Žemės ūkio ekonominės sąskaitos (ŽŪES)

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas (LSD)

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

LSD: Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius                                                                                                                       

LAEI: Žemės ūkio politikos ir užsienio prekybos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

LSD: Artūras Vaitkevičius

LAEI: Vaida Šapolaitė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

LSD: skyriaus vedėjo pavaduotojas

LAEI: tyrėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

LSD: arturas.vaitkevicius@stat.gov.lt

LAEI: vaida.sapolaite@laei.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

LSD: (8 5)  236 4938

LAEI: (8 5)  262 2057

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

LSD: (8 5)  236 4971

LAEI: (8 5)  261 4524

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-10-19

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-10-23
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-10-22
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

ŽŪES yra palydovinės sąskaitos, atitinkančios nacionalinių sąskaitų sudarymo struktūrą, sudarymo principus ir metodus. ŽŪES tikslas - įvertinti, apibūdinti ir analizuoti pajamų iš žemės ūkio ekonominės veiklos formavimą, gamybos procesą ir jo metu gautas pirmines pajamas, stebėti ir vertinti bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimą.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Ne finansų sektoriaus (žemės ūkio bendrovės ir įmonės) ir namų ūkio sektoriaus (ūkininkų ir šeimos ūkiai) veiklos vienetai, užsiimantys žemės ūkio, augalininkystės ir gyvulininkystės paslaugų ir neatskiriama ne žemės ūkio nepagrindine veikla.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Žemės ūkio ekonominės veiklos rūšies produkcija apima žemės ūkio produktus (EVRK 2 red. 0.1–01.5 grupės veiklos rūšys), žemės ūkiui būdingas ir ūkininkavimui artimas paslaugas (EVRK 2 red. 01.6 grupės veiklos rūšys) ir neatskiriamos ne žemės ūkio nepagrindinės veiklos produkciją.

Neatskiriama ne žemės ūkio nepagrindinė veikla – glaudžiai su žemės ūkio gamyba susijusi veikla, kurios informacijos apie produkciją, tarpinį vartojimą, kompensaciją darbuotojams, darbo sąnaudas arba bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą negalima atskirti nuo informacijos apie žemės ūkio gamybą. Apimama veikla, kuri yra žemės ūkio veiklos tąsa ir kurioje naudojami žemės ūkio produktai (žemės ūkio produktų perdirbimas, rūšiavimas, pakavimas ir pan.), ir veikla, susijusi su žemės ūkio valda ir jos žemės ūkio gamybos priemonėmis (infrastruktūra, darbo jėga ir pan.).

Produkcijos vertė gamintojų kainomis – einamųjų metų produkcijos vertė to meto kainomis, be subsidijų ir tiesioginių išmokų žemdirbiams, produkcijos vertė bazinėmis kainomis – įskaitant subsidijas ir tiesiogines išmokas.

Tarpinis vartojimas – visų prekių ir paslaugų, vartojamų kaip gamybos proceso sąnaudos, vertė, išskyrus pagrindinį turtą, kurio vartojimas apskaitomas kaip pagrindinio kapitalo vartojimas. Tarpinį vartojimą žemės ūkyje sudaro sėklos ir sodinamoji medžiaga, pašarai, augalų apsaugos priemonės, trąšos ir dirvos gerinimo priemonės, farmaciniai produktai ir veterinarinės paslaugos, energija (elektra, kuras, tepalai ir kt.), įrenginių, įrankių bei ūkinių pastatų priežiūra ir remontas, trečiųjų šalių atliekami žemės ūkio darbai pagal sutartis, kitos prekės ir paslaugos.

Produktai, pagaminti ir suvartoti tame pačiame žemės ūkio vienete per tą patį ataskaitinį laikotarpį žemės ūkio reikmėms, nėra priskiriami gamybai ir tarpiniam vartojimui (išskyrus javus ir bulves, skirtas pašarui, šieną, silosą ir pan.).

Pridėtinė vertė – žemės ūkio veiklos rezultatas, apskaičiuojamas kaip žemės ūkio produkcijos ir tarpinio vartojimo skirtumas.

To meto bazinės kainos – kainos, kurias gamintojas gauna iš pirkėjo už pagamintas prekes, atėmęs visus mokėtinus mokesčius ir pridėjęs subsidijas produktams.

To meto gamintojo kainos – faktiškai susiklosčiusios atitinkamo laikotarpio kainos. Jas sudaro vidutinės žemės ūkio produktų supirkimo kainos bei neprekinės produkcijos gamybos ar išauginimo savikaina.

Pirmas ir antras ataskaitinių metų ŽŪES skaičiavimai skaičiuojami to meto gamintojų ir bazinėmis kainomis, tarpinio vartojimo elementai – pirkimo kainomis, galutinis – to meto ir ankstesnių metų gamintojų ir bazinėmis kainomis, tarpinio vartojimo elementai – pirkimo kainomis.  

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Bet kokios nuosavybės  šalies įmonė ir ūkininkų bei šeimos ūkis, užsiimantis žemės ūkio, augalininkystės ir gyvulininkystės paslaugų ir neatskiriama ne žemės ūkio nepagrindine veikla. Skaičiavimai atliekami naudojant agreguotus statistinių tyrimų bei kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų statistinius duomenis. Šiuo atveju stebėjimo vienetas – žemės ūkio ekonominė veikla.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Ne finansinės visų nuosavybių įmonės, namų ūkiai (ūkininkų ir šeimos ūkiai), užsiimantys žemės ūkio, augalininkystės ir gyvulininkystės paslaugų ir neatskiriama ne žemės ūkio nepagrindine veikla (pagal EVRK 2 red. A sekcijos 01.1–01.6 grupės, kai kurie C, G, I sekcijų skyriai )

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

ŽŪES galutinis skaičiavimas pagal bendrą ES metodiką šalies mastu atliekamas nuo 1995 m., iki 2004 m. – vieną kaitą per metus, nuo 2004 m. – tris kartus per metus. Galutinį skaičiavimą atlieka LAEI, pirmąjį ir antrąjį – LSD.

3.9 Bazinis laikotarpis

Ankstesni metai

4 Matavimo vienetas (-ai)

Mln. EUR

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 290).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie žemės ūkio bendrąją produkciją skelbiamas ataskaitinių metų gruodžio 18 dieną.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama LSD statistikos leidinyje „Žemės ūkis“ (spalio mėn.).

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Žemės ūkio produkcija ir žemės ūkio ekonominės sąskaitos -> Žemės ūkio ekonominės sąskaitos)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Žemės ūkis

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

ŽŪES skaičiuojamos naudojant agreguotus statistinių tyrimų, reglamentuojamų ES ir nacionaliniais teisės aktais ir atitinkančių juose keliamus kokybės reikalavimus, rezultatus ir kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų duomenis.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

ŽŪES skaičiavimų tikslumas priklauso nuo gautos informacijos tikslumo. ŽŪES išankstiniai ir galutinis skaičiavimai gali skirtis priklausomai nuo statistinių tyrimų, prognozinių žemės ūkio produkcijos apimties ir žemės ūkio kainų indeksų skaičiavimų periodiškumo.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstiniai rezultatai skelbiami 13 dienų iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, tarpiniai – 45, galutiniai – 285 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Palyginamumas laiko atžvilgiu užtikrinamas visiškai.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

ŽŪES galutinis skaičiavimas pagal bendrą ES metodiką šalies mastu atliekamas nuo 1995 m., pirmasis ir antrasis – nuo 2004 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

ŽŪES yra suderintos žemės ūkio gamybos ir žemės ūkio kainų statistika, žemės ūkio produktų balansų, Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) duomenimis.

17.2 Vidinis suderinamumas

Pirmasis, antrasis ir galutinis ŽŪES skaičiavimas atliekamas pagal bendrą ES metodiką, rezultatai yra patikimi ir suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

ŽŪES skaičiuojamos naudojant agreguotus statistinių tyrimų ir kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų duomenis, papildomi tyrimai neatliekami, naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

ŽŪES rengiamos remiantis agreguotais statistinių tyrimų duomenims: žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo; gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos, gyvulių produktyvumo; augalininkystės ir gyvulininkystės produktų natūrinių balansų; žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų; žemės ūkio bendrovių ir įmonių, užsiimančių žemės ūkio, augalininkystės ir gyvulininkystės paslaugų veikla, pagrindinių finansinių rodiklių.      

Plačiai naudojami kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų agreguoti statistiniai duomenys: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys naudojami žemės ūkio produktų supirkimo (gamintojų) bei neprekinės produkcijos kainoms nustatyti, kainų indeksams skaičiuoti; Žemės ūkio ministerijos duomenys apie tiesiogines išmokas žemdirbiams iš specialiųjų tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimo programos; LAEI rengiama ŪADT informacija tarpinio vartojimo elementams įvertinti bei žemės ūkio augalų derliaus ir gyvulių skerdimo prognozės.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

ŽŪES skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais, analizuojami.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

ŽŪES šalies mastu rengiamos to meto ir ankstesnių metų kainomis. Produkcija įvertinama gamintojo ir bazinėmis kainomis, tarpinio vartojimo komponentai – pirkėjo kainomis (faktiškai sumokėta kaina perkant prekes). Pirmasis skaičiavimas atliekamas remiantis žemės ūkio produkcijos apimties, gamintojų kainų indeksų bei gamybos reikmėms įsigytų prekių apimties ir kainų indeksų prognozėmis, antrasis – išankstiniais metinių statistinių tyrimų duomenimis. Galutinis skaičiavimas atliekamas remiantis galutiniais metinių statistinių tyrimų ir kitų oficialiąja statistiką rengiančių institucijų duomenimis.

Metinės žemės ūkio ekonominės veiklos rūšies produkcijos, tarpinio vartojimo ir pridėtinės vertės išankstinio  skaičiavimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija