Abortai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Higienos institutas (HI)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Sveikatos informacijos centro (SIC) Sveikatos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Rita Gaidelytė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vadovė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

rita.gaidelyte@hi.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  277 3303

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  262 4663

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-07-09

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-07-17
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-07-14
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Abortų statistiniai rodikliai priskiriami lytinės ir reprodukcinės sveikatos statistikos sričiai.

Statistinės informacijos apie abortus tikslas yra stebėti nėštumų nutraukimų ir nutrūkimų skaičių, struktūrą, abortus patyrusių moterų amžiaus charakteristikas, rodiklių pokyčius.

Statistiniai duomenys renkami ištisinio tyrimo metu iš visų abortus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Pagrindinės rodiklių dimensijos – pagal aborto tipą ir moters amžiaus grupę.

Skelbiami absoliutūs skaičiai ir tankio rodikliai (tenka 1 tūkst. 15–49 metų amžiaus moterų; 100 gyvų gimusiųjų).

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Sveikatos įstaigų sąrašas (vidinis HI SIC klasifikatorius);

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS);

Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija, 10 redakcija. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos, 10 redakcija, Australijos modifikacija (TLK-10-AM);

Amžiaus grupių sąrašas.

3.3 Sektorinė aprėptis

Visos visų nuosavybės formų ir pavaldumo asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios abortus.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Abortas –  nėštumo nutraukimas arba nutrūkimas iki 22 nėštumo savaičių (TLK-10-AM kodai O00–O06).

Negimdinis nėštumas –  nėštumas, kuris vystosi ne gimdos ertmėje (kiaušintakyje, pilvo ertmėje, kiaušidėje, rudimentiniame gimdos rage) (TLK-10-AM kodas O00).

Savaiminis persileidimas (savaiminis abortas) – nėštumo nutrūkimas su daliniu ar visišku vaisiaus pasišalinimu iš gimdos, kai nėštumas truko trumpiau kaip 22 savaites (TLK-10-AM kodas O03).

Dirbtiniai abortai  abortai moters sprendimu ir dėl medicininių indikacijų  (TLK-10-AM kodas O04).

Abortas moters sprendimu – asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iki 12 nėštumo savaitės moters sprendimu gydytojo nutrauktas nėštumas.

Dėl medicininių indikacijų atliktas abortas – gydymo įstaigoje nutrauktas mažesnis kaip 22 savaičių nėštumas, kai abortas sąlygotas motinos anatominių arba funkcinių sutrikimų, vaisiaus įgimtų ar paveldėtų sutrikimų, kai gimdymas gali sukelti pavojų motinos ar naujagimio sveikatai ar gyvybei.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Aborto atvejis

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios abortus.

3.7 Geografinė aprėptis

Savivaldybė, apskritis, regionas, šalis. 

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1991 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Atvejis

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Statistinį tyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70);

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.  įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Higienos institutas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų  teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta šiuose teisės aktuose:

Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme;

Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatyme;

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L87, p. 164).

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius,

Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorius.

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

Statistinė informacija skelbiama Higienos instituto interneto puslapyje pagal Sveikatos statistinės informacijos skelbimo kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

„Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“, „Lietuvos sveikatos statistika“;

„Lietuvos statistikos metraštis“, „Demografijos metraštis“

10.3 Duomenų bazės

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika ->) Gyventojai -> Gimstamumas -> Abortai);

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema;

Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas.

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

10.5 Kita

Statistinė informacija skelbiama:

HI interneto svetainėje, Eurostato duomenų bazėjePasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazėje.

11 Metodologiniai dokumentai

Statistinių tyrimų metodikos ir rodiklių aprašai

 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus.

Metinių sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitų duomenų įvedimo metu vykdoma loginė ir matematinė kontrolė specialios kompiuterinės programos pagalba. Vėliau atliekama kryžminė duomenų kontrolė. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, duomenys taisomi. Nuo 2019 m. abortų duomenys yra skaičiuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (PSDF IS), pridedant trūkstamus privačių asmens sveikatos įstaigų abortų duomenis iš metinės ataskaitos „Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 1-PR (sveikata)“.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Eurostatas, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), žiniasklaida, verslo įstaigos, mokslo atstovai ir studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonės tyrimas 2016  

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami. Rengiama ir skelbiama išsami statistinė informacija šalies mastu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Duomenys vertintini kaip tikslūs. Valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigos – pilnai, privačios sveikatos priežiūros įstaigos – dalinai, suveda abortų duomenis į PSDF IS. Trūkstami privačių sveikatos priežiūros įstaigų abortų duomenys imami iš kasmetinės privačių sveikatos priežiūros įstaigų apklausos, atsiskaitymo lygis 2019 m. siekia 71,8 proc. Privačiose sveikatos priežiūros įstaigose atliekama tik apie 1,2 proc abortų, per metus atliekama vidutiniškai 33 abortai.  

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 5 mėnesį ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Galutinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 8 mėnesį ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių ir Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorių.

Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp Lietuvos teritorinių vienetų (pagal aborto atlikimo vietą) bei ES šalių. Nuo 2019 m. statistinė informacija yra palyginama ir tarp Lietuvos teritorinių vienetų (pagal moters gyvenamąją vietą).

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1991 m., duomenų pagal amžiaus grupes – nuo 2000 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodikliai tarpusavyje suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Šiuo metu nematuojama.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

Apie planinius patikslinimus (revizijas) vartotojai informuojami iš anksto Planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų kalendoriuje.

Keičiantis teisės aktams, atsiradus reikšmingoms klaidoms atliekamos neplaninės statistinių rodiklių revizijos. Apie jų rezultatus ir atliktus pakeitimus vartotojai nedelsiant informuojami.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami išankstiniai bei galutiniai rezultatai. Dažniausiai išankstiniai absoliutūs skaičiai nekeičiami arba keičiami labai nežymiai. Keičiami tankio rodikliai dėl naudojamo išankstinio ar galutinio gyventojų skaičiaus.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

Išankstiniai ir galutiniai rodikliai skiriasi nežymiai.

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Iki 2019 m. abortų duomenys buvo gaunami atliekant kasmetinę ištisinę sveikatos įstaigų apklausą, naudojant abortus atspindinčias anketas (metinė statistinė asmens sveikatos priežiūros įstaigos ataskaita „Metų ataskaita apie abortus Nr. 17 (sveikata)“ ir „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 1 (sveikata)“, „Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 1-PR (sveikata)“. Nuo 2019 m. abortų duomenys yra skaičiuojami iš PSDF IS ir iš metinės statistinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ataskaitos „Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 1-PR (sveikata)“.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Įstaigų apklausos anketos pateikiamos paštu arba elektroniniu paštu, taip pat elektroniniu paštu pateikiami elektroniniai metinių ataskaitų duomenys.

Statistinės ataskaitos forma skelbiama šiuo adresu:

Sveikatos priežiūros įstaigų statistinė atskaitomybė.

Nuasmenintą administracinio duomenų šaltinio PSDF IS kopiją Valstybinė Ligonių kasa pagal sutartį teikia Higienos institutui tiesioginio prisijungimo (on-line) režimu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama gautų rezultatų kokybės analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnių laikotarpių statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo priežastys.

Tarptautinėms organizacijoms teikiamos statistinės informacijos kokybė kasmet iki paskelbiant vertinama PSO ekspertų, jiems atliekant duomenų patvirtinimo procedūrą.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Metinių sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitų duomenų įvedimo metu vykdoma loginė ir matematinė kontrolė specialios kompiuterinės programos pagalba. Vėliau atliekama kryžminė duomenų kontrolė. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, duomenys taisomi. Nuo 2019 m. abortų duomenys yra skaičiuojami iš PSDF IS, pridedant trūkstamus privačių asmens sveikatos įstaigų abortų duomenis iš metinės ataskaitos „Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 1-PR (sveikata)“.

Pirminiai statistiniai duomenys sumuojami pagal regionus, apskritis, savivaldybes. Rodikliai suskaičiuojami naudojant vidutinį metinį vaisingo amžiaus (15–49 m.) moterų skaičių bei gyvų gimusiųjų skaičių.

Abortų tyrimo metodika.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija