Informaciniai pranešimai

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Filtras
Sritis:
 • Visos
 • Aplinkosauga ir energetika
 • Geografiniai duomenys
 • Gyventojai ir socialinė statistika
 • Mokslas ir technologijos
 • Transportas ir ryšiai
 • Užsienio prekyba
 • Ūkis ir finansai (makroekonomika)
 • Verslo statistika
 • Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė
 • Bendroji statistika
Data nuo:
Tema:
 • Visos
 • Klimatas
 • Teritorijos administracinis skirstymas
 • Aplinkosauga
 • Energetika
 • Materialiniai ištekliai
 • Gyventojai
 • Gyventojų migracija
 • Gyventojų užimtumas ir nedarbas
 • Laisvos ir užimtos darbo vietos
 • Registruotas nedarbas (Darbo biržos rodikliai)
 • Darbo apmokėjimas ir darbo sąnaudos
 • Streikai
 • Pajamos, vartojimo išlaidos, gyvenimo sąlygos
 • Gyvenamasis fondas
 • Rinkimų rezultatai
 • Suaugusiųjų švietimas ir dirbančiųjų profesinis mokymas
 • Kultūra, spauda, sportas
 • Sveikata
 • Alkoholio, tabako vartojimas ir padariniai
 • Socialinė apsauga
 • Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena
 • Labdara ir parama
 • Religinės bendruomenės ir narystės organizacijos
 • Gyventojų ir būstų surašymai
 • Švietimas ir gyventojų išsilavinimas
 • Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai
 • Daktaro mokslo laipsnį turinčių asmenų profesinė veikla
 • Informacinės technologijos
 • Įmonių inovacinė veikla
 • Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra
 • Audiovizualinė rinka
 • Bendrieji transporto rodikliai
 • Geležinkelių transporto rodikliai
 • Jūrų transporto rodikliai
 • Kelių transporto rodikliai
 • Naftotiekių rodikliai
 • Oro transporto rodikliai
 • Paštas ir telekomunikacijos
 • Vidaus vandenų transporto rodikliai
 • Užsienio prekybos rodikliai
 • Detalūs užsienio prekybos rodikliai
 • Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos
 • Nacionalinės sąskaitos (ESS 2010)
 • Nebeatnaujinami nacionalinių sąskaitų (ESS 95) rodikliai
 • Sumokėti mokesčiai
 • Valdžios sektoriaus skola užsienio kreditoriams
 • Valdžios sektoriaus finansai
 • Tiesioginės investicijos
 • Finansinė ir draudimo veikla
 • Įmonių bankrotas
 • Verslo struktūra ir finansai
 • Materialinės investicijos
 • Paslaugos
 • Pramonė
 • Statyba
 • Veikiantys ūkio subjektai
 • Turizmas
 • Verslo tendencijos
 • Vidaus prekyba
 • Miškininkystė ir medžioklė
 • Žemės ūkio surašymai
 • Žemės ūkis
 • Žuvininkystė
Data iki:
Potemė:
 • Visos
 • Pramonės produkcija
 • Geležinkelio ilgio, riedmenų skaičiaus ir ridos duomenys
 • Keleivių vežimas kelių transportu
 • Geležinkelių eismo įvykių rodikliai
 • Mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvarta ir indeksai
 • Prekių eksportas
 • Didmeninės prekybos įmonių apyvarta ir indeksai
 • Prekių importas
 • Kelių eismo įvykių rodikliai
 • Kelių ilgio ir išlaidų keliams rodikliai
 • Prekybos turgavietėse apyvarta
 • Intermodalių transporto vienetų vežimo geležinkelių transportu rodikliai
 • Užsienio prekybos balansas
 • Krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu rodikliai
 • Prekybos ir maitinimo įmonių darbo rodikliai
 • Kelių transporto priemonių rodikliai
 • Krovinių vežimas kelių transportu
 • Prekybos ir maitinimo įmonių tinklas ir apyvarta
 • Pardavimų ir paslaugų indeksas
 • Aplinkos oras
 • Atliekų susidarymas ir tvarkymas
 • Išlaidos aplinkos apsaugai
 • Į orą išmetamų teršalų sąskaitos
 • Medžiagų srautų sąskaitos
 • Naudingosios iškasenos
 • Saugomos teritorijos
 • Su aplinka susijusių mokesčių sąskaitos
 • Vandens ištekliai
 • Elektros energijos kainos
 • Dujų kainos
 • Želdynų tvarkymas
 • Mėnesiniai energetikos rodikliai
 • Metiniai energetikos rodikliai
 • Energijos suvartojimas namų ūkiuose
 • Metiniai materialinių išteklių rodikliai
 • Žaliavos ir medžiagos
 • Alkoholio vartojimas ir padariniai
 • Tabako vartojimas ir padariniai
 • Darbo apmokėjimo rodikliai (ketvirtiniai ir metiniai)
 • Darbo užmokesčio struktūros rodikliai (kas 4 metai)
 • Darbuotojų skaičiaus pagal spalio mėn. darbo užmokesčio dydį rodikliai
 • Darbo sąnaudų indeksas (ketvirtinis)
 • Darbo sąnaudų rodikliai (metiniai)
 • Kiti darbo statistikos rodikliai
 • Socialiniai (baziniai) rodikliai
 • Registruotas nedarbas
 • Gyvenamasis fondas
 • Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimas
 • Socialinis būstas
 • Mėnesiniai demografiniai rodikliai
 • Gyventojų sudėtis
 • Gimstamumas
 • Mirtingumas
 • Santuokos
 • Ištuokos
 • Gyventojai
 • Namų ūkiai
 • Pastatai ir būstai
 • Tarptautinė ir vidaus migracija
 • Tarptautinė migracija
 • Vidaus migracija
 • Tarptautinė apsauga
 • Atvykimas, buvimas šalyje ir grąžinimas
 • Nebeatnaujinami rodikliai
 • Metiniai darbo jėgos, užimtumo ir nedarbo rodikliai
 • Kultūra
 • Spauda
 • Sportas
 • Sporto sąskaitos
 • Labdaros ir paramos fondai
 • Paramos gavėjai
 • Paramos teikėjai
 • Nusikalstamumas
 • Baudžiamoji teisena
 • Nepilnamečių nusikalstamumas
 • Nukentėję ir dingę vaikai
 • Nepilnamečių baudžiamoji teisena
 • Teismų sistema ir jos veiklos rodikliai
 • Teisėsaugos institucijų teisės specialistai ir apsaugos darbuotojai
 • Gaisrai
 • Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas
 • Namų ūkių biudžetų tyrimas
 • Narystės organizacijos
 • Religinės bendruomenės
 • Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
 • Rinkimai į Europos Parlamentą
 • Savivaldybių tarybų rinkimai
 • Seimo rinkimai
 • Socialinė apsauga (pagal ESSPROS)
 • Socialinė apsauga (administraciniai duomenys)
 • Socialinių paslaugų tyrimas
 • Vaikų socialinė apsauga
 • Suaugusiųjų švietimas
 • Tęstinis profesinis mokymas įmonėse
 • Sveikatos būklė
 • Sveikatą lemiantys veiksniai
 • Sveikatos priežiūra
 • Prevencija
 • Medikamentų vartojimas
 • Nepatenkinti sveikatos priežiūros paslaugų poreikiai
 • Sergamumas ir ligotumas
 • Negalia
 • Mirusieji pagal mirties priežastis
 • Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos
 • Nebeatnaujinami sveikatos priežiūros rodikliai
 • Aukštasis mokslas
 • Aukštesnysis mokslas
 • Bendrasis mokyklinis ugdymas
 • Bendrieji švietimo rodikliai
 • Gyventojų išsilavinimas
 • Ikimokyklinis ugdymas
 • Neformaliojo švietimo įstaigos
 • Profesinis mokymas
 • Švietimo finansai
 • Daktaro mokslo laipsnį turinčių asmenų profesinė veikla
 • Informacinių technologijų naudojimas įmonėse
 • Informacinės technologijos valstybės ir savivaldybių įstaigose
 • Informacinės technologijos sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose
 • Įmonės, diegusios inovacijas
 • Įmonės, diegusios netechnologines inovacijas
 • Įmonės, diegusios technologines inovacijas
 • Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (MTEP)
 • Valstybės biudžeto išlaidos MTEP veiklai
 • Informacinės technologijos namų ūkiuose
 • Televizijos veikla
 • Garso ir vaizdo produkcija
 • Jūrų laivų avarijų rodikliai
 • Jūrų laivų skaičiaus rodikliai
 • Jūrų uostų rodikliai
 • Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais su Lietuvos vėliava rodikliai
 • Metiniai naftotiekių rodikliai
 • Oro uostų rodikliai
 • Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais rodikliai
 • Orlaivių avarijų rodikliai
 • Orlaivių skaičiaus rodikliai
 • Paštas
 • Telekomunikacijos
 • Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos
 • Eksportuotų prekių kainų indeksai (EKI), kainų pokyčiai ir svoriai
 • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksai (GKI), kainų pokyčiai ir svoriai
 • Importuotų prekių kainų indeksai (IKI), kainų pokyčiai ir svoriai
 • Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai
 • Suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI), kainų pokyčiai, suderinti vartotojų kainų indeksai pagal pastovius mokesčių tarifus ir svoriai
 • Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP)
 • Bendrosios nacionalinės pajamos (BNP)
 • Šalies ilgalaikio turto atsargos metų pradžioje 21 EVRK 2 red. veikla
 • Šalies ūkio darbo našumas
 • Užimtumas
 • Nebeatnaujinami rodikliai
 • Lietuvos tiesioginės investicijos užsienyje
 • Tiesioginės užsienio investicijos
 • Metiniai valdžios sektoriaus finansų duomenys
 • Centrinės valdžios sektoriaus gaunamos užsienio paskolos
 • Valdžios sektoriaus skola užsienio kreditoriams
 • Nebeatnaujinami sumokėtų mokesčių rodikliai
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP)
 • Bendrosios nacionalinės pajamos (BNP)
 • Lietuvos nacionalinės sąskaitos pagal institucinius sektorius
 • Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių rodikliai
 • Ilgalaikio turto likučiai
 • Šalies ūkio darbo našumas
 • Užimtumas
 • Finansinės ir draudimo veiklos įmonės
 • Finansinės ir draudimo veiklos įmonių (įskaitant individualiąsias) pagrindiniai verslo struktūros rodikliai
 • Baigti bankroto procesai
 • Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų skaičius
 • Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas ir kreditorių reikalavimai
 • Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimas nuo 1993 m. iki atitinkamų metų pabaigos
 • Garantinio fondo išmokos bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams
 • Pradėti bankroto procesai
 • Restruktūrizuojamos įmonės
 • Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių finansiniai rodikliai iki bankroto proceso paskelbimo
 • Metiniai verslo struktūros rodikliai
 • Įmonių finansiniai rodikliai (AB, UAB, VĮ, SĮ ir kiti, išskyrus IĮ ir fizinius asmenis)
 • Mažų, vidutinių ir didelių įmonių finansiniai rodikliai
 • Individualiųjų įmonių finansiniai rodikliai
 • Fizinių asmenų, vykdančių ūkinę (ekonominę) veiklą, rodikliai
 • Įmonių veiklos vertinimo rodikliai (kvartiliai ir mediana)
 • Lietuvos kontroliuojamų įmonių užsienyje rodikliai
 • Užsienio kontroliuojamų įmonių rodikliai
 • I–IV ketv. materialinių investicijų rodikliai
 • I–IV ketv. nematerialinių investicijų rodikliai
 • Metiniai materialinių investicijų rodikliai
 • Paslaugų įmonių rodikliai
 • Verslo paslaugų įmonių pardavimo pajamų struktūra
 • Gaminių gamyba
 • Pramonės įmonių darbo rodikliai
 • Pramonės rodikliai
 • Nebeatnaujinami pramonės rodikliai
 • Pastatų statyba
 • Statybos įmonių atliktų darbų rodikliai
 • Statybos įmonių darbo rodikliai
 • Veikiančių ūkio subjektų rodikliai
 • Verslo demografija
 • Apgyvendinimo įstaigų rodikliai
 • Kaimo turizmas
 • Išvykstamasis turizmas
 • Ketvirtiniai turizmo informacijos centrų rodikliai
 • Turizmo sąskaitos
 • Lankytojų srautų rodikliai
 • Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių rodikliai
 • Metiniai investicijų tendencijų tyrimo rezultatai
 • Mėnesinės verslo tendencijos
 • Nebeatnaujinami vidaus prekybos rodikliai
 • Biologinė įvairovė
 • Miško ištekliai
 • Miško sveikatingumas, atkūrimas ir apsauga
 • Darbas žemės ūkyje
 • Ūkiai
 • Ūkiniai gyvūnai
 • Žemė ir jos naudojimas
 • Žemės ūkio augalų pasėliai
 • Žemės ūkio gamybos metodai
 • Žemės ūkio technika ir pastatai
 • Augalininkystė
 • Agrarinė aplinka
 • Gyvulininkystė
 • Žemės ūkio produkcija ir žemės ūkio ekonominės sąskaitos
 • Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pagrindiniai finansiniai rodikliai
 • Žemės ūkio produkcijos gamybai ir investicijoms panaudotų prekių kainų duomenys
 • Žemės ūkio produktų balansai
 • Žemės ūkio produktų supirkimas
 • Žemės ūkio struktūra
 • Žemės ūkio paskirties sklypų pardavimas ir nuoma
 • Ekologinis ūkininkavimas
 • Žuvininkystės produktų gamyba
 • Žuvų sugavimas
 • Žvejybos laivynas
 • Būsto kainų indeksai (BKI), kainų pokyčiai
 • Savininkų užimtų būstų kainų indeksai (SUBKI), kainų pokyčiai
 • Vidaus vandenų avarijų rodikliai
 • Atvykstamasis turizmas
 • Vietinis turizmas
Pranešimo pobūdis:
 • Visi
 • Leidinio anonsas
 • Statistinė informacija
 • Specialusis (proginis)
 • Veiklos informacija
 • Kiti


 • Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta

  2017-03-28 (Planinis pranešimas, 2017 m. vasaris)

  Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2017 m. vasario mėn. sudarė 720,6 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2017 m. sausio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 0,4 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 6,1 proc.), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Variklinių transporto priemonių prekybos ir remonto įmonių apyvarta

  2017-03-28 (Planinis pranešimas, 2017 m. vasaris)

  Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvarta (be PVM) 2017 m. vasario mėn. sudarė 237,6 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2017 m. sausio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 4,2 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 1 proc.), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai

  2017-03-27 (Planinis pranešimas, 2017 m. sausis)

  2017 m. sausio mėn., palyginti su 2016 m. gruodžio mėn., eksportuotų prekių kainos padidėjo 1,4 proc., importuotų prekių – 0,8 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Žemės ūkio produktų supirkimas ir kainos

  2017-03-24 (Planinis pranešimas, 2017 m. vasaris)

  2017 m. vasario mėn., palyginti su 2016 m. vasario mėn., žemės ūkio produktų supirkimo kainos padidėjo 15,9 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika

  2017-03-23 (Planinis pranešimas, 2017 m. IV ketv.)

  Šalies gyventojų kelionių su viena ir daugiau nakvynių skaičius 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2015 m. ketvirčiu, sumažėjo 5,8 proc. (2016 m. IV ketv. – 475,1 tūkst., 2015 m. IV ketv. – 504,2 tūkst. kelionių), o vienadienių kelionių skaičius padidėjo 1 proc. (2016 m. IV ketv. – 2,91 mln., 2015 m. IV ketv. – 2,89 mln.), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Krovinių vežimas

  2017-03-21 (Planinis pranešimas, 2016 m. IV ketv.)

  2016 m. ketvirtąjį ketvirtį visų rūšių transportu krovinių vežta 5,5 proc. daugiau nei 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Būsto kainų pokyčiai

  2017-03-21 (Planinis pranešimas, 2016 m. IV ketv.)

  2016 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su trečiuoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 1,8 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Gyventojų tarptautinė migracija

  2017-03-21 (Planinis pranešimas, 2016 m.)

  2016 m. iš Lietuvos emigravo 50,3 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų, o imigravo – 20,2 tūkst. žmonių, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Pramonės pokyčiai

  2017-03-21 (Planinis pranešimas, 2017 m. vasaris)

  2017 m. vasario mėn. visa pramonės produkcija sudarė 1,59 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su sausio mėn., išankstiniais duomenimis, padidėjo 1,1 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – sumažėjo 3,1 proc.), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokyčiai

  2017-03-20 (Planinis pranešimas, 2016 m. IV ketv.)

  2016 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su trečiuoju ketvirčiu, ypač padidėjo krovinių tvarkymo kainos – 7,9 proc., valymo veiklos paslaugų – 6,5, jūrų ir pakrančių vandens transporto – 4,5, bei konsultacinės valdymo veiklos – 3,4 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • pp12345678910pp
???warnOperationFailedBecauseWarning???