Žemės ūkio produktų supirkimas, supirkimo kainos ir jų indeksai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Audra Šimėnienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

audra.simeniene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4651

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4971

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-03-26

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-08-24
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-08-02
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indekso sudarymo tikslas – įvertinti žemės ūkio produktų supirkimo kainų pokyčius, remiantis jais perskaičiuoti makroekonominius ir kitus rodiklius palyginamosiomis kainomis. Rodiklis reikalingas žemės ūkio raidai analizuoti ir prognozuoti.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).

3.3 Sektorinė aprėptis

Šalies ūkininkų ar šeimos ūkių, žemės ūkio bendrovių ir įmonių pagaminti ir parduoti augalininkystės ir gyvulininkystės produktai.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Žemės ūkio produktai – ūkininko ūkio, šeimos ūkio ar žemės ūkio įmonės užauginta ar pagaminta augalininkystės ar gyvulininkystės produkcija.

Produktų supirkimo kaina – produkcijos piniginis įvertinimas, t. y. pinigų suma, kurią gamintojas gauna, pardavęs žemės ūkio produkciją perdirbimo ar didmeninės prekybos įmonėms.

Žemės ūkio produktų kainų indeksas – santykinis rodiklis, rodantis superkamų žemės ūkio produktų vidutinį kainų lygio pokytį per tam tikrą laikotarpį.

Produktų supirkimo kiekiai ir kainos renkami kiekvieną mėnesį pagal atskirus produktus. Mėnesinių kainų pagrindu skaičiuojami mėnesiniai, ketvirtiniai ir metiniai žemės ūkio produktų kainų indeksai.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Perdirbimo ir didmeninės prekybos įmonės, superkančios augalininkystės ir gyvulininkystės produktus, išaugintus ar pagamintus Lietuvoje.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Žemės ūkio produktų supirkimo apimtis ir kainos – nuo 1993 m., indeksai – nuo 2001 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

Kainų indeksams – 2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Žemės ūkio produktų supirkimo apimtis – tūkst. t; išskyrus kiaušinius – mln. vnt.;

kainos – EUR už toną (be PVM), išskyrus kiaušinius – EUR už 1 tūkst. vnt. (be PVM);

indeksai – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo, metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 290), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras renka ir teikia Lietuvos statistikos departamentui (toliau – LSD) mėnesinius statistinius duomenis apie grūdų, aliejinių augalų sėklų, cukrinių runkelių, daržovių, vaisių, bulvių, mėsos, pieno supirkimo ir kiaušinių pardavimą bei kainas.

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis, ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas yra skelbiamas 27 dieną ataskaitiniams mėnesiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

"Žemės ūkis ir aplinkosauga“, „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Rodikliai -> Žemės ūkio produktų supirkimas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Informacija yra siunčiama Eurostatui, FAO, CLAL ir yra prieinama jų duomenų bazėse. Taip pat statistinė informacija gali būti rengiama pagal individualias užklausas (daugiau informacijos LSD interneto svetainėje).

11 Metodologiniai dokumentai

Žemės ūkis

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksas sudaromas naudojant agreguotus statistinių tyrimų, reglamentuojamų ES ir nacionaliniais teisės aktais ir atitinkančių juose keliamus kokybės reikalavimus, duomenis. Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais, analizuojami. Esant nukrypimams, aiškinamasi, kokios jų priežastys. Nustačius netikslumus, duomenys taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo. 

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Parengta informacija skelbiama pagal Oficialiosios statistikos darbų programą.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Mėnesinis gyvulininkystės produktų supirkimo kiekis bei žemės ūkio produktų kainų indeksas skelbiamas 27 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus. Ketvirtinis gyvulininkystės produktų supirkimo kiekis bei žemės ūkio produktų kainų indeksas skelbiamas 27 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus. Metinis žemės ūkio produktų supirkimo kiekis, kainos, gyvulių bei paukščių skerdimų apimtis, žemės ūkio produktų kainų indeksas bei santykinis kainų pokytis skelbiamas 3 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija (žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksai ir metinės kainos) yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Žemės ūkio produktų supirkimo kiekis ir kainos – nuo 1993 m.; indeksai – nuo 2001 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Žemės ūkio produktų kainų indeksų mėnesinių produkto svorių (svoris – produkto ar produktų grupės lyginamoji dalis bendroje produkcijoje vertine išraiška) suma bei ketvirtinių produkto svorių suma lygios metiniam to produkto svoriui (horizontalus agregavimas); atskirų produktų grupės produktų svorių suma lygi aukštesnio produktų klasifikavimo lygio (produktų grupės) svoriui (vertikalus agregavimas). Žemės ūkio produktų kainų indeksų svoriams parengti naudojama Lietuvos agrarinio ekonomikos instituto teikiama metinė žemės ūkio ekonominių sąskaitų informacija (atnaujinama kas 5 metus).

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, 2017 m. respondentų skirtas statistinei ataskaitai ŽŪS-09 pildyti, – 38 min., ŽŪS-12 - 31 min. per metus.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Atsiradus reikšmingų taisymų pradiniuose duomenyse (respondentai patikslina duomenis), galutiniai rezultatai yra revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras renka ir teikia LSD mėnesinius statistinius duomenis apie grūdų, aliejinių augalų sėklų, cukrinių runkelių, daržovių, vaisių, bulvių, mėsos, pieno supirkimo ir kiaušinių pardavimo kiekį bei kainas, taip pat paskerstų gyvulių ir paukščių skaičių. LSD atliekami metiniai ištisiniai statistiniai tyrimai, siekiant nustatyti medaus, gyvulių ir paukščių supirkimo ir skerdimo kiekius bei kainas (statistinės ataskaitos ŽŪS-09, ŽŪS-12). Lietuvos agrarinio ekonomikos instituto teikiama metinė žemės ūkio ekonominių sąskaitų informacija naudojama žemės ūkio produktų kainų indeksų svoriams parengti.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnuo, metai

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras duomenis talpina į LSD duomenų bazę. LSD atliekamiems statistiniams tyrimams ataskaitos pateikiamos el. paštu, faksu, paštu, per elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistemą e. statistika.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atlieka statistinių ataskaitų duomenų pirminę kontrolę. Perduodami įmonių lygmens duomenys ir suvestinės pagal produktus bei jų grupes. LSD tikrina Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro suvestinių bei LSD sudarytų suvestinių atitikimą. Radus klaidų, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras koreguoja duomenis, atnaujinama LSD duomenų bazė.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

LSD atliekami metiniai statistiniai tyrimai, siekiant nustatyti medaus, gyvulių ir paukščių supirkimo ir skerdimo apimtį bei kainas. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras renka ir teikia LSD mėnesinius statistinius duomenis apie supirkimo kiekį bei kainas. Šių duomenų pagrindu apskaičiuojami supirkimo kainų indeksai.

Supirkimo kainų indeksų skaičiavimas yra aprašytas leidinyje Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008 (tik anglų kalba) .

Metodika: Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indekso sudarymo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija