Įmonių grupių skaičius

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Ūkio subjektų registro skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Loreta Ignatavičienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

 

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

Loreta.Ignataviciene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4774

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4787

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-08-08

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-08-01
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-07-30
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Įmonių grupių skaičiaus nustatymo tikslas – rengti ir teikti vartotojams statistinę informaciją apie visų įmonių rezidenčių ir tarptautinių Lietuvos ar užsienio įmonių kontroliuojamų įmonių grupes bei joms priklausančias įmones.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.);

Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius;

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK).

3.3 Sektorinė aprėptis

Ne finansų bendrovių, finansų bendrovių, valdžios, namų ūkių, namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų, likusio pasaulio sektoriai

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Įmonių grupė – juridiniais ir (ar) finansiniais ryšiais susijusių kontroliuojančiųjų ir kontroliuojamųjų įmonių junginys.

Tarptautinė įmonių grupė – įmonių grupė, kurią sudaro mažiausiai du juridiniai vienetai arba juridinis vienetas ir filialas (ne juridinis asmuo), esantys skirtingose ES ir kitose šalyse.

Įmonė – gaminantis prekes ir (arba) teikiantis paslaugas organizacinis juridinis vienetas, užsiimantis viena ar daugiau ekonominės veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose ir turintis sprendimų priėmimo teisę.

Kontroliuojamasis juridinis vienetas – vienetas, kurį kontroliuoja kitas juridinis vienetas.

Kontroliuojantis juridinis vienetas – vienetas, kuris kitam juridiniam vienetui gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Juridinis vienetas, užsienio įmonės filialas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Lietuvos juridinio vieneto kontroliuojami juridiniai vienetai, reziduojantys Lietuvoje ir užsienyje, užsienio juridiniai vienetai kontroliuojantys Lietuvos juridinius vienetus bei jų kontroliuojami Lietuvos juridiniai vienetai ir užsienio įmonių filialai

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2012 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Įmonių grupė – vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 12 tomas, p. 10) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1);

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL 2008 L 61, p. 6).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslas -> Veikiantys ūkio subjektai -> Įmonių grupių skaičius)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Įmonių grupių skaičius

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Analizuojama gautos informacijos kokybė. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Skelbiamas įmonių rezidenčių grupių, tarptautinių Lietuvos ar užsienio įmonės kontroliuojamų įmonių grupių skaičius EVRK 2 red. sekcijų lygiu. Rodiklio turinys ir detalumas atitinka ES reikalavimus.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 17 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2012 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Visų rengiamų rodiklių apibrėžtys suderintos su struktūrinės verslo statistikos analogiškų rodiklių apibrėžtimis, išskyrus įmonių, priklausančių tarptautinėms užsienio įmonių kontroliuojamoms įmonių grupėms, skaičių Lietuvoje. Užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje tyrimas apima įmones, kontroliuojamas nerezidentų (fizinių asmenų).

17.2 Vidinis suderinamumas

Vidinis suderinamumas 100 proc.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Duomenys iš respondentų nerenkami.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Išimtis - tik atsiradus reikšmingoms klaidoms.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Pagrindinis administracinis duomenų šaltinis, nustatant įmonių grupes, yra VMI gautos Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų, turtinių teisių bei prievolių, ataskaitos FR0438. Taip pat naudojami duomenų šaltiniai: Eurogrupių registro, Lietuvos kontroliuojamų įmonių užsienyje bei užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje statistinių tyrimų, VĮ Registrų centro įmonių grupės konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kuris sudaromas kaip vienos įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys, pelno nuostolių ataskaitos ir aiškinamojo rašto, Statistinio registro duomenys bei kita viešai prieinama informacija (žiniasklaida, internetas).

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Naudojami įvairūs administracinių ir statistinių duomenų šaltiniai.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Gauti statistiniai duomenys lyginami su praėjusių metų statistiniais duomenimis, analizuojami skirtumai. Abejotini statistiniai duomenys tikrinami naudojant statistinių duomenų šaltinius ir, nustačius klaidas, duomenys koreguojami.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Įmonių grupių nustatymo tvarkos apraše.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija