Bendroji žemės ūkio produkcija (BŽŪP)

Turinys

  1. Kontaktai
  2. Metaduomenų atnaujinimas
  3. Statistinės informacijos apžvalga
  4. Matavimo vienetas (-ai)
  5. Ataskaitinis laikotarpis
  6. Instituciniai įgaliojimai
  7. Konfidencialumas

  8. Statistinės informacijos sklaidos politika

  9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
  10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

  11. Metodologiniai dokumentai
  12. Kokybės vadyba
  13. Reikalingumas ir aktualumas
  14. Tikslumas ir patikimumas
  15. Savalaikiškumas ir punktualumas
  16. Palyginamumas
  17. Suderinamumas
  18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

  19. Statistinių rodiklių revizija

  20. Statistinių duomenų apdorojimas
  21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Artūras Vaitkevičius

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

arturas.vaitkevicius@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4938

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4741

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-07-30

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-08-01
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-07-30
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinės informacijos rengimo tikslas – įvertinti kalendoriniais metais išaugintą / pagamintą žemės ūkio produkciją to meto gamintojų kainomis ir produkcijos apimties pokyčius. Skaičiavimo rezultatai teikiami šalies BVP ir žemės ūkio ekonominėms sąskaitoms (ŽŪES) sudaryti.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Nefinansų sektoriaus (žemės ūkio bendrovės ir įmonės) ir namų ūkio sektoriaus (ūkininkų ir šeimos ūkiai) veiklos vienetai, užsiimantys žemės ūkio veikla.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

BŽŪP sudaro kalendoriniais metais gauto bendro derliaus, daugiamečių ir dekoratyvinių sodinių produkcijos, jaunų sodų ir uogynų išauginimo vertė, gyvulių ir paukščių auginimo produkcijos ir gautų gyvulininkystės produktų vertė to meto gamintojų kainomis. Įtraukiama produkcija, realizuota maisto pramonės perdirbimo, didmeninės prekybos įmonėms,turguje ir kitur, suvartota gamybinėms reikmėms ir maistui. BŽŪP apimtis ir jos pokyčiai apskaičiuoti visuose žemės naudotojų ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse ir ūkininkų ir šeimos ūkiuose. BŽŪP apskaičiuojama to meto gamintojų kainomis, apimties pokyčiai – kalendorinių metų produkciją įvertinant ankstesnių metų ir bazinių metų gamintojo kainomis.

To meto (ankstesnių metų, bazinių metų) gamintojo kainos – faktiškai susiklosčiusios atitinkamo laikotarpio gamintojų kainos. Jas sudaro vidutinės žemės ūkio produktų supirkimo kainos bei neprekinės produkcijos gamybos ar išauginimo savikaina.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Bet kokios nuosavybės šalies įmonė arba ūkis, užsiimantis žemės ūkio veikla.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Nefinansų sektoriaus (žemės ūkio bendrovės ir įmonės) ir namų ūkio sektoriaus (ūkininkų ir šeimos ūkiai) veiklos vienetai, užsiimantys žemės ūkio veikla (EVRK 2 red. A sekcijos 01.1–01.5 skyriai).

3.7 Geografinė aprėptis

BŽŪP reprezentuoja visą šalies teritoriją, žemiausias teritorijos administracinis lygmuo, kurio įvertinama produkcija – savivaldybė.

3.8 Laiko aprėptis

BŽŪP skaičiuojama nuo 1997 m., pagal savivaldybes – nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

Ankstesni metai ir 2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

BŽŪP apimtis – mln. EUR;

Pokyčiai – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 290).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

Metiniai leidiniai „Lietuvos žemės ūkis ir aplinkosauga“,  „Lietuvos statistikos metraštis"

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Žemės ūkio produkcija ir žemės ūkio ekonominės sąskaitos -> Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis)  

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Žemės ūkio produkcija ir žemės ūkio ekonominės sąskaitos -> Bendrosios žemės ūkio produkcijos indeksai (2015 m. – 100))  

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Žemės ūkio produkcija ir žemės ūkio ekonominės sąskaitos -> Bendrosios žemės ūkio produkcijos indeksai, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu)  

 

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Žemės ūkis 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

BŽŪP skaičiuojama naudojant agreguotus statistinių tyrimų, reglamentuojamų ES ir nacionaliniais teisės aktais ir atitinkančių juose keliamus kokybės reikalavimus, rezultatus bei administracinius duomenis.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal  Oficialiosios statistikos programos I dalį  parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Šalies BŽŪP ir jos pokyčiai skelbiami: pagrindinių rodiklių (BŽŪP, augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos ir jos pokyčių) išankstinis skelbimas – 30 dieną, detalus galutinis – 210 dieną, BŽŪP pagal apskritis ir savivaldybes – 285 dieną ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama apskričių ir savivaldybių lygmeniu.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas laiko atžvilgiu.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Rodiklio laiko eilutė šalies lygiu palyginama nuo 1997 m., apskričių ir savivaldybių lygiu – nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

BŽŪP skaičiavimas yra suderintas su žemės ūkio gamybos statistika ir žemės ūkio kainų statistika.

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

BŽŪP skaičiuojama naudojant agreguotus statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių duomenimis, papildomi tyrimai neatliekami, naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Revizijos atliekamos pagal statistinės informacijos revizijų kalendorių.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

2018 m. ketvirtinio rodiklio „Bendroji žemės ūkio produkcija“ revizijos metu gauto pokyčio vidurkis  0,1 procentinio punkto, metinio rodiklio „Bendroji žemės ūkio produkcija“ – 0,2 procentinio punkto.

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

BŽŪP skaičiuojama naudojant žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo, gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos, gyvulių produktyvumo statistinių tyrimų agreguotus duomenis, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro agreguotus duomenis – žemės ūkio produktų supirkimo (gamintojų) bei neprekinės produkcijos kainoms nustatyti.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

BŽŪP skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais, analizuojami.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

BŽŪP šalies mastu, pagal apskritis ir savivaldybes skaičiuojama tiesioginiu skaičiavimu: kiekvieną ataskaitiniais metais pagamintos produkcijos rūšis dauginama iš šio produkto vidutinės metinės supirkimo (gamintojų) kainos. Neprekiniai produkcijai (stambūs pašarai) įvertinti taikoma gamybos ar išauginimo savikaina. BŽŪP apimties indeksas skaičiuojamas lyginant žemės ūkio produktų ataskaitinio ir ankstesnių metų gamybą, įvertintą ankstesnių (arba bazinių) metų gamintojų kainomis.

Ketvirtinės žemės ūkio ekonominės veiklos rūšies produkcijos, tarpinio vartojimo ir pridėtinės vertės skaičiavimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija