Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pagrindiniai finansiniai rodikliai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Artūras Vaitkevičius

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

arturas.vaitkevicius@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4938

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4741

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-03-15

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-03-22
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-03-22
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pagrindinių finansinių rodiklių statistinio tyrimo tikslas – parengti ir vartotojams pateikti statistinę informaciją, leidžiančią įvertinti ir stebėti žemės ūkio bendrovių ir įmonių, užsiimančių žemės ūkio veikla ir teikiančių žemės ūkiui būdingas paslaugas, veiklos ir pelningumo pokyčius. Statistinė informacija naudojama žemės ūkio ekonominių sąskaitų (ŽŪES) sudarymui ir bendrojo vidaus produkto (BVP) skaičiavimams.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Ne finansų sektoriaus veiklos vienetai (žemės ūkio bendrovės ir įmonės), užsiimantys žemės ūkio veikla ir teikiantys žemės ūkiui būdingas paslaugas.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Atsargos – tik ūkio žinioje esantis trumpalaikis turtas, kurį bendrovė (įmonė) sunaudoja pajamoms uždirbti per vienus metus.

Pardavimo pajamos– neto pajamos, uždirbtos pardavus tipinės veiklos žaliavinę produkciją, gyvulius, paukščius ir kitus ūkinius gyvūnus (skirtų skersti ar parduoti per ataskaitinius metus), išaugintus  ir perdirbtus žemės ūkio produktus ir suteiktas paslaugas (atėmus produkcijos grąžinimą, nukainojimą, diskontus ir visus su pardavimu susijusius mokesčius).  

Pardavimo savikaina– sunaudotų žaliavų ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su produkcijos pardavimo pajamomis, vertė.

Subsidijos ir dotacijos produktams – valstybės (savivaldybės) institucijų bei trečiųjų asmenų parama, skirta konkrečių produktų (grūdų, mėsos, pieno ir kt.) gamybos sąnaudoms padengti arba tiesioginės išmokos už žemės ūkio augalų deklaruotus pasėlius, pievų ir ganyklų plotus, gyvulius (bulius, karves žindenes, ėriavedes) ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos kompensacinės išmokos pajamų lygiui palaikyti.

Trumpalaikio materialiojo turto, gyvulių, paukščių ir kitų ūkinių gyvūnų pirkimas – įsigytų visų rūšių prekių, gyvulių, paukščių ir kitų ūkinių gyvūnų, skirtų skersti ar parduoti per ataskaitinius metus, vertė.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Tyrimo visumą sudaro ne finansų sektoriaus visos ataskaitinį ketvirtį veikusios ir turinčios 5 ir daugiau darbuotojų valstybės ir savivaldybės įmonės, akcinės ir uždaros akcinės bendrovės, žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės (neįskaitant individualių įmonių), kurios užsiima ekonomine veikla apimančią EVRK 2 red. A 01 skyrių.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2014 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Tūkst. EUR

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 290).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pagrindiniai finansiniai rodikliai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Statistinė informacija gali būti rengiama pagal individualias užklausas (daugiau informacijos LSD interneto svetainėje)

11 Metodologiniai dokumentai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Prieš pateikiant tyrimo rezultatus vartotojams, atliekama rezultatų statistinė analizė ir jų tinkamumo patvirtinimas. Gauta statistinė informacija palyginama su ankstesnio laikotarpio rezultatais. Jeigu yra esminių skirtumų, atliekama statistinių duomenų palyginamoji analizė įmonių lygmeniu.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, verslo ir mokslo atstovai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo. Jų poreikiai įtvirtinti Oficialiosios statistikos darbų programoje.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Renkami rodikliai yra skelbiami arba naudojami išvestiniams rodikliams skaičiuoti.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimui taikomas tikslinės nupjautinės atrankos metodas. Tyrime dalyvauja visos ataskaitinį ketvirtį veikusios žemės ūkio veikla užsiimančios ir žemės ūkiui būdingas paslaugas teikiančios, turinčios 5 ir daugiau darbuotojų valstybės ir savivaldybės įmonės, akcinės ir uždaros akcinės bendrovės, žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės, neįskaitant individualių įmonių.

2017 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

 
14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

 
14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

1,05

2,30

1,68

1,88

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

 
15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Ketvirtiniai žemės ūkio bendrovių (įmonių) pagrindiniai finansiniai rodikliai skelbiami 75 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus. Metinė statistinė informacija skelbiama kartu su IV ketvirčio informacija.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas laiko atžvilgiu.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė pagal EVRK 2 red. palyginama nuo 2014 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

2016 m. vieno respondento statistinei ataskaitai pildyti skirtas laikas vidutiniškai sudarė 1 val. 33 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

Išimtis tik atsiradus reikšmingoms klaidoms, pasikeitus klasifikatoriams, metodikoms, atsiradus naujiems statistiniams duomenų šaltiniams ir pan.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra ketvirtinis statistinis tyrimas, atliekamas naudojant tikslinės nupjautinės atrankos metodą. Atrinktos bendrovės (įmonės) pateikia pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinę ataskaitą F-18 (ketvirtinę). Statistiniai duomenys teikiami už ataskaitinį ketvirtį.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika; naudojant statistinių duomenų įvedimo ir kontrolės programą sukurtą ORACLE; el. paštu.

Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje.  Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekamas pirminis bei antrinis duomenų tikrinimas. Pirminiai duomenys turi atitikti matematines, logines bei ribines kontrolės sąlygas. Statistiniai duomenys taisomi atsižvelgiant į klaidų rūšį - ignoruotina ir privaloma taisyti. Sprendimą taisyti ar netaisyti ignoruotinas klaidas priima ataskaitas tikrinantis darbuotojas, atsižvelgdamas į respondento nurodytą klaidos priežastį. Privalomos taisyti klaidos visada ištaisomos. Papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra. Tikrinamas klaidų protokolas, analizuojami rodiklių ryšiai, atliekamas suvestinių duomenų palyginamumas.  

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Patvirtinus pirminių duomenų tinkamumą, juos grupuojant bei sumuojant, parengiama statistinė informacija.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija