Būsto kainų indeksas (BKI)

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Kainų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Viktorija Liubinienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

viktorija.liubiniene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4762

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4666

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-06-19

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-06-19
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-06-19
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

BKI sudarymo tikslas – turėti su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą rodiklį būsto kainų pokyčiams išmatuoti. BKI reikalingas formuojant pinigų politiką, rengiant infliacijos prognozes ir konvergencijos ataskaitas, vertinant finansinį stabilumą, atliekant tarptautinius palyginimus.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Sudarant BKI namų ūkių išlaidos būstui įsigyti klasifikuojamos į tokias išlaidų kategorijas:

H.1. Būstų įsigijimas;

H.1.1. Naujo būsto įsigijimas;

H.1.2. Esamų būstų įsigijimas.

3.3 Sektorinė aprėptis

Namų ūkių sektorius

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Būsto kainų indeksas (BKI) – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas namų ūkių įsigyjamų būstų, įskaitant žemę, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Namų ūkio būstas ir kartu su juo įsigyjama žemė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Šalies rezidentų ir ne rezidentų namų ūkių šalies teritorijoje įsigyjami būstai. Namų ūkių sektorius apima visus asmenis ar asmenų grupes, neatsižvelgiant į tai, kur jie gyvena, kokią vietą užima pajamų pasiskirstyme, jų tautybę bei pilietybę.  

3.7 Geografinė aprėptis

Šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2006 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas;

Kainų pokyčiai, svoriai – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/792 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų ir būsto kainų indekso, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95;

2013 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 93/2013, kuriuo dėl savininkų užimtų būstų kainų indeksų nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo taisyklės. Reglamentas, priimtas remiantis Reglamnetu (EB) Nr. 2494/95, toliau taikomas pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi pirmą kartą priimtų įgyvendinomo aktų taikymo dieną.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas skelbiamas 80 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus. Pateikiami ketvirtiniai, metiniai ir vidutiniai metiniai būsto kainų pokyčiai šalies, Vilniaus miesto savivaldybės, kitos šalies teritorijos be Vilniaus miesto savivaldybės lygmenimis bei trumpa ataskaitinio ketvirčio rezultatų analizė.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama metiniame leidinyje „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Ūkis ir finansai (makroekonomika) –> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos –> Būsto kainų indeksai (BKI), kainų pokyčiai ir indekso svoriai).

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir  punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus.

Kiekvieną ketvirtį atliekamas duomenų įvedimo klaidų ir netikslumų tikrinimas. Tikrinimas yra atliekamas naudojant duomenų kontrolės programą. Patikrinimai atliekami įvairiuose indekso skaičiavimo lygmenyse.

Gauti BKI rezultatai analizuojami, atliekama klaidų, galinčių turėti įtakos galutiniams rezultatams, paieška. Periodiškai atliekamas tyrimo vadovo savęs vertinimas.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra Lietuvos bankas, Europos centrinis bankas, ES institucijos, verslo ir mokslo atstovai, žiniasklaida.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Skelbiami visų BKI komponentų, numatytų Komisijos reglamente (ES) Nr. 93/2013, kainų indeksai ir pokyčiai šalies, Vilniaus m. savivaldybės ir šalies teritorijos be Vilniaus miesto savivaldybės lygmenimis.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta statistinė informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

BKI duomenų šaltinių tikslumas stebimas vertinant administracinio kainų ir svorių duomenų šaltinio – VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir Sandorių duomenų bazių patikimumą, remiantis LSD įdiegta statistinių tyrimų kokybės stebėjimo ir matavimo sistema.

Pagrindinės kainų statistinių duomenų klaidos atsiranda dėl neteisingo duomenų įvedimo. Įvedimo klaidų skaičių stengiamasi sumažinti diegiant duomenų tikrinimo funkcijas į Kainų statistikos skyriuje pirminiams duomenims tikrinti naudojamas kompiuterines programas.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 80 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Visa statistinė informacija palyginama su kitų ES valstybių narių skaičiuojamais BKI.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas BKI palyginamumas laiko atžvilgiu.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2006 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Skaičiuojamas tik vienas būsto kainų pokyčius atspindintis rodiklis.

17.2 Vidinis suderinamumas

BKI yra iš vidaus suderintas. Elementarieji kainų indeksai yra nuosekliai agreguojami į aukštesnio lygmens kainų indeksus.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

BKI skaičiuojamas remiantis administracinio šaltinio – VĮ Registrų centro – duomenimis, todėl respondentai papildomos administracinės naštos nepatiria.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Revizijos atliekamos pagal Komisijos reglamente (EB) Nr. 1921/2001 nustatytus būtiniausius standartus, taikomus peržiūrint suderintą vartotojų indeksą. Revizijos atliekamos gavus naujus arba patikslintus duomenis, aptikus klaidas skaičiavimuose.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

BKI skaičiuoti naudojami administracinio šaltinio – VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir Sandorių duomenų bazių – duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Administracinio šaltinio duomenys gaunami kas ketvirtį.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Duomenys gaunami elektroniniu formatu per Valstybės institucijų kompiuterių tinklą.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Atliekamos tokios gautų statistinių duomenų tikrinimo ir redagavimo procedūros: atmetami sandoriai, kuriais įsigyti būstai dėl nepakankamo baigtumo lygio (< 51 proc.) yra netinkami gyventi, analizuojami kiekvienai elementariajai visumai priskirtų būstų pirkimo–pardavimo sandorių duomenys, palyginti su ankstesnių ketvirčių duomenimis. Duomenų redagavimas ir patvirtinimas atliekamas naudojant kompiuterinę kainų statistinių duomenų tikrinimo programą.

Gautos kainų kitimo tendencijos lyginamos su nekilnojamojo turto agentūrų užfiksuotomis būsto kainų kitimo tendencijomis. Informacija apie veiksnius, turinčius įtaką būsto kainų pasikeitimui, reguliariai stebima spaudoje, kitų įmonių ir institucijų skelbiamose apžvalgose ir ataskaitose.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Elementarieji kainų indeksai agreguojami į aukštesnio lygmens kainų indeksus pagal Laspeireso formulę kaip bazinius svorius panaudojant būsto pirkimo vertes. Būsto kainų indekso sudarymo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Duomenys nekoreguojami. Siekiant sumažinti kokybinių būstų skirtumų įtaką BKI, naudojamas statistinio grupavimo pagal kelis požymius metodas, kai būstų tiriamoji visuma yra dalijama į sąlyginai vienarūšių būstų grupes – elementariąsias visumas.

21

Pastabos ir kita informacija

Technical manual on Owner-Occupied Housing and  House Price Indices

House Price Index metadata