Žemės ūkio paskirties žemės pirkimo-pardavimo ir nuomos rinkos kainos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Andrius Deltuvas

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyr. specialistas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Universiteto g. 8A, LT-53341, Kauno raj., Akademija

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

andrius.deltuvas@vic.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 37) 397 085

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 266 0609

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-09-26

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-10-01
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-10-01
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Žemės ūkio paskirties žemės pirkimo–pardavimo ir nuomos rinkos kainų statistinio tyrimo duomenys naudojami žemės ūkio paskirties žemės rinkos stebėsenai, analizei, prognozei ir oficialiajai statistikai rengti.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.),

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK),

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

 

3.3 Sektorinė aprėptis

Tyrimas apima visų nuosavybės formų ūkius, kurie kalendoriniais metais pirko, pardavė, nuomojo arba nuomojosi žemės ūkio paskirties žemę žemės ūkio produkcijai gaminti. Statistiniai rodikliai skaičiuojami šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Žemės ūkio paskirties žemės sklypų pirkimopardavimo kaina – pinigų suma, gauta / sumokėta už žemės ūkio naudmenas (ariamąją žemę, daugiametes pievas ir ganyklas). Į šią sumą įskaitomos susijusios rinkliavos arba mokesčiai, išskyrus atskaitomą PVM ir subsidijas. Neįskaitoma pastatų vertė, palikimo perdavimas.

Žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos kaina – pinigų suma, kurią žemės savininkas gauna, išnuomojęs žemės ūkio paskirties žemę žemės ūkio produkcijos gamintojui. Į šią sumą įskaitomos susijusios rinkliavos arba mokesčiai. Neįskaitomos joje esančių pastatų ar būsto nuomos ir bet kokios kitos išlaidos, susijusios su kitu turtu - einamosios pastatų priežiūros, pastatų draudimo, pastatų nusidėvėjimo ir pan.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Privatus namų ūkis, įmonė, naudojantys žemės ūkio paskirties žemę žemės ūkio produkcijai gaminti.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų rūšių ir nuosavybės formų ūkiai, įmonės, įstaigos ir organizacijos, vykdančios EVRK 2 red. A sekcijos 01 skyriui priskiriamą ekonominę veiklą.

3.7 Geografinė aprėptis

Savivaldybė, apskritis, regionas, visa šalies ekonominė teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2011 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Vidutinė 1 ha kaina Eur.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (ŽŪMPRIS) nuostatai, patvirtinti žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos saugumo politikos gairėse, patvirtintose VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V- 124  dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos saugumo politikos tvirtinimo.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 1V- 124  dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos saugumo politikos tvirtinimo.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro svetainėje pagal Oficialiosios statistikos kalendorių vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (ŽŪMPRIS) nuostatais.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama oficialiame statistiniame informaciniame leidinyje „Agro RINKA“

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Žemės ūkio paskirties sklypų pardavimas ir nuoma)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Statistinis tyrimas atliekamas vadovaujantis Eurostato parengtu vadovu „A target methodology on land prices and rents“ (tik anglų kalba).

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama integruotos vadybos sistemos, kuri apima kokybės ir informacijos saugumo vadybos elementus, principais pagal Lietuvos standartą LST ISO/IEC 9001:2015 ir Lietuvos standartą LST ISO/IEC 27001:2013.

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kokybės politika.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra: valstybės institucijos ir įstaigos, Europos Sąjungos institucijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai ir moksleiviai. Jų poreikiai įtvirtinti Oficialiosios statistikos  programos I dalyje.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonė nėra reguliariai tiriama.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Vidutinės žemės ūkio paskirties žemės kainos skelbiamos atskirai pagal žemės ūkio naudmenų kategorijas šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Iki 2015 metų nustatytos neatitiktys ar abejotino patikimumo duomenys buvo tikslinami susisiekiant su duomenų teikėjais. Nuo 2016 m. duomenys yra parengiami remiantis Registrų centro duomenimis.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama 10 mėnesį ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių valstybių lygmeniu.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 2011 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Iki 2015 m. vidutinis respondentų laikas skirtas statistinei ataskaitai užpildyti buvo 25 minutės.

Nuo 2016 m. naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

19.2 Revizijos praktika

Revizuojami pirminiai duomenys pagal tam tikrus kriterijus – žemės sklypo ploto ir kainos santykį, kurie sumažintų riziką dėl žemės sklypų, naudojamų ne žemės ūkio produkcijos gamybai įtraukimo į tyrimo aprėptį.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Iki 2015 m. statistinės informacijos šaltinis buvo statistinis tyrimas. Nuo 2016 m. naudojamas administracinis duomenų šaltinis VĮ Registrų centras.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Iki 2015 m. duomenų rinkimui buvo naudojama Interaktyvi duomenų įvedimo sistema IDIS, el. paštas, faksas, paštas. Nuo 2016 m. statistiniai duomenys gaunami iš VĮ Registrų centro.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Iki 2015 m. kokybei užtikrinti atliekama pirminių duomenų bazės patikra (pakartotinis redagavimas, lyginimas su ankstesniais metais ir statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas). Dėl išskirčių ar trūkstamų reikšmių buvo aiškinamasi su respondentais. Nuo 2016 m. naudojami administraciniai duomenų šaltiniai.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Žemės ūkio naudmenų pirkimo–pardavimo ir nuomos vidutinė rinkos kaina nustatoma pagal svertinio aritmetinio vidurkio formulę.

A target methodology on land prices and rents (tik anglų kalba).

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija