Apgyvendinimo paslaugų statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Zita Serafinienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

skyriaus vedėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

zita.serafiniene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4616

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-09-06

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-11-22
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-11-22
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie apgyvendinimo įstaigų skaičių, numerių (kambarių) ir vietų skaičių, numerių (kambarių) ir vietų užimtumą, apgyvendintų turistų ir jų nakvynių skaičių pagal šalis, apgyvendinimo įstaigų pajamas už apgyvendinimo paslaugas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Pasaulio šalys ir teritorijos

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018)

Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatorius

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

3.3 Sektorinė aprėptis

EVRK 2 red. I sekcija: 55.1 Viešbučių ir panašių buveinių veikla; 55.2 Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla; 55.3 Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Apgyvendinimo įstaiga – vietos veiklos rūšies vienetas, teikiantis mokamas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas.

Turistas – fizinis asmuo, kuris bent vienai nakvynei apsistoja apgyvendinimo įstaigoje.

Nakvynė – kiekviena naktis, kurią turistas faktiškai praleidžia (miega ar būna) ar yra įregistruotas (jo fizinis buvimas nebūtinas) apgyvendinimo įstaigoje.

Numeris (kambarys) – apgyvendinimui skirtame pastate specialiai įrengta patalpa ar jų grupė ir  apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūloma asmenims nuomotis kaip nedaloma visuma.

Numerių (kambarių) užimtumas – užimtų numerių (kambarių) ir visų apgyvendinimui paruoštų numerių (kambarių) skaičiaus santykis, išreikštas procentais.

Vietų skaičius – lovų skaičius, nustatomas numeriuose (kambariuose) ar atskirose patalpose pagal asmenų, kuriems gali būti suteikta nakvynė, skaičių.

Vietų užimtumas – nakvynių skaičiaus ir visų apgyvendinimui paruoštų vietų skaičiaus santykis, išreikštas procentais.

Pajamos už apgyvendinimo paslaugas – apgyvendinimo įstaigos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį už suteiktas apgyvendinimo paslaugas turistams. Įskaitomos pajamos už maitinimo, gydymo, reabilitacijos ir kitas turistams suteiktas paslaugas, jeigu jos įskaitytos į apgyvendinimo paslaugos kainą.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Apgyvendinimo įstaiga (vietos veiklos rūšies vienetas). 

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Statistinę (tiriamąją) visumą sudaro:

 • juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas (EVRK 2 red. 55.10; 55.20; 55.30), nepriklausomai nuo to, ar tai jų pagrindinė ar papildoma veikla;
 • fiziniai asmenys, turintys verslo liudijimą apgyvendinimo veiklai vykdyti (kodai 010 ir 043 pagal Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatorių);
 • fiziniai asmenys, turintis individualios veiklos pažymą apgyvendinimo veiklai vykdyti (EVRK 2 red. 55.10; 55.20; 55.30). 

Į statistinę (tiriamąją) visumą neįtraukiami:

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis, regionas, apskritis, savivaldybė

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2012 m. 

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Apgyvendinimo įstaigų, numerių (kambarių), vietų, nakvynių skaičius – vnt.;

Apgyvendintų turistų skaičius – asmenys;

Pajamos už suteiktas apgyvendinimo paslaugas – tūkst. EUR

Numerių (kambarių), vietų užimtumas – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Apgyvendinimo paslaugų statistinis tyrimas – ketvirtis.

Kaimo turizmo sodybų statistinis tyrimas - metinis.

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L 192, p. 17);

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 461/2012 (OL 2012 L142, p.26);

Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymas.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis, ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas skelbiamas 55 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus; statistinė informacija pagal administracines teritorijas skelbiama 65 dieną pusmečiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama statistikos leidiniuose „Lietuva skaičiais“, „Lietuvos statistikos metraštis“, „Lietuvos regionai“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Turizmas -> Apgyvendinimo įstaigų rodikliai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Turizmas

Methodological manual for tourism statistics

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su respondentais ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Analizuojamos laiko eilutės tendencijos. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi. Esant rodiklio pokyčiams taip pat aiškinamasi jų priežastys.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas ištisinis: apklausiami juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, ir fiziniai asmenys, įsigiję verslo liudijimą ar (ir) individualios veiklos pažymą apgyvendinimo paslaugai teikti.

Skaičiuojamos teisėtos ir neteisėtos ataskaitų nepateikimo priežastys. Teisėtomis laikomos šios neatsakymo į apklausą priežastys: įmonės bankrotas, likvidavimas, ekonominės veiklos sustabdymas ir kt. Veikiančios įmonės neatsakymas į apklausą laikomas neteisėtu. Neatsiskaičiusių respondentų duomenims įvertinti naudojami to paties respondento ankstesnių metų atitinkamo laikotarpio duomenys arba taikomas vidurkio metodas. 

2019 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2 Imties paklaida

-

-

-

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

-

-

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

-

-

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

4,7

4,9

4,8

 

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

-

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 55 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Nuo 2012 m. rodikliai nepalyginami su ankstesniais metais, nes yra nutrūkusi laiko eilutė dėl Reglamento Nr. 692/2011 įsigaliojimo. 

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė pagal EVRK 2 red. 55.1, 55.2, 55.3 grupes palyginama nuo 2012 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Mėnesinė, ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderinta

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondentų skirtas statistinei ataskaitai pildyti: HOT-01 – 2 val. 25 min., HOT-02 – 1 val. 5 min., TUR-01 – 25 min.                     

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra ištisiniai tyrimai: Apgyvendinimo paslaugų statistinis tyrimas; Kaimo turizmo sodybų statistinis tyrimas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

HOT-01; HOT-02 – ketvirtinis (kai kurie rodikliai pateikiami kiekvieną ketvirčio mėnesį);

TUR-01 – metinis;

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniams duomenims surinkti iš juridinių asmenų naudojama apgyvendinimo paslaugų statistinė ataskaita (HOT-01), o iš fizinių asmenų – privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo anketa (HOT-02) ir kaimo turizmo sodybų statistinio tyrimo anketa (TUR-01). Statistinės ataskaitos ir anketos formos  reguliariai testuojamos ir, prireikus, tobulinamos, siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams. Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika ir elektroninėje gyventojų apklausų sistemoje e.Statistika gyventojams, paštu, faksu, el. paštu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Patikrinamas neatsakymų lygis, rezultatai palyginami su ankstesnių metų atitinkamais laikotarpiais. Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka Lietuvos statistikos departamentas, papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Neatsiskaičiusių respondentų duomenims įvertinti naudojami to paties respondento ankstesnių metų atitinkamo laikotarpio duomenys arba taikomas vidurkio metodas. Tikrinamas loginis ryšys tarp reikšmių, aritmetinės klaidos, ieškoma, ar nurodytos visos reikšmės. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio statistiniais duomenimis. Dėl klaidų ar praleistų reikšmių aiškinamasi su respondentais.

Apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo metodika

 

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija