Įregistruotų ūkio subjektų skaičius

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Ūkio subjektų registro skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Maksim Lata

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Patarėjas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

maksim.lata@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4798

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4787

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-08-09

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-01-03
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-12-31
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Rodiklio rengimo tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją apie įregistruotų ūkio subjektų skaičių, jų pasiskirstymą pagal savivaldybes, teisines formas, veiklos rūšis ir dirbančiųjų skaičiaus grupes.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.);

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK);

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS);

Institucinių sektorių ir subsektorių klasifikatorius (ESA/2010).

3.3 Sektorinė aprėptis

Ne finansų bendrovių, finansų bendrovių, valdžios, namų ūkių, namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų, likusio pasaulio sektoriai

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Įregistruotų ūkio subjektų skaičius – Juridinių asmenų registre įregistruotų, vykdančių ir nevykdančių ekonominės veiklos, turinčių ir neturinčių darbuotojų ir (arba) pajamų ūkio subjektų skaičius.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Juridinių asmenų registre įregistruotas ūkio subjektas.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visi Juridinių asmenų registre įregistruoti ūkio subjektai.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija, sostinės regionas, vidurio ir vakaų Lietuvos regionas, apskritis, savivaldybė.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2001 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Ūkio subjektų skaičius - Vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Sausio 1 d.

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL 2008 L 61, p. 6);

1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL 2004 specialusis leidimas, 13 skyrius, 12 tomas, p. 10);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo;

Lietuvos statistikos departamento Integruotos statistikos informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. DĮ-201 „Dėl Integruotos statistikos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (kartu su 2011 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. DĮ-84).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie per metus įregistruotus ūkio subjektus, ūkio subjektų verslumą, išlikimą – skelbiamas 10 dieną ataskaitiniams metams pasibaigus.

10.2

Leidiniai

-

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Veikiantys ūkio subjektai -> Veikiančių ūkio subjektų rodikliai -> Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje -> Įregistruoti ūkio subjektai metų pradžioje)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

-

11 Metodologiniai dokumentai

Veikiantys ūkio subjektai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Analizuojama gautos informacijos kokybė. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra rengiami ir skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija apie įregistruotus ūkio subjektus metų pradžioje, per metus įregistruotus/išregistruotus ūkio subjektus skelbiama 3 dieną ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama šalies mastu ir pagal savivaldybes.

Statistinė informacija nepalyginama tarp ES šalių dėl metodologinių skirtumų.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2001 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Įregistruotų ūkio subjektų skaičiaus kitos statistikos sritys neskelbia.

17.2 Vidinis suderinamumas

Vidinis suderinamumas 100 proc.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

-

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Administracinio šaltinio Juridinių asmenų registro duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Duomenys gaunami nuolat.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

XML formatu iš Juridinių asmenų registro

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

 -

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Duomenys agreguojami pagal EVRK 2 red., teritoriją ir teisinę formą.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-