Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Daina Saulienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

daina.sauliene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4765

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4872

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-10-22

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-07-03
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-06-30
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo statistikos rengimo tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją apie įmones, kurioms pradėtas bankroto procesas, šių įmonių darbuotojų skaičiaus pokyčius, turtą, kreditorių reikalavimus ir jų tenkinimą, apie restruktūrizavimo procesus bei išmokas iš Garantinio fondo.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius

Ūkio subjektų teisinių formų klasifikatorius

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

3.3 Sektorinė aprėptis

Visi instituciniai sektoriai, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Bankrotas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą.

Bankroto procesas – teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma.

Bankrutuojanti įmonė – įmonė, kuriai iškelta bankroto byla arba kurios bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka ir nepradėtos šio įstatymo nustatytos įmonės likvidavimo procedūros.

Bankrutavusi įmonė – teismo, o kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka – kreditorių susirinkimo pripažinta bankrutavusia ir dėl to likviduojama įmonė.

Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Įmonės restruktūrizavimas – Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones, visuma.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos įmonės, kurioms pradėtas bankroto arba restruktūrizavimo procesas

3.7 Geografinė aprėptis

Savivaldybė, apskritis, regionas, visa šalies ekonominė teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1993 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Pradėti ir baigti bankroto procesai, iškeltos restruktūrizavimo bylos, įmonių paraiškos Garantiniam fondui, darbuotojų skaičius įmonėse, kuriose pradėtas bankroto procesas, iškelta restruktūrizavimo byla arba skirta išmoka iš Garantinio fondo – vnt.;

Garantinio fondo išmoka, vidutiniškai tenkanti vienam darbuotojui – EUR;

Garantinio fondo išmokos – tūkst. EUR;

Įmonių, kuriose pradėtas bankroto procesas, turto vertė, kreditorių reikalavimai ir jų tenkinimas – mln. EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Pusmetis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;

Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Pusmetinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama metiniame statistikos leidinyje „Lietuvos statistikos metraštis“

10.3 Duomenų bazės

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje (Verslo statistika-> Įmonių bankrotas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

-

11 Metodologiniai dokumentai

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo statistika

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais, skaičiuojami aritmetiniai vidurkiai. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys tikslinami. Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Duomenys rengiami administracinių šaltinių pagrindu, duomenų valdytojai atsako už pirminių duomenų kokybę, Lietuvos statistikos departamentas užtikrina gautų rezultatų kokybę.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 6 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija lyginama tarp apskričių ir savivaldybių, bet nelyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1993 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo statistinio tyrimo rodikliai tarpusavyje yra suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Duomenų teikėjas kartu su ataskaitinio laikotarpio duomenų baze pateikia patikslintus praėjusių laikotarpių duomenis. Gavus patikslintus duomenis, perskaičiuojami ir patikslinami praėjusių 5 metų duomenys.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Naudojami administracinių duomenų šaltiniai – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys, Valstybinio socialinio fondo valdybos (Sodros) duomenys bei Lietuvos statistikos departamento Statistinio ūkio subjektų registro duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Pusmetinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Lietuvos statistikos departamentas administracinius duomenis iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos gauna pagal sutartį per Wetransfer svetainę. Garantinio fondo duomenys gaunami tiesioginio prisijungimo (on-line) būdu pagal sutartį iš Sodros.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Kokybei užtikrinti atliekama pirminių duomenų bazės patikra (statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas, redagavimas, lyginimas su ankstesniais metais). Dėl išskirčių ar trūkstamų reikšmių aiškinamasi su duomenų teikėju.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos gautos bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bei restruktūrizuojamų įmonių duomenų bazės sujungiamos su Statistinio ūkio subjektų registro duomenimis. Gaunamos bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bei restruktūrizuojamų įmonių pirminių duomenų bazės. Atliekama duomenų kontrolė ir tikslinimas. Skaičiuojami tyrimo rodikliai ir rengiama statistinė informacija. Statistinė informacija apie Garantinio fondo išmokas rengiama duomenų bazės, kurią teikia "Sodra", pagrindu. Rodikliai yra skelbiami EVRK 2 red. sekcijų ir 2 ženklų lygiu, pagal įmonės teisinę formą, bankroto proceso paskelbimo metus, iniciatorius ir darbuotojų skaičiaus grupes.

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-