Žemės ūkio struktūros rodikliai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Sandra Šiupieniūtė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

sandra.siupieniute@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4933

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4971

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-04-30

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-05-30
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-05-29
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Žemės ūkio struktūros tyrimo tikslas parengti statistinę informaciją apie žemės ūkio būklę, surinkti duomenis apie ūkininkavimo tikslus, ūkyje naudojamą žemę, sodus ir uogynus, pasėlius, sužinoti užimtųjų žemės ūkyje skaičių ir jų darbo trukmę laikotarpiu tarp žemės ūkio surašymų. Tyrimo rezultatai leidžia vertinti žemės ūkio valdų struktūrą ir specializaciją bei jų pokyčius. Statistinė informacija reikalinga Lietuvos žemės ūkio raidai analizuoti, pokyčiams, įvykusiems Lietuvos žemės ūkyje laikotarpiu tarp žemės ūkio surašymų, nustatyti.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Ne finansų bendrovių (žemės ūkio bendrovės ir įmonės) ir namų ūkių (ūkininkų ir šeimos ūkiai) sektoriai

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Naudojamos žemės ūkio naudmenos – ariamos žemės, kultūrinių ganyklų, natūralių pievų ir ganyklų, daugiamečių augalų plotai.

Ariama žemė – nuolat dirbami plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio augalams auginti, įskaitant daugiamečių žolių pasėlius, įrengtų kultūrinių ganyklų plotus (iki 5 metų), šiltnamius ir pūdymus (juoduosius ir sideracinius).

Žemės ūkio augalų pasėliai – ariamos žemės dalis, kurią užima pasėti ar pasodinti augalai einamųjų metų derliui.

Ūkiniai gyvūnai (birželio 1 d. duomenimis) – tyrimo metu buvę ūkyje ar už jo ribų (bendroje ganykloje, ganomi kitoje valdoje, laikinai išvežti ir pan.) galvijai, kiaulės, arkliai, avys, ožkos, naminiai paukščiai, triušiai, bičių šeimos. Ūkiniai gyvūnai skirstomi pagal rūšį, amžių ir lytį.

Ūkio darbuotojai – visi ne jaunesni kaip 16 metų asmenys, per 12 mėn. iki ataskaitinės dienos dirbę ūkio darbus.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Ūkis (žemės ūkio valda), technine ir ekonomine prasme savarankiškas vienetas, turintis vieną vadovą, gaminantis žemės ūkio produktus arba žemės ūkio produktams gaminti nenaudojamą žemę išlaikantis geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės. Ūkis gali gaminti ir papildomus ne žemės ūkio produktus ar teikti paslaugas.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Ūkiai, gaminantys žemės ūkio produktus, žemės valdoje turintys vieną ir daugiau hektarų naudojamų žemės ūkio naudmenų arba turintys mažiau kaip 1 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų, jei žemės ūkio pardavimo pajamos per metus sudaro ne mažiau kaip 1 520 EUR (t. y. 40 minimalių gyvenimo lygių).

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija, apskritys, savivaldybės

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Plotas – ha;

Ūkio darbuotojų ir ūkinių gyvūnų skaičius – vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Naudojamų žemės ūkio naudmenų ir ūkinių gyvūnų rodikliai – 2016 m. birželio 1 d., rodikliai apie ūkio darbuotojus – 12 mėn. iki ataskaitinės dienos, t. y. per laikotarpį nuo 2015 m. birželio 1 iki 2016 m. gegužės 31 d.

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 (OL 2008 L 321, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 715/2014 (OL 2014 L 190, p. 8).

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1200/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų ir žemės ūkio gamybos metodų tyrimo nuostatos, susijusios su gyvulių vieneto koeficientais ir rodiklių apibrėžtimis (OL 2009 L 329, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/1391 (OL 2015 L 215, p. 11).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Iki 2010 m. statistinė informacija skelbta kas 2 metus, po 2010 m. – kas 3 metus.

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie išankstinius 2016 m. tyrimo rezultatus paskelbtas po 1 metų duomenų rinkimui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

2016 m. žemės ūkio struktūros tyrimo galutiniai rezultatai 2018 m. balandžio mėn. paskelbti leidinyje „2016 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Žemės ūkio struktūra)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Žemės ūkis

2016 m. tyrimo metodinė ataskaita Eurostatui

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Makrolygiu duomenys lyginami su: IAKS (pasėlių deklaracijų duomenų bazės); Ūkinių gyvūnų registro; 2003 ir 2010 m. žemės ūkio surašymų, 2005, 2007 ir 2013 m. žemės ūkio struktūros ir kitų žemės ūkio statistinių tyrimų (augalininkystės, gyvulininkystės ir kt.) suvestiniais duomenimis.

Jei nustatomi dideli rodiklių skirtumai, išsamiau analizuojami mikroduomenys.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Parengti pagrindiniai žemės ūkio struktūros tyrimo rodikliai. Išsamesnė statistinė informacija rengiama pagal individualias vartotojų užklausas.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Kadangi tyrimas yra atrankinis, jo rezultatai ekstrapoliuojami visiems rodikliams (žemės, ūkinių gyvūnų, ūkio darbuotojų) naudojant vieną koeficientą. Dėl šios priežasties specifinių rodiklių tikslumas gali būti mažesnis nei ištisiniuose tyrimuose (augalininkystės, gyvulininkystės, darbo jėgos).

14.2 Imties paklaida

Imties paklaida 2016 m. tyrime:

naudojamos žemės ūkio naudmenos - 0,3 proc.;

ariama žemė - 0,4 proc.;

kviečiai  – 0,5 proc.;

žirniai, pupos, pupelės, lubinai – 0,5 proc.;

rapsai – 1,2  proc.;

lauko daržovės ir braškės – 1,3 proc.;

cukriniai runkeliai - 0,5 proc.;

bulvės – 1,8 proc.;

vienmetės ir daugiametės žolės – 1,5 proc.;

pievos ir ganyklos – 0,7 proc.

sėklavaisiai ir kaulavaisiai  - 2,2 proc.;

uogynai– 3,2  proc.

galvijų skaičius - 0,3 proc.;

kiaulių skaičius – 0,4 proc.;

avių skaičius - 3 proc.;

ožkų skaičius – 5,8  proc.;

paukščių skaičius – 1,3 proc.;

ūkio darbuotojų skaičius - 0,7 proc.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

Per didelė aprėptis. 2016 m. tyrimo metu aprėptis per didelė 4,6 proc. Kai kurie ūkiai neturėjo priklausyti populiacijai, nes jie jau buvo baigę savo veiklą, jų žemė buvo parduota, dovanota, buvo smulkesni nei 1 ha ir pan.

Nepakankama aprėptis. Žemės ūkio valdų (ūkių) sąrašas 2016 m. tyrimui buvo parengtas remiantis 2010 m. žemės ūkio surašymo ūkių sąrašu, atnaujintu vėlesnių statistinių tyrimų duomenimis. 2016 m. tyrimo metu nebuvo aptikta naujų ūkių, užfiksuoti tik ūkininkaujančių asmenų pasikeitimai.

Matavimo paklaida. 2016 m. tyrimo klausimai buvo aiškūs, todėl matavimo paklaidos nebuvo reikšmingos.

Apdorojimo paklaida. 2016 m. tyrimo duomenys buvo individualiai įvedami naudojant specialią kompiuterinę programą. Buvo parengtos loginės ir aritmetinės kontrolės sąlygos. Duomenys buvo lyginami su kitų šaltinių duomenimis (ankstesnių augalininkystės ir gyvulininkystės statistinių tyrimų), todėl didžiausios apdorojimo klaidos buvo nustatytos ir ištaisytos.

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

Paklaida nereikšminga

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

2016 m. vieneto neatsakymo lygis - 4,4 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Tyrimo duomenų perdavimo Eurostatui terminai nustatyti ES teisės aktuose, o jų paskelbimas priklauso nuo duomenų patikrinimo ir jų tinkamumo patvirtinimo proceso trukmės Eurostate.

Pagrindiniai išankstinai  2016 m. rezultatai Oficialiosios statistikos portale paskelbti po 1 metų, o galutiniai – po 1 metų ir 4 mėn. duomenų rinkimui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių. Tačiau šalyse skiriasi ūkių dydžio riba, nuo kurios ūkiai įtraukiami į tyrimą.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 2003 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Tyrimas neapima visų šalies teritorijoje esančių žemės ūkio augalų pasėlių ir naudojamų žemės ūkio naudmenų. Apima tik tuos pasėlius ir naudojamas žemės ūkio naudmenas, kurios priklauso ūkiams (žemės ūkio valdoms), gaminantiems žemės ūkio produktus ir žemės valdoje turintiems 1 ir daugiau ha naudojamų žemės ūkio naudmenų arba turintiems mažiau kaip 1 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų, jei žemės ūkio pardavimo pajamos per metus sudaro ne mažiau kaip 1 520 EUR. Žemės ūkio augalų pasėliai ir naudojamos žemės ūkio naudmenos - rodikliai, naudojami ir metinėje pasėlių statistikoje. Tačiau pasėlių statistikoje apimami ir ūkiai, turintys mažiau nei 1 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų, bei sodų bendrijos. Ūkinių gyvūnų skaičius derinamas su administracinių šaltinių duomenimis, nes derinimas su einamąja statistika problemiškas dėl skirtingų ataskaitinių laikotarpių.

17.2 Vidinis suderinamumas

Tyrimai vyko 2005, 2007, 2013 ir 2016 m. tyrimų metu gauta statistinė informacija taip pat palyginama su 2003 ir 2010 m. žemės ūkio surašymų rodikliais. Vidinis suderinamumas užtikrinamas taikant individualių duomenų tikrinimo taisykles ir patvirtintus rodiklių apibrėžimus.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

2016 m. ūkininkų ir šeimos ūkiai tyrimo anketai pildyti vidutiniškai skyrė 21 min., žemės ūkio bendrovės ir įmonės – vidutiniškai 69 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Individualūs nuasmeninti duomenys tikrinami Lietuvos statistikos departamente ir Eurostate pagal griežtas taisykles, vėliau suvestiniai duomenys tikrinami dar kartą. Tyrimo duomenų patikslinimas nenumatytas, nes duomenys patikrinti su administracinių šaltinių duomenimis ir atitinka tinkamumo patvirtinimo taisykles. Neplanuotas duomenų patikslinimas galėtų būti atliekamas tuo atveju, jei būtų pastebėti reikšmingi administracinių šaltinių duomenų ir metodologijos pokyčiai.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra atrankinis statistinis žemės ūkio struktūros tyrimas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Iki 2010 m. – kas 2 metai, nuo 2010 m. – kas 3 metai.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Ūkininkų ir šeimos ūkius apklausia ir tyrimo anketas užpildo klausėjai. 2016 m. ūkininkų ir šeimos ūkiai turėjo galimybę tyrimo anketą užpildyti savarankiškai ir pateikti Lietuvos statistikos departamentui internetu. Apklausiant ūkininkaujantį asmenį, o jo nesant, sutuoktinį ar kitą pilnametį šeimos narį, nereikalaujama atsakymų pagrįsti dokumentais. Neaiškius klausimus paaiškina klausėjas. Apklausiama klausėjui apsilankant ūkyje arba, jei ūkininkaujantis asmuo sutinka, telefonu.

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės tyrimo anketą užpildo pačios.

Užpildytos anketos tikrinamos keliais etapais:

1) Naudojant popierines anketas atliekama loginė ir aritmetinė kontrolė, tikrinama, ar visa anketa užpildyta, ar nėra praleistų rodiklių, kurie privalo būti nurodyti. Klaidos taisomos, neaiškūs įrašai išsiaiškinami pakartotinai kreipiantis į ūkį (telefonu arba nuvykstant). Patikrintų anketų duomenis įvedant į parengtą kompiuterinę programą, aptiktos klaidingai užpildytos anketos grąžinamos klausėjams ištaisyti. Sutvarkyti duomenys perduoti į tyrimo duomenų bazę tolesniam apdorojimui.

2) Naudojant elektronines anketas, duomenys įvedami tiesiai į parengtą kompiuterinę programą, kuri iš karto patikrina ar nėra aritmetinių bei loginių klaidų ir neleidžia klaidingų anketų pateikti į tyrimo duomenų bazę. Klaidingas anketas taiso klausėjai pakartotinai kreipdamiesi į ūkį (telefonu arba nuvykstant). Tyrimo duomenų bazėje esantys duomenys tikrinami dar kartą, lyginami su administracinių šaltinių duomenimis.

2013 ir 2016 m. duomenų išankstiniam užpildymui arba kontrolei buvo naudojami administracinių šaltinių duomenys (Pasėlių deklaracijų duomenų bazės, Ūkinių gyvūnų registro, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro (Valdų registro), VšĮ „Ekoagros“ duomenys).

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Duomenų tikrinimo etapai: tikrinama duomenų rinkinio struktūra, ryšiai tarp laukų (aritmetinės ir loginės kontrolės sąlygos); analizuojami pirminių duomenų suvestiniai rezultatai (kontrolės lentelės); atliekamas palyginimas su kitų žemės ūkio statistinių tyrimų rezultatais ir su 2003 ir 2010 m. žemės ūkio surašymų bei 2005, 2007 ir 2013 m. žemės ūkio struktūros tyrimų duomenimis.

Vėliau, paskelbus rodiklius, aptikus klaidas, duomenų rinkiniai gali būti peržiūrėti.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Duomenų įvedimo technologiniai sprendimai tenkina šiuos kriterijus: technologija (informacinė sistema) integruota į esamą statistikos informacinę sistemą, tyrimo duomenys susieti su administracinių ir statistinių registrų duomenimis, užtikrintas duomenų saugumas ir konfidencialumas, techninė ir komunikacinė įranga atitinka minimalius sistemos vartotojų reikalavimus.

Tyrimui taikoma paprastoji atsitiktinė sluoksninė imtis. 2005 ir 2007 m. tyrimų ūkiai suskirstyti į sluoksnius pagal jų ekonominį dydį ir ūkininkavimo tipą į 7 grupes. Visos grupės (išskyrus žemės ūkio bendroves ir įmones) taip pat suskirstytos į sluoksnius pagal jų buvimo vietą. Atrinkti visi ūkininkų ir šeimos ūkiai, kurių ekonominis dydis didesnis kaip 2 europinio dydžio vienetai (EDV), taip pat visos žemės ūkio bendrovės ir įmonės.

2013 ir 2016 m. ūkiai suskirstyti į sluoksnius pagal jų standartinės produkcijos dydį ir buvimo vietą (savivaldybes) . Ūkiai suskirstyti į 5 sluoksnius pagal standartinės produkcijos dydį ir į 60 sluoksnių pagal savivaldybę. Atrinktos visos bendrovės, taip pat atrinkti visi ūkininkų ir šeimos ūkiai, kurių standartinės produkcijos dydis viršija 8 000 eurų, kurie yra ekologiniai arba specifinių augalų (pvz., riešutmedžių, medelynų, kitų daugiamečių augalų skirtų austi, pinti, kitų daugiamečių augalų energetiniams tikslams, linų) augintojai.

Statistinė informacija parengiama pagal apskritis ir savivaldybes, neįskaitant ūkių, turinčių mažiau kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų.

Rengiant statistinę informaciją atliekamas duomenų tikrinimas, redagavimas, įrašymas, svorių koregavimas atsižvelgiant į neatsakymus.

Prieš pateikiant tyrimo rezultatus vartotojams atliekama statistinių duomenų kokybės makroduomenų kontrolė. Statistinių rodiklių reikšmės lyginamos su praėjusių tyrimų rezultatais, einamąja statistika, administracinių šaltinių duomenimis. Jei gauti rezultatai skiriasi, aiškinamasi, kokios šių skirtumų priežastys, arba ieškoma rezultatams įtakos turinčių duomenų išskirčių. Rasti neatitikties atvejai išsiaiškinami ir koreguojami mikroduomenys arba, jei duomenys teisingi, nustatomos nuokrypių priežastys.

Statistinių rodiklių rengimas aprašytas ir Žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija