Lietuvos gyvenimo kokybės rodikliai

Europos statistikos sistemos komitetas, reaguodamas į Stiglitz–Sen–Fitousi (SSF) Komisijos ir Europos Komisijos iniciatyvas geresniam visuomenės pažangos matavimui sukurti, 2010 m. pradėjo bendrą projektą, kurio tikslas – SSF komisijos ataskaitos ir Komisijos komunikato rekomendacijas paversti konkrečiais veiksmais. 2010 m. pavasarį buvo sudaryta Globojančioji grupė „Pažangos, gerovės ir tvaraus vystymosi matavimas", kuriai buvo iškeltas uždavinys parengti specialius rodiklių rinkinius šiems reiškiniams vertinti.

Globojančioji grupė pateikė rekomenduojamą rodiklių rinkinį gyvenimo kokybei matuoti. Dalį šių rodiklių jau rengia ES šalių statistikos tarnybos, dalis rodiklių, parengus metodiką, bus pradėti skaičiuoti panaudojant statistikos tarnybų turimą informaciją arba atliekant naujus tyrimus. Rodiklių sąrašas gali būti tikslinamas, siekiant kuo geriau įgyvendinti gyvenimo kokybės matavimui keliamus uždavinius: teikti politikos formuotojams informaciją apie tai, kas daro Europos piliečius (ne) laimingais, ir visų pirma – kokie yra svarbiausi skirtumai tarp įvairių visuomenės grupių, kai kalbama apie bendrąją gerovę (gyvenimo kokybę).

Socialinė atskirtis

Skurdo rizikos lygis, %

Skurdo rizikos lygis – asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis.

Skurdo rizikos riba – sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias pajamas gaunantys namų ūkiai priskiriami prie skurstančiųjų. Skurdo rizikos lygis apskaičiuojamas naudojant skurdo rizikos ribą, lygią 60 procentų ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos.


Didelio materialinio nepritekliaus lygis, %

Materialinio nepritekliaus lygis – rodiklis, rodantis, kokią visų gyventojų dalį sudaro asmenys, kurie dėl lėšų stokos susiduria su tam tikrais materialinio nepritekliaus elementais.

Asmuo laikomas susiduriančiu su dideliu materialiniu nepritekliumi, jei jis susiduria su bent keturiais materialinio nepritekliaus elementais iš devynių. Į materialinio nepritekliaus elementų sąrašą įtraukti penki ekonominiai sunkumai ir keturi ilgalaikio naudojimo daiktai, kurių namų ūkis neturi dėl lėšų stokos. Ekonominiai sunkumai:

1) namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų,
2) namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose,
3) namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto,
4) namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maisto,
5) namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų (išlaidų suma lygi ankstesnių metų mėnesinei skurdo rizikos ribai) iš savo lėšų.

Ilgalaikio naudojimo daiktai:

1) telefonas, įskaitant mobilųjį,
2) spalvotas televizorius,
3) skalbimo mašina,
4) automobilis.


Pajamų pasiskirstymo koeficientas S80/S20

Ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų penktojoje ir pirmojoje kvintilinėse grupėse santykis.

Pajamų kvintilinės grupės sudaromos į 5 lygias dalis dalijant eilutę, kurią sudaro visi asmenys, išdėstyti didėjimo tvarka pagal ekvivalentines disponuojamąsias pajamas sąlyginiam asmeniui. Pirmąjį penktadalį, t. y. pirmąją kvintilinę grupę, sudaro asmenys, kurių ekvivalentinės disponuojamosios pajamos yra mažiausios (mažesnės už pirmąjį kvantilį), antrąją – asmenys, kurių pajamos yra didesnės už pirmąjį kvintilį, bet mažesnės už antrąjį kvintilį ir t. t. Kiekvienos kvintilinės grupės asmenų skaičius enodas.


Aprūpinimo būstu nepritekliaus lygis, %

Aprūpinimo būstu nepritekliaus lygis apibrėžiamas kaip asmenų, gyvenančių perpildytu laikomame būste ir susiduriančių su bent viena iš būsto problemų, dalis. Būstas laikomas perpildytu, jei namų ūkis užima mažiau kambarių, nei nustatytas minimalus kambarių skaičius.

Minimalus kambarių skaičius nustatomas taip:

– vienas kambarys namų ūkiui,
– vienas kambarys kiekvienai sutuoktinių ar sugyventinių porai,
– vienas kambarys kiekvienam vyresniam nei 18 metų namų ūkio nariui, nepriskirtam prie ankstesnės kategorijos,
– vienas kambarys dviems 12–17 metų amžiaus tos pačios lyties asmenims,
– vienas kambarys kiekvienam 12–17 metų asmeniui, nepriskirtam prie ankstesnės kategorijos,
– vienas kambarys dviems vaikams iki 12 metų amžiaus.

Į būsto problemų sąrašą įtraukiami šie rodikliai:

1) nėra tualeto su nutekamuoju vandeniu;
2) nėra vonios ar dušo;
3) varvantis stogas, drėgnos sienos, supuvę langai arba grindys;
4) tamsus, nepakankamai šviesus būstas.


Labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose gyvenančių asmenų dalis, %

Asmenų iki 60 metų, gyvenančių namų ūkiuose su labai mažu darbo intensyvumu, dalis. Labai mažas darbo intensyvumas – kai visų darbingo amžiaus nesimokančių asmenų namų ūkyje dirbtų valandų suma neviršija 20 % jų galimo dirbti pilno darbo laiko.

Darbo rinka

Dirbančių pagal termintuotą darbo sutartį dalis, %

Samdomųjų darbuotojų, dirbančių pagal terminuotą darbo sutartį, dalis nuo visų samdomųjų darbuotojų.


Užimtųjų skurdo rizikos lygis, %

18 metų ir vyresnių užimtų asmenų skurdo rizikos lygis. Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno. Tai samdomieji darbuotojai, savarankiškai dirbantys asmenys, padedantys šeimos nariai.


Nedarbo lygis, %

Rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Tikėtina gyvenimo trukmė

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metai

Tikimybinis rodiklis, parodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje liks nepakitęs.


Vidutinė tikėtina sveiko žmogaus gyvenimo trukmė, metai

Tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų tam tikro amžiaus sulaukęs žmogus nugyvens, būdamas geros sveikatos. Gera sveikata reiškia, kad žmogaus veikla nėra ribojama dėl jo sveikatos būklės arba negalios, todėl šis rodiklis dar vadinamas vidutine tikėtina gyvenimo be negalios trukme.

Mirtingumas

Kūdikių mirtingumo rodiklis

Metinis mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1000 gyvų gimusiųjų. Kūdikis – vaikas iki vienų metų amžiaus.


Bendrasis mirtingumo rodiklis

Metinis mirusių asmenų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų.

Išsilavinimas

Anksti nustojusio mokytis jaunimo dalis, %

18–24 metų jaunimo, neįgijusio vidurinio išsilavinimo ir nesimokančio, dalis nuo viso to paties amžiaus jaunimo.


Gyventojų, įgijusių žemą, vidutinį ar aukštą išsilavinimą, dalis, %

25–64 metų amžiaus gyventojų, įgijusių žemą/vidutinį/aukštą išsilavinimą, dalis nuo visų to paties amžiaus gyventojų.


Mokymosi visą gyvenimą lygis, %

Rodiklis, išreiškiamas 25–64 metų amžiaus gyventojų, per keturias savaites dalyvavusių formaliame arba neformaliame mokyme, ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

Gyvenimo kokybės rodikliai Europos Sąjungos šalyse


Dokumento atnaujinimo data: 2016-10-27


???warnOperationFailedBecauseWarning???