Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainų indeksas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Ana Markova

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

ana.markova@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4987

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4971

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018 -10 - 17

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-11-20
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-10-30
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainų indekso skaičiavimo tikslas – įvertinti žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainų pokyčius, makroekonominiams ir kitiems rodikliams perskaičiuoti palyginamosiomis kainomis, žemės ūkio raidai analizuoti, analitiniams ir prognozavimo tikslams.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Ne finansų bendrovių sektoriaus vienetai, užsiimantys žemės ūkio veikla.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainų indeksas – rodiklis, rodantis prekių, kurias įsigyja žemės ūkio produkcijos gamintojai, vidutinį kainų lygio pokytį per tam tikrą laikotarpį.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Žemės ūkio bendrovė ir įmonė, užsiimanti žemės ūkio veikla.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Gamybos reikmėms įsigytos gamybos priemonės ir paslaugos žemės ūkio produkcijai gaminti.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1993 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m. – 100

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 290), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1350/2013 (OL 2013 L 351, p. 1).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

 „Lietuvos statistikos metraštyje“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Žemės ūkio produkcijos gamybai ir investicijoms panaudotu prekių kainų duomenys -> Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainų indeksai, palyginti su 2015 m.)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Žemės ūkio statistika

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainų indeksas sudaromas naudojant agreguotus statistinių tyrimų, reglamentuojamų ES ir nacionaliniais teisės aktais ir atitinkančių juose keliamus kokybės reikalavimus, rezultatus. Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais, analizuojami. Esant nukrypimams, aiškinamasi, kokios jų priežastys. Nustačius netikslumus, duomenys taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Metinė statistinė informacija skelbiama 65 dieną ataskaitiniams metams pasibaigus, ketvirtinė – 48 dieną ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2001 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainų individualūs indeksai agreguojami į aukštesnio lygmens kainų indeksus (vertikalus agregavimas), ketvirtiniai prekių ir paslaugų indeksai agreguojami į metinius (horizontalus agregavimas).

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

2017 m. vidutinis respondentų laikas skirtas  statistinei ataskaitai ŽŪ-20 pildyti - 1 val. 5 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinė informacija rengiama remiantis žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinio tyrimo (ketvirtinė statistinė ataskaita ŽŪ-20) duomenimis.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e. Statistika, el. paštu.

Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

 

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekamas statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas ir redagavimas. Pirmu etapu tikrinama, ar duomenys atitinka matematines, logines bei ribines kontrolės sąlygas. Statistiniai duomenys ištaisomi atsižvelgiant į klaidos pobūdį. Ignoruotinos klaidos taisomos, atsižvelgiant į respondento nurodytą klaidos priežastį. Privalomos taisyti klaidos visada ištaisomos. Surinkus visus duomenis atliekamas jų tinkamumo patvirtinimas ir redagavimas: nustatomos išskiriančios reikšmės, įvertinamas suvestinių duomenų palyginamumas, tarpusavio suderinamumas ir atlikus redagavimą patvirtinamas statistinių duomenų tinkamumas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainos renkamos kiekvieną ketvirtį pagal atskirus produktus. Ketvirtinių kainų pagrindu skaičiuojami ketvirtiniai ir metiniai kainų indeksai. Kainų indeksams skaičiuoti taikoma Laspeireso formulė. Laspeireso kainų indeksas yra pastovių bazinių svorių kainų indeksas. Bazinės kainos ir svoriai perskaičiuojami kas 5 metai.

Žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainų indekso sudarymo metodika.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija