Žemės ūkio augalų plotai, derlius ir derlingumas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Vanda Gricevič

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

vanda.gricevic@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4961

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4971

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-10-16

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-02-01
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-01-18
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją apie naudmenų plotus, naudojamus žemės ūkio augalams auginti – ariamą žemę, žemės ūkio augalų pasėlius, daugiamečius sodinius, pievas ir ganyklas, taip pat apie gautą žemės ūkio augalų derlių ir derlingumą. Žemės ūkio augalai – javai, ankštiniai augalai, techniniai augalai, skirti perdirbti (cukriniai runkeliai, linai, rapsai), bulvės, daržovės, augalai, skirti pašarui, ir kt.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.);

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK);

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

3.3 Sektorinė aprėptis

Visų nuosavybės formų ne finansų įmonės ir žemės ūkio bendrovės, ūkininkų ir šeimos ūkiai, užsiimantys augalininkystės veikla

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Derliaus metai – kalendoriniai metai, kuriais pradedamas derliaus nuėmimas.

Naudojamos žemės ūkio naudmenos – bendras plotas, į kurį įeina ariamoji žemė, daugiametės ganyklos ir pievos, žemė, apsodinta daugiamečiais augalais, ir asmeninio naudojimo daržai.

Ariamoji žemė – naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis, kurią užima žemės ūkio augalų pasėliai ir pūdymai.

Žemės ūkio augalų pasėliai – ariamos žemės dalis, kurią užima pasėti žemės ūkio augalai ir šiltnamiai.

Plotas, kuriame nuimtas derlius, – ta žemės ūkio augalų plotų dalis, kurioje nuimtas derlius.

Derančio amžiaus daugiamečių augalų plotas – plotas, kuriame derlius gali būti nuimtas ataskaitiniais metais. Neįeina plotai, iš kurių negaunamas derlius, pvz., naujų sodinių, kurie dar neveda derliaus, plotai.

Žemės ūkio augalų derlius – tam tikrų žemės ūkio augalų ar jų grupės bendras produkcijos kiekis iš jų pasėlių ploto arba žemės ūkio naudmenų (daugiamečių sodinių). Į derlių įskaičiuojamas ūkyje prarasto ir iššvaistyto derliaus kiekis, tiesiogiai ūkyje sunaudojamas kiekis ir parduotas kiekis, nurodytas pagrindinio produkto svorio vienetais.

Žemės ūkio augalų derlingumas – produkcijos kiekis iš vieno hektaro.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Žemės ūkio bendrovė ir įmonė, ūkininko ir šeimos ūkis, užsiimantis augalininkystės veikla

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų teisinių ir nuosavybės formų žemės ūkio bendrovės ir įmonės, ūkininkų ir šeimos ūkiai, turintys pasėlių plotų, ganyklų, pievų, daugiamečių sodinių, medelynų, pūdymų, auginantys grybus.

3.7 Geografinė aprėptis

Rodikliai skaičiuojami šalies, regionų, apskričių, savivaldybių lygmeniu. Remiantis Lietuvos Respublikos visuotiniais žemės ūkių surašymais, tais metais pasėliai pateikiami ir pagal seniūnijas.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1990 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Pasėliai – ha;

Derlius – t;

Derlingumas – 1 t iš ha.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 543/2009 dėl augalininkystės statistikos, panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 837/90 ir (EEB) Nr. 959/93 (OL 2009 L 167, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1557 (OL 2015 L 244, p. 11).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama statistikos leidiniuose „Žemės ūkis ir aplinkosauga“, „Lietuva skaičiais“, „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje  (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Augalininkystė)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Žemės ūkio statistika

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su ūkiu ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais bei administracinių šaltinių rodikliais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Ūkininkų ir šeimos ūkių statistinis tyrimas atliekamas taikant imčių metodus, ištisinis žemės ūkio bendrovių ir įmonių statistinis tyrimas. Skaičiuojant rodiklių įverčius, įvertinami neatsakymai į apklausą, t. y. naudojami persvėrimo įvertiniai, kuomet iš naujo perskaičiuojami imties plano svoriai. Statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami.

14.2 Imties paklaida

Pagrindinio rodiklio (žieminių kviečių derliaus) variacijos koeficientas šalies mastu yra 1.61 proc.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

2018 m. respondentų neatsakymo lygis - 5.3 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama ataskaitiniams metams pasibaigus nuo vasario 1 iki spalio 1 d.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1990 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklių reikšmės suderinamos su žemės ūkio produktų natūriniais balansais.

17.2 Vidinis suderinamumas

-

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondentų skirtas statistinei ataskaitai pildyti 2018 m. - 23 min. per metus.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo statistinis tyrimas (statistinės ataskaitos ŽŪ-29, ŽŪŪ-29) ir administracinių duomenų šaltiniai.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys pateikiami naudojantis  elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistemomis e. Statistika gyventojams (ūkininkų ir šeimos ūkiams), e. Statistika (žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms) arba el. paštu, faksu, paštu.

Žemės ūkio bendrovių ir įmonių tyrimo klausimynas bei ūkininkų ir šeimos ūkių tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka LSD. Pirminių statistinių duomenų įvedimo kontrolė atliekama naudojant Oracle įvedimo programą, kuri atlieka klaidų paiešką įvedant statistinius duomenis. Tikrinamas loginis ryšys tarp reikšmių, aritmetinės klaidos. Suvestiniai statistiniai duomenys lyginami su ankstesnių metų duomenimis ir administracinių šaltinių duomenimis.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų redagavimas, įvedimas, svorių koregavimas atsižvelgiant į neatsakymus.

Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

Eurostat Handbook for Annual Crop Statistics (Regulation 543/2009) (tik anglų kalba)