Švietimo finansų statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Švietimo ir kultūros statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Salvinija Chomičienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

Salvinija.Chomiciene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4981

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-07-25

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-07-27
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-07-26
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Švietimo įstaigų finansų statistinio tyrimo tikslas – rengti ir teikti vartotojams statistinę informaciją apie švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ar (ir) priešmokyklinį ugdymą, bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinio mokymo įstaigų, vykdančių pirminį profesinį mokymą, kolegijų ir universitetų, vykdančių aukštojo mokslo studijas, lėšas, pajamas ir išlaidas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius (ISCED)

Institucijų grupės

3.3 Sektorinė aprėptis

Šalies švietimo įstaigų finansai

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Švietimo įstaigos lėšos – iš valdžios sektoriaus, šalies ir užsienio fizinių ar juridinių asmenų gautos lėšos.

Švietimo įstaigos pajamos – pajamos, gautos suteikus ugdymo, socialinio aprūpinimo ar (ir) kitas paslaugas.

Švietimo įstaigos išlaidos – išlaidos susijusios su įstaigų administravimu ir funkcionavimu.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Lopšelis-darželis, darželis, mokykla-darželis, bendrojo ugdymo mokykla (pradinė mokykla, progimnazija, pagrindinė mokykla, vidurinė mokykla, gimnazija, profesinio mokymo įstaiga, kolegija, universitetas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų nuosavybės formų švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinį ar (ir) priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, pirminį profesinį mokymą ar aukštojo mokslo studijas

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis

3.8 Laiko aprėptis

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ar (ir) priešmokyklinį ugdymą – nuo 2008 m., bendrojo ugdymo mokyklų – nuo 2010 m., profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ir universitetų – nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Mokyklų išlaidos, lėšos ir pajamos, valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui – mln. EUR;

Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui, palyginti su BVP, valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos vienam mokykloje besimokančiam asmeniui, palyginti su BVP vienam gyventojui – proc.;

Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos vienam mokykloje besimokančiam asmeniui – tūkst. EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (OL 2008 L145, p. 227);

2013 m. rugsėjo 23 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr.  912 / 2013, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymosi sistemų statistikos (OL 2013 L  252, p. 5);

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie švietimo įstaigų lėšas, pajamas ir išlaidas yra pateikiamas 6 mėn. (birželį) ataskaitiniams metams pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama metiniame statistikos leidinyje „Švietimas“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Švietimas ir gyventojų išsilavinimas -> Švietimo finansai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

Taip pat statistinė informacija gali būti rengiama pagal individualias užklausas (daugiau informacijos Oficialiosios statistikos portale)

11 Metodologiniai dokumentai

Švietimas ir gyventojų išsilavinimas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Tyrimo duomenys lyginami su ankstesnių metų duomenimis. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos (Eurostatas, UNESCO UIS, EBPO), žiniasklaida, mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama 6 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES valstybių narių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas – nuo 2008 m.,

Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas – nuo 2010 m.,

Pirminis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos – nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondentų skirtas statistinei ataskaitai užpildyti:

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas – 1val. 45 min.,

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas – 3 val. 20 min.,

Pirminis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos – 4 val.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra ištisinis statistinis tyrimas (metinės statistinės ataskaitos: ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų ŠVF-02, bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų ŠVF-03, mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų ŠVF-01).

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Duomenys iš respondentų renkami naudojantis elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu.

Tyrimo klausimynai

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra, išsiskiriančių reikšmių vertinimas, tikrinamas duomenų išsamumas ir patikimumas, analizuojami rodiklių ryšiai.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų redagavimas, remiantis loginiais ryšiais, palyginimas su ankstesniais tų pačių statistinių duomenų rinkiniais. Visas statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Švietimo įstaigų finansų statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija