Bibliotekų statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Bibliotekininkystės skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Eglė Dikavičienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausia metodininkė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 51, VIlnius LT-01109 

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

egle.dikaviciene@lnb.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 239 8682

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-04-20

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-04-29
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-04-29
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie bibliotekų veiklą: šalies bibliotekų tinklą, registruotus vartotojus, apsilankymus bibliotekose, virtualius apsilankymus, atsisiųstus dokumentus, bibliotekų dokumentų fondą, dokumentų išduotį bei bibliotekų darbuotojus.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

-

3.3 Sektorinė aprėptis

-

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Apsilankymas – apsilankymas bibliotekoje ir naudojimasis bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ar naudojimasis kitomis paslaugomis.

Atsisiųstieji dokumentai (siuntos) – vartotojų atsisiųstieji elektroniniai dokumentai, jų dalys, aprašiniai įrašai.

Biblioteka – įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas juridinis asmuo, veikiantis informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų veiklą, arba juridinio asmens, turinčio teisę vykdyti bibliotekų veiklą, struktūrinis padalinys.

Bibliotekos dokumentų fondas – dokumentų, skirtų bibliotekos vartotojų informaciniams, mokslo, kultūriniams, edukaciniams, profesiniams, laisvalaikio ar kitiems poreikiams tenkinti, visuma.

Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga; periodinis leidinys; rankraštis; natos; mikroforma; garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis, aklųjų (Brailio) raštu išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

Išduotis – tiesioginis neelektroninio vieneto (pvz., knygos) arba elektroninio dokumento, esančio fizinėje laikmenoje (pvz., CD-ROM) arba kitokiame įtaise (pvz., el. leidinių skaitytuve), išdavimas ar pristatymas vartotojams arba elektroninio dokumento perdavimas vienam vartotojui nustatytam laikui (pvz., el. knyga).

Bibliotekininkas – fizinis asmuo, dirbantis bibliotekoje ir atliekantis bibliotekinį darbą ar jį administruojantis.

Registruotas vartotojas – asmuo arba organizacija, įregistruota bibliotekoje nustatyta tvarka, kad galėtų naudotis jos fondais ir (arba) paslaugomis bibliotekoje arba už jos ribų.

Viešoji biblioteka – visiems vartotojams prieinama biblioteka, kaupianti ir sauganti universalų teritorijos (apskrities, savivaldybės), kurioje ji yra, bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikianti gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir projektus.

Virtualus apsilankymas – nepertraukiamas vartotojo veiksmų ciklas bibliotekos internetinėje svetainėje, neatsižvelgiant į puslapių ar peržiūrėtų elementų skaičių, vartotojui prisijungus IP adresu, nepriklausančiu bibliotekos IP adresų aibei.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Visos šalies bibliotekos: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos aklųjų biblioteka, apskričių viešosios bibliotekos, savivaldybių viešosios bibliotekos (įskaitant centrines bibliotekas, miesto filialus, vaikų filialus, kaimo filialus), mokslo įstaigų bibliotekos, technikos bibliotekos, medicinos bibliotekos, aukštųjų mokyklų bibliotekos, profesinio mokymo įstaigų bibliotekos, bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų bibliotekos.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Įstatymų nustatyta tvarka įsteigti juridiniai asmenys vykdantys bibliotekų veiklą nepriklausomi nuo nuosavybės formos.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2000 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Bibliotekų skaičius – vienetai;

Registruotų vartotojų skaičius – tūkst. vienetų;

Apsilankymų bibliotekose skaičius – tūkst. vienetų;

Virtualių apsilankymų bibliotekose skaičius – tūkst. vienetų;

Išduotų dokumentų skaičius – tūkst. egzempliorių;

Atsisiųstų dokumentų skaičius – tūkst. egzempliorių;

Bibliotekų dokumentų fondas – tūkst. egzempliorių;

Profesionaliųjų bibliotekų darbuotojų skaičius – asmenys.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas ĮV-695 „Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“.

2006 m. gegužės 18 d. Europos Tarybos sprendimu Nr.2006/515/EB dėl Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo sudarymo (OL 2006 L 201, 15).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, rinkdama, apdorodama, analizuodama statistinius duomenis ir skelbdama statistinę informaciją, stengiasi užtikrinti respondentų teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta: Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme; Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje taisyklėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka konfidencialumą nustatančių taisyklių neturi.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos svetainėje.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama leidiniuose „Lietuvos statistikos metraštis“, „Kultūra“, „Lietuvos bibliotekų statistika“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika –> Kultūra, spauda, sportas -> Kultūra -> Bibliotekos);

Interaktyvių paslaugų portalo Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) statistikos modulis.

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Interaktyvių paslaugų portalo LIBIS statistikos modulis.

 

10.5 Kita

-

11 Metodologiniai dokumentai

Kultūra, spauda, sportas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

-

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais, kitų šaltinių informacija, tikrinamas rodiklių tarpusavio suderinamumas. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, aiškinamasi nukrypimo priežastys.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai – šalies valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, verslo ir mokslo atstovai, žiniasklaida, tarptautinės organizacijos.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonių tyrimai neatliekami.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Atliekamas metinis ištisinis statistinis tyrimas.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama 4-tą mėnesį ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis
16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Laiko eilučių atžvilgiu statistiniai duomenys yra palyginami.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 2000 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

-

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys, todėl statistinės atskaitomybės naštos  respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

-

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinis duomenų šaltinis – interaktyvių paslaugų portalo LIBIS statistikos modulis, kuriuo naudodamiesi respondentai kasmet teikia statistinius rodiklius.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Pirminiams statistiniams duomenims surinkti naudojamas interaktyvių paslaugų portalo LIBIS statistikos modulis, kuriuo naudodamiesi respondentai kasmet teikia statistinius duomenis. Trūkstami duomenys gaunami susisiekiant su bibliotekų atstovais telefonu ir/ arba elektroniniu paštu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Atliekamas loginis patikrinimas. Gauti duomenys lyginami su ankstesnių metų rezultatais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistiniams rodikliams skaičiuoti taikomas sumavimo metodas. Sumuojant skaičiuojami metiniai suvestiniai statistiniai duomenys. Statistiniams duomenims įrašyti ir apdoroti naudojamas interaktyvių paslaugų portalo LIBIS statistikos modulis, turintis interneto prieigą. Visas statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Bibliotekų statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-