Paslaugų kainų indeksas (PKI)

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Kainų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Žanna Tyškevič

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

zanna.tyskevic@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4705

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4791

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-06-12

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-06-15
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-06-12
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Paslaugų kainų indekso (PKI) skaičiavimo tikslas – nustatyti ūkio subjektams suteiktų paslaugų bendrąjį kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį. Skelbiami ketvirtiniai kainų pokyčiai bei kainų indeksai. PKI reikalingi skaičiuojant makroekonominius rodiklius palyginamosiomis kainomis, analizuojant infliacinius procesus paslaugų sektoriuje, rengiant prognozes.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA 2.1).

3.3 Sektorinė aprėptis

EVRK 2 red. sekcijoms: H – transporto ir saugojimo paslaugos, I – Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, J – informacijos ir ryšių, L – nekilnojamojo turto operacijos, M – profesinės, mokslinės ir techninės, N – administracinės ir aptarnavimo paslaugos priskiriamos įmonės

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Paslaugų kainų indeksas (PKI) – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį. PKI apima paslaugas, teikiamas įmonėms, valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms.

Kainų indeksas – santykinis rodiklis, rodantis kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį.

Indekso bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio indeksas prilyginamas 100. Turint kainų indeksų, apskaičiuotų su vienu baziniu laikotarpiu, laiko eilutę, galima nustatyti įvairių laikotarpių EKI.

Kainų bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio kainų lygio atžvilgiu matuojamas bendrasis kainų pokytis.

Svorių bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio duomenimis remiantis apskaičiuojami indekso svoriai.

Svoris – tam tikro klasifikavimo lygmens prekių apimtis vertine išraiška, palyginti su aukštesnio lygmens prekių apimtimi vertine išraiška baziniu laikotarpiu. Kuo didesnis svoris, tuo didesnė tam tikro klasifikavimo lygmens prekių kainų pokyčio įtaka aukštesnio lygmens prekių kainų pokyčiui.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Paslaugas įmonėms, valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikianti įmonė ar jos vietos vienetas.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Įmonės, kurių ekonominės veiklos rūšis pagal EVRK 2 red.: 49.1 Tarpmiestinio keleivinio geležinkelio transportas, 49.2 Krovininio geležinkelio transportas, 49.41 Krovininis kelių transportas, 49.5 Transportavimas vamzdynais, 50.1 Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas, 50.2 Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas, 51 Oro transportas, 52.1 Sandėliavimas ir saugojimas, 52.24 Krovinių tvarkymas, 52.29 Kita transportui būdingų paslaugų veikla, 53.1 Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla, 53.2 Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, 55 Apgyvendinimo veikla, 58 Leidybinė veikla, 59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla, 60 Programų rengimas ir transliavimas, 61 Telekomunikacijos, 62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla, 63.1 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla, 68 Nekilnojamojo turto operacijos, 69.1 Teisinė veikla, 69.2 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais, 70.2 Konsultacinė valdymo veikla, 71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė, 73 Reklama ir rinkos tyrimas, 77 Nuoma ir išperkamoji nuoma, 78 Įdarbinimo veikla,  79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla, 80 Apsaugos ir tyrimo veikla, 81.2 Valymo veikla.

 

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies ekonominė teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Pagal EVRK 2 red.: nuo 2010 m. I ketv. – 51 Oro transportas, nuo 2011 m. I ketv. - 52.29 Kita transportui būdingų paslaugų veikla, nuo 2017 m. I ketv. – 58 Leidybinė veikla, 68 Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos, nuo 2018 m. I ketv. - 77 Nuoma ir išperkamoji nuoma, nuo 2019 m. I ketv. – 55 Apgyvendinimo veikla, 79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla, nuo 2020 m. I ketv. – 59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla, 60 Programų rengimas ir transliavimas.

Visų kitų ekonominės veiklos rūšių PKI skaičiuojami nuo 2007 m. I ketv.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas;

Kainų pokyčiai – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialus leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, 291 p.), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos (ES) reglamentu Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, 26 p.);

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL 2006 L 393, p. 1);

2006 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1503/2006 įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos dėl rodiklių apibrėžimų, rodiklių sąrašų ir duomenų rengimo dažnumo.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

„Lietuvos statistikos metraštis“

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos -> Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksas (PKI) ir kainų pokyčiai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Periodiškai atliekamas tyrimo vadovo savęs vertinimas ir statistinių ataskaitų formų kontrolinis testavimas statistinio tyrimo kokybei įvertinti.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra Lietuvos bankas, Eurostatas, valstybės institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Paslaugų kainų indeksas skelbiamas EVRK sekcijų, 2 ženklų lygiu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta statistinė informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Reprezentatyvumas. Juridiniams vienetams, paslaugų grupėms, reprezentatyviosioms paslaugoms atrinkti taikomas tikslinės atrankos metodas. Naudojant ankstesnių metų statistinius duomenis apie paslaugas teikiančių juridinių vienetų metines pajamas siekiama, kad apklausai dėl dalyvavimo paslaugų kainų statistiniame tyrime atlikti atrinktų juridinių vienetų pajamų suma sudarytų ne mažiau kaip 90 proc. visų atitinkamos ekonominės veiklos rūšies juridinių vienetų pajamų. Atlikus atrinktų juridinių vienetų apklausą, atsiskaitančių juridinių vienetų pajamų suma turi sudaryti ne mažiau 70–80 proc. atitinkamos ekonominės veiklos rūšies pajamų.

Tikslumas. PKI laiko eilutės apskaičiuojamos 10 ženklų po kablelio tikslumu. Gauti PKI apvalinami ir skelbiami iki keturių ženklų po kablelio. Ketvirtiniai, metiniai, vidutiniai metiniai ir kitų laikotarpių kainų pokyčiai apskaičiuojami naudojant PKI laiko eilutes visų ženklų po kablelio tikslumu ir skelbiami suapvalinti iki vieno ženklo po kablelio.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Atsiskaitymas sudaro 100 proc.

14.3.1.2

Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Statistiniai vienetai nepateikė kainų (nepateiktos kainos įvertintos)

0,2

 

 

 

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama 78 dieną, ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

PKI pagal atskiras veiklas palyginami tarp ES valstybių narių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2007 m. I ketv., išskyrus EVRK 2 red. 51 Oro transportas – nuo 2010 m. I ketv., 52.29 Kita transportui būdingų paslaugų veikla – nuo 2011 m. I ketv., 58 Leidybinė veikla ir 68 Nekilnojamojo turto operacijos – nuo 2017 m. I ketv., 77 Nuoma ir išperkamoji nuoma – nuo 2018 m. I ketv., 55 Apgyvendinimo veikla ir 79  Kelionių agentūrų, ekskursijų, organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla – nuo 2019 m. I ketv., 59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla ir  60 Programų rengimas ir transliavimas – nuo 2020 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas vidinis suderinamumas. Žemiausio lygio kainų indeksai jungiami į aukštesnio lygio kainų indeksus pagal Laspeireso formulę, naudojant bazinius svorius. Kiekvienas aukštesnio lygio kainų indeksas apskaičiuojamas kaip žemesnio lygio kainų indeksų svertinis aritmetinis vidurkis.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

2019 m. vidutinis vieno respondento laikas, skirtas statistiniams duomenims rengti ir statistinei anketai KA-03 pildyti, sudarė 1 val. 34 min, statistinei ataskaitai KA-04 – 27 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Pagrindinis statistinių duomenų šaltinis yra ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinis tyrimas, taikant statistinės ataskaitos KA-04 formą, svoriams – suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atranka, naudojant statistinės anketos KA-03 formą.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistinių duomenų surinkimui naudojami metinės KA-03 ir ketvirtinės KA-04 statistinių ataskaitų formuliarai.

 Pateikimo būdai: elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika, faksu, el. paštu, telefonu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Atliekama pirminių statistinių duomenų įvedimo kontrolė ir ištaisomos rastos klaidos. Po to atliekamas antrinis statistinių duomenų mikroredagavimas. Statistiniai duomenys apie suteiktų paslaugų kainas tikrinami lyginant juos su ankstesnių ketvirčių statistiniais duomenimis, analizuojamos įmonių pateiktos pastabos, paaiškinimai, reprezentatyviųjų paslaugų kokybės pasikeitimai. Dėl abejotinų kainų skambinama atsakingiems įmonių darbuotojams, aiškinamasi, kokios kainų pasikeitimo priežastys. Skaičiuojant ketvirtinius kainų pokyčius, ypatingas dėmesys atkreipiamas į pokyčius, kurie yra - +10 proc. ir - –10 proc. Atliekant makroredagavimą tikrinami suvestiniai PKI. Gauti rezultatai analizuojami, atliekama klaidų, galinčių turėti įtakos galutiniams rezultatams, paieška ir jų taisymas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

PKI skaičiuoti taikoma Laspereiso formulė. PKI skaičiuojamas nuo žemiausio lygio, t. y. reprezentatyviųjų paslaugų, iki aukščiausio norimo lygio – PKI pagal EVRK klases, grupes ar skyrius. PKI skaičiavimas aprašytas Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso sudarymo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Atliekamas statistinių duomenų koregavimas, jeigu atrinktos naujos (pakeičiančios) reprezentatyvios paslaugos kokybė labai skiriasi nuo buvusios (pakeičiamos), įvertinama kokybės pasikeitimo įtaka kainos padidėjimui arba sumažėjimui. Tam, kad būtų išlaikytas palyginamumas tarp pakeičiančios ir pakeičiamos paslaugos kainų, reikia suderinti paslaugų kokybę. Tai atliekama koreguojant pakeičiamos paslaugos bazinio laikotarpio kainą, pašalinant kokybės pasikeitimo įtaką. Gali būti taikomi kainos, pasikeitus kokybei, perskaičiavimo metodai: persidengimo ir tikslaus įvertinimo.

21

Pastabos ir kita informacija

Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services.