Atvykstamojo turizmo statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Nijolė Voicechovskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

nijole.voicechovskiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4477

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-03-18

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-06-20
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-06-19
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Atvykstamojo turizmo statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičių, jų kategorijas (vienadieniai lankytojai ar lankytojai vienai ir daugiau nakvynių (turistai), lankytojų charakteristikas (lytis, amžius), kelionių skaičių ir tikslus, nakvynių skaičių, naudojamas transporto priemones ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei kelionių išlaidas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;

Valiutų pavadinimų trijų raidžių tarptautinis kodavimo standartas;

Pasaulio šalys ir teritorijos.

3.3 Sektorinė aprėptis

Užsienio šalių piliečiai, atvykę į Lietuvą vienai dienai ar ilgesniam laikotarpiui (su nakvyne)

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Atvykusių turistų kelionių skaičius – kelionės, kurių metu asmenys apsistoja vienai ir daugiau nakvynių Lietuvoje.

Atvykusių turistų nakvynių skaičius – faktiškai praleistos Lietuvoje atvykusių asmenų nakvynės. Neįskaitomi asmenys, kurių tikslas lankomoje teritorijoje įsidarbinti.

Atvykusių turistų skaičius – asmenys, kurie kelionės metu apsistoja vienai ir daugiau nakvynių Lietuvoje.

Atvykusių vienadienių lankytojų kelionių skaičius – kelionės, kurių metu asmuo Lietuvoje neapsistoja nakvynei.

Atvykusių vienadienių lankytojų skaičius – asmenys, kurie kelionės metu neapsistoja nakvynei Lietuvoje.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Užsienietis, išvykstantis iš Lietuvos

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Vyresni negu 15 metų amžiaus užsieniečiai, išvykstantys iš Lietuvos

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2007 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Atvykusių turistų išlaidos – mln. EUR;

Atvykusių turistų kelionių ir nakvynių skaičius – tūkst. vienetų;

Atvykusių turistų skaičius – tūkst. vienetų;

Atvykusių turistų vidutinės dienos išlaidos – EUR;

Atvykusių turistų vidutinis nakvynių skaičius – vnt.;

Atvykusių turistų, vienadienių lankytojų vidutinės vienos kelionės išlaidos – EUR;

Atvykusių vienadienių lankytojų išlaidos – mln. EUR;

Atvykusių vienadienių lankytojų ir jų kelionių skaičius – tūkst. vienetų;

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L 192, p. 17);

2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (OL 2005 L 35, p. 23), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 555/2012 (OL 2012 L 166, p. 22).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie užsienio turistus Lietuvoje skelbiamas 6 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama metiniame statistikos leidinyje „Turizmas Lietuvoje“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Turizmas -> Atvykstamasis turizmas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Turizmas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų rodikliais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi renkami rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Siekiant įvertinti populiacijos ir jos sričių rodiklius, laikoma, kad imtis sudaryta taikant sluoksninės tikimybinės imties planą, ir parametrai vertinami tikimybinių imčių metodais. Vertinant paklaidas laikoma, kad populiacijos dydis yra pastovus, o ne atsitiktinis. Todėl paklaidų statistiniai įverčiai yra maži.

2018 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2
Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Atvykusių turistų kelionių skaičius

Atvykusių turistų nakvynių skaičia

 

0,5

0,5

0,5

0,8

6,0

6,7

4,9

4,3

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 6 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2007 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklių reikšmės yra suderinamos su kita LSD rengiama statistine informacija. Atvykusių turistų kelionių ir nakvynių skaičius lyginamas su apgyvendinimo statistinio tyrimo duomenimis, o kelionių skaičius – asmenų srautų statistika.

17.2 Vidinis suderinamumas

Tyrimo rodikliai yra visiškai suderinti tarpusavyje.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, vieno respondento skirtas anketai užpildyti, – 3 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis – atrankinis statistinis tyrimas, vykdomas apklausiant išvykstančius užsieniečius (ketvirtinė atvykstamojo turizmo anketa TUR-04)

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami pildant popierines anketas tiesioginės apklausos metu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Klaidos gali būti loginės ir aritmetinės; jos gali būti padarytos pildant anketas, atsiradusios įvedimo ar apdorojimo metu. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra (pakartotinis redagavimas, statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas). Statistiniai duomenys taisomi atsižvelgiant į klaidos rūšį – ignoruotina ir privaloma taisyti. Sprendimą taisyti ar netaisyti ignoruotinos klaidos priima ataskaitas tikrinantis darbuotojas, privalomos taisyti klaidos visada ištaisomos.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas statistinių duomenų redagavimas, įvedimas, tikrinamas loginis ryšys tarp kintamųjų, neatsakymų į klausimus vertinimas, naudojant vidurkio metodą kiekybiniams kintamiesiems ir artimiausio kaimyno metodą kokybiniams kintamiesiems, svorių kalibravimas, parametrų vertinimas tikimybinių imčių metodais.

Atvykstamojo turizmo statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

Tourism Statistics Data Transmission Compendium, 2007: Eurostat methodologies and working papers, Luxembourg: Eurostat.