Žemės ūkio produktų natūriniai balansai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Snieguolė Bieliauskienė (augalininkystės produktų natūriniai balansai)

Ana Markova (gyvulininkystės produktų natūriniai balansai)

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausiosios specialistės

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

snieguole.bieliauskiene@stat.gov.lt

ana.markova@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4941

(8 5)  236 4987

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4971

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-08-28

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-08-28
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-08-26
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Žemės ūkio produktų balansų sudarymo tikslas – parengti išsamią statistinę informaciją apie pagamintą ir sunaudotą žemės ūkio produktų kiekį, atsargų pasikeitimą ir vartojimą.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Šalies ūkis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Žemės ūkio produktų balansai parodo pagrindinių žemės ūkio išteklių formavimą, žemės ūkio produktų judėjimą nuo jų pagaminimo momento iki galutinio sunaudojimo ir šalies apsirūpinimą savos gamybos produkcija. Balansai sudaromi pagal bendrą schemą ir turi dvi dalis – išteklių ir panaudojimo. Kiekviena dalis susideda iš atskirų straipsnių. Išteklių dalį sudaro produkcijos išauginimo / gamybos, importo / įvežimo ir atsargų laikotarpio pradžioje straipsniai. Panaudojimo dalį sudaro eksporto / išvežimo, atsargų laikotarpio pabaigoje, suvartojimo šalies vidaus poreikiams, t. y. sėklai, pašarams, gyventojams, perdirbti, ir žemės ūkio produktų nuostolių straipsniai. Žemės ūkio produktų balansai leidžia analizuoti šalies žemės ūkio būklę ir pokyčius.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis

3.8 Laiko aprėptis

Bendri ir pagal rūšis augalininkystės produktų balansai sudaromi nuo 2000 m. Bendri ir pagal rūšis gyvulininkystės produktų balansai sudaromi nuo 2003 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Žemės ūkio produktai – tūkst. t;

vynas – tūkst. hl;

kiaušiniai – tūkst. vnt. ir tūkst. t.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (OL 2017 L 171, p. 113);

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 290), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

Žemės ūkis ir aplinkosauga.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Žemės ūkio produktų balansai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Žemės ūkis

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Žemės ūkio produktų natūriniai balansai sudaromi  naudojant agreguotus statistinių tyrimų, reglamentuojamų ES ir nacionaliniais teisės aktais ir atitinkančių juose keliamus kokybės reikalavimus. Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais, analizuojami. Esant nukrypimams, aiškinamasi jų priežastys. Nustačius netikslumus, duomenys taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Parengta informacija skelbiama pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų natūrinių balansų statistinė informacija skelbiama 240 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Palyginamumas laiko atžvilgiu užtikrinamas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Augalininkystės produktų natūriniai balansai – nuo 2000 m.; gyvulininkystės – nuo 2003 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Žemės ūkio produktų balansai sudaromi naudojant agreguotus statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenis, naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Žemės ūkio produktų balansai sudaromi naudojant šių statistinių tyrimų duomenis: žemės ūkio augalų derliaus ir derlingumo; gyvulininkystės produktų gamybos, gyvulių produktyvumo; pašarų sunaudojimo; taip pat statistiniai duomenys apie žemės ūkio produktų importą / įvežimą ir eksportą / išvežimą; Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys apie mėsos ir pieno produktų gamybą ir atsargas, grūdų ir aliejinių augalų sėklų perdirbimą ir atsargas, pašarų ir premiksų gamybai naudojamų žaliavų prekybą, sunaudojimą ir atsargas; Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenys apie sėklas ir sėklų sėjimo normas; Žemės ūkio ministerijos duomenys apie vyno atsargas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka LSD. Suvestiniai statistiniai duomenys yra lyginami su ankstesnių metų duomenimis.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Žemės ūkio produktų balansai sudaromi šalies mastu. Sudaromi javų, ankštinių augalų, cukraus, bulvių, vaisių, daržovių, mėsos, pieno, kiaušinių ir vyno balansai.

Augalininkystės ir gyvulininkystės balansų rengimo procesas aprašytas Augalininkystės ir gyvulininkystės natūrinių balansų sudarymo metodikoje.

Vyno balanso sudarymo procesas aprašytas Eurostato vadove –  Vyno balanso sudarymas.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija