Alkoholio ir tabako vartojimas bei jo padariniai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Aušrelė Gruštienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyresnioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

ausrele.grustiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 1418

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-05-24

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-05-30
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-05-24
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją apie legalaus alkoholio ir tabako gaminių suvartojimą bei padarinius gyventojams.

Suvartoto absoliutaus (100 proc.) alkoholinio kiekis (litrais) ir cigarečių skaičius (vnt.) apskaičiuojamas remiantis statistiniais duomenimis apie alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimo apimtį šalies mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonėse. Skaičiuojant alkoholio suvartojimą, įvertinama į šalį atvykusių turistų (įskaitant vienadienius lankytojus), iš šalies išvykusių turistų (įskaitant vienadienius lankytojus) suvartoto bei pasienio kontrolės postuose ir oro uostuose muitais ir kitais mokesčiais neapmokestinamų prekių („Duty free“) parduotuvėse parduoto alkoholio kiekio įtaka. Legalaus alkoholio suvartojimas skaičiuojamas vienam gyventojui ir vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui.

Alkoholio ir tabako gaminių vartojimo padarinių statistiniams rodikliams priskiriami sergamumas, ligotumas ir mirtingumas dėl alkoholio vartojimo ir rūkymo, nelaimingų atsitikimų darbe, nusikalstamų veikų ir kelių eismo įvykių dėl neblaivių asmenų kaltės, girtaujančių šeimų ir jose vaikų skaičius.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Alkoholinių gėrimų grupės, pogrupiai ir kategorijos, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“;

Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtosios redakcijos Australijos modifikacija (TLK-10-AM).

3.3 Sektorinė aprėptis

Šalies teritorija

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Alkoholiniai gėrimai – gėrimai, kuriuose etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 1,2 procento (alaus didesnė kaip 0,5 procento).

Legalaus alkoholio suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų alkoholinių gėrimų kiekis litrais, įvertinus į Lietuvą atvykusių turistų ir išvykusių Lietuvos gyventojų įsigytą alkoholį, perskaičiuotas į absoliutų alkoholį (100 proc.), tenkantis vienam gyventojui ir vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui.

Tabako gaminiai – rūkyti, uostyti, čiulpti ar kramtyti skirti gaminiai, pagaminti iš tabako (tiek genetiškai modifikuoto, tiek nemodifikuoto), arba gaminiai, kuriuose yra tabako.

Legalių tabako gaminių suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų tabako gaminių, perskaičiuotų į cigaretes, kiekis, tenkantis vienam gyventojui ir vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui.

Asmenys, kuriems užregistruotos tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusios ligos – asmenų, per metus ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregistruota bent viena šiais TLK-10-AM kodais koduojamų ligų: F10.0–F10.3, F10.4–F10.7, G31.2, G40.5, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86, O35.4, P04.3, Q86, T51.

Ligotumas tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusiomis ligomis – asmenų, kuriems per metus ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregistruota bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi liga, skaičiaus ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis, skaičiuojamas 100 tūkst. gyventojų.

Naujai susirgę asmenys kai kuriomis su rūkymu susijusiomis ligomis – asmenų, per metus ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregistruota bent viena šiais TLK-10-AM kodais koduojamų ligų: I00–I99, J00–J99, C00–C14, C32, C33, C34.

Sergamumas kai kuriomis su rūkymu susijusiomis ligomis – asmenų, kuriems per metus ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregistruota bent viena su rūkymu susijusi liga, skaičiaus ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis, skaičiuojamas 100 tūkst. gyventojų.

Asmenys, mirę dėl ligų, tiesiogiai susijusių su alkoholio vartojimu – asmenų, per metus mirusių dėl ligų, tiesiogiai susijusių su alkoholio vartojimu (TLK-10-AM kodai: E24.4, F10; G31.2, G40.5, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, X45, X65, Y15), skaičius.

Mirtingumas nuo tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių mirties priežasčių – asmenų, per metus mirusių dėl ligų, tiesiogiai susijusių su alkoholio vartojimu, ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis, skaičiuojamas 100 tūkst. gyventojų.

Asmenys, mirę nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų – asmenų, per metus mirusių nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų (TLK-10-AM kodai: C00–C14, C32, C33, C34), skaičius.

Mirtingumas nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų – asmenų, per metus mirusių nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų, ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis, skaičiuojamas 100 tūkst. gyventojų.

Nelaimingi atsitikimai darbe dėl neblaivių asmenų kaltės – per metus išaiškintų nelaimingų atsitikimų darbe, padarytų neblaivių asmenų, kurių alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse (iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose) viršijo 0,2 promilės, skaičius.

Neblaivių asmenų padaryti nusikaltimai – per metus išaiškintų nusikaltimų, padarytų asmenų, kurių alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse viršijo 0,2 promilės, skaičius.

Kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės – kelių eismo įvykių, įvykusių dėl asmenų, kurių alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse viršijo 0,2 promilės, kaltės, skaičius.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Alkoholinių gėrimų ir (arba) tabako gaminių pardavimo apimtis – įmonė, vykdanti alkoholinių gėrimų ir (ar) tabako gaminių prekybą ir alkoholinių gėrimų teikimo paslaugas;

Alkoholio vartojimas tarp moksleivių (alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose (ESPAD) – 15–16 metų amžiaus moksleivis;

Alkoholio ir tabako vartojimas tarp vyrų ir moterų (suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrime) – 20–64 metų amžiaus gyventojas;

Rizikingo (gausaus) alkoholio vartojimas (gyventojų sveikatos statistiniame tyrime) – 15 metų ir vyresni gyventojai;

Alkoholio ir tabako vartojimo padariniai (sergamumas, ligotumas, mirtingumas ir socialinės rizikos asmenys) – Lietuvos Respublikos nuolatinis gyventojas.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Veikiančios įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla gamyba, prekyba arba maitinimas, nepriklausomai nuo įmonės rūšies ir nuosavybės formos;

Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2000 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Legalaus absoliutaus alkoholio (100 proc.) suvartojimas – litrai;

Tabako gaminių suvartojimas – cigarečių vnt.;

Ligotumas ir mirtingumas – asmenys 100 tūkst. gyventojų;

Sergamumas atvejai 100 tūkst. gyventojų;

Nusikalstamų veikų ir kelių eismo įvykių dėl neblaivių asmenų kaltės, girtaujančių šeimų ir jose vaikų skaičius – asmenys;

Alkoholio vartojimas tarp 15–16 metų amžiaus moksleivių ir alkoholio bei tabako vartojimas tarp 20–64 metų amžiaus gyventojų – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 997 „Dėl Tabako gaminių vartojimo, jo daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1135 „Dėl Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis.

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas „Alkoholio ir tabako vartojimas bei jo padariniai“ skelbiamas 5 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Alkoholio, tabako vartojimas ir padariniai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Alkoholio, tabako vartojimas ir padariniai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinė informacija vertinama kaip patikima, yra gaunama iš administracinių ir statistinių duomenų šaltinių.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

 

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama 5 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Laiko eilučių atžvilgiu statistinė informacija yra palyginama.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2000 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Legalaus alkoholio ir tabako suvartojimo rodiklių reikšmės suderinamos su pramonės, vidaus ir užsienio prekybos statistinių tyrimų informacija.

17.2 Vidinis suderinamumas

Statistinių tyrimų rodikliai yra suderinti tarpusavyje.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami suvestiniai statistinių tyrimų ir administraciniai duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentai nepatiria.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinė informacija apie legalaus alkoholio ir tabako gaminių suvartojimą rengiama remiantis prekybos ir maitinimo įmonių statistinio tyrimo duomenimis.

Statistinė informacija apie alkoholio vartojimą tarp moksleivių – alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo Europos mokyklose (ESPAD) duomenys, vyrų ir moterų rizikingo (gausaus) alkoholinių gėrimų vartojimo dažnumas ir gyventojų, rizikingai (gausiai) vartojusių alkoholinius gėrimus, dalis – gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys, vyrų ir moterų geriančių, alų ir stiprių alkoholinių gėrimų bent kartą per savaitę dalis, kasdien rūkančių vyrų ir moterų dalis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto duomenys.

Rengiant statistinius rodiklius apie alkoholio ir tabako gaminių vartojimo padarinius naudojama: Higienos instituto, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Informatikos ir ryšių bei Policijos departamentų prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Statistinė informacija apie legalaus alkoholio ir tabako gaminių suvartojimą bei padarinius gyventojams – kas metai;

Statistinė informacija apie alkoholio vartojimą tarp 15–16 metų amžiaus moksleivių – kas ketveri metai;

Statistinė informacija apie alkoholio ir tabako vartojimą tarp 20–64 metų amžiaus gyventojų – kas dveji metai.

Statistinė informacija apie gyventojų rizikingo (gausaus) alkoholinių gėrimų vartojimą – kas penkeri metai.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistinių tyrimų duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, administraciniai duomenys – el. paštu.  

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti gauti duomenys lyginami su ankstesnių metų duomenimis, analizuojamos išsiskiriančios statistinės reikšmės, žymesni tendencijų pokyčiai ir jų priežastys, taip pat rodiklių tarpusavio sąsajos.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekama rezultatų analizė. Analizuojamos laiko eilutės tendencijos, nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys, klaidos taisomos.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-