Ekologinis ūkininkavimas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Gerda Garliauskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyresnioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

V. Kudirkos g. 18, Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

gerda.garliauskiene@vic.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 37)  397 075

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  266 0609

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-07-01

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-07-05
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-07-05
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Ekologinio ūkininkavimo statistinio tyrimo tikslas – nustatyti:

 • sertifikuotų ekologinės gamybos subjektų skaičių,
 •  ekologinės gamybos naudmenų plotą,
 •  ekologinio žemės ūkio augalų derlių,
 •  ekologinės gamybos ūkiuose auginamų gyvulių skaičių
 • ekologiškų gyvūninės kilmės bei akvakultūros produktų gamybos apimtis.

Rodikliai reikalingi ekologinio žemės ūkio raidai analizuoti, analitiniams ir prognozavimo tikslams.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Ekologinio ūkininkavimo statistinė informacija aprėpia visus šalies sertifikuotus ekologinės gamybos ūkius ir įmones.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Sertifikuoti ekologinės gamybos subjektai – sertifikavimo įstaigos sertifikuoti ūkiai ir įmonės, atitinkantys teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, reikalavimus.

Naudojamos ekologinės gamybos naudmenos – sertifikavimo įstaigos sertifikuotuose ūkiuose, atitinkančiuose teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, reikalavimus, esantys ariamos žemės, kultūrinių ganyklų, natūralių pievų ir ganyklų, daugiamečių augalų plotai.

Ekologinio žemės ūkio augalų derlius – sertifikavimo įstaigos sertifikuotuose ūkiuose, atitinkančiuose teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, reikalavimus, gauta augalų produkcija.

Ekologinės gamybos ūkiuose auginami gyvuliai – sertifikavimo įstaigos sertifikuotuose ūkiuose, atitinkančiuose teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, reikalavimus, auginami gyvuliai.

Ekologiški gyvūninės kilmės bei akvakultūros produktaisertifikavimo įstaigos sertifikuoti žemės ūkio ir maisto produktai, kurie nurodyti patvirtinamajame dokumente kaip ekologiški.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Ūkis/įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Sertifikuoti Lietuvos ekologinės gamybos ūkiai ir įmonės.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2012 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Sertifikuotų ekologinės gamybos subjektų skaičius – vnt.;

Naudojamos ekologinės gamybos naudmenos – ha;

Ekologinio žemės ūkio augalų derlius – t;

Ekologinės gamybos ūkiuose auginamų gyvulių skaičius – vnt.;

Ekologiškų gyvūninės kilmės ir akvakultūros produktų gamyba – t, vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2273/2017 (OL 2017 L 326, p. 42);

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91(OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1);

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie pieną ir pieno gaminius taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 3D-246 „Dėl duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 3D-799 „Dėl žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 3D-333 „Dėl statistinės informacijos ekologinės gamybos srityje teikimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

Naudojami sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ duomenys.

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos saugumo politikos gairėse, patvirtintose VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V- 124  dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos saugumo politikos tvirtinimo.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 1V- 124 dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos saugumo politikos tvirtinimo.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos skelbimo kalendorius

 

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro svetainėje pagal statistinės informacijos skelbimo kalendorius.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie ekologinį ūkininkavimą yra skelbiamas liepos mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama leidiniuose „Agrorinka“ ir  „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Ekologinis ūkininkavimas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

-

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1V-54 „Dėl statistinių duomenų Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai teikimo, patikros, tvarkymo, statistinės informacijos rengimo, teikimo Europos komisijai, Eurostatui bei Nacionalinėms institucijoms ir skelbimo procedūros aprašo tvirtinimo“.

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama vadovaujantis  Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras savo veikloje vadovaujasi:

 •  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1V-54 „Dėl statistinių duomenų Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai teikimo, patikros, tvarkymo, statistinės informacijos rengimo, teikimo Europos komisijai, Eurostatui bei Nacionalinėms institucijoms ir skelbimo procedūros aprašo tvirtinimo“;
 • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1V-141 „Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kokybės politikos tvirtinimo“.
12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, verslo ir mokslo atstovai, žiniasklaida, studentai ir kiti, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Su vartotojais yra bendraujama telefonu ar elektroniniu paštu. Reguliariai vartotojų nuomonė nėra tiriama.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Siekiant didesnio skelbiamų statistinių duomenų tikslumo, visi pateikti duomenys yra tikrinami. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų tiekėju ir aiškinamasi neatitikčių priežastys. Nustačius netikslumus, neatitiktys fiksuojamos neatitikčių registravimo žurnale. Gavus patikslinimą, statistiniai duomenys taisomi. Siekiant sumažinti neatitikčių skaičių, žurnale registruotos neatitiktys yra analizuojamos, nustatomos jų priežastys ir svarstomos prevencinės priemonės bei veiksmai neatitikčių mažinimui.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro rengiamos Oficialiosios statistinės informacijos procesų rizikai vertinti: rizikos vertinimo etapams, jų vykdymo tvarkai ir rizikos veiksniams nustatyti, kurie gali turėti įtakos ŽŪIKVC strateginio uždavinio ir Europos statistikos praktikos kodekso reikalavimų įgyvendinimui dėl rengiamos oficialiosios statistinės informacijos patikimumo yra parengta Oficialiosios statistinės informacijos rengimo procesų rizikos vertinimo metodika. Įvertinus riziką ir vadovaujantis duomenų teikėjų, teikiančių duomenis Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai, patikros procedūros aprašu, patvirtintu 2017 m. kovo 29 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-61 atliekama, duomenų atitikties teisės aktų reikalavimams bei pateikimo išsamumo ir teisingumo patikra duomenų teikėjų įmonėse ir ūkiuose.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 7 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos skelbimo kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 2012 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas visiškas vidinis duomenų suderinamumas.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ duomenys bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1V-54 Dėl statistinių duomenų Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai teikimo, patikros, tvarkymo, statistinės informacijos rengimo, teikimo Europos komisijai, Eurostatui bei Nacionalinėms institucijoms ir skelbimo procedūros aprašo tvirtinimo. 

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Išimtis - keičiantis teisės aktams (jei tai turi įtaką statistinėms ataskaitoms ar duomenims) ar paaiškėjus reikšmingoms klaidoms, atliekamos statistinių ataskaitų (rodiklių) revizijos.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Naudojami sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ administraciniai duomenys ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metai

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ duomenis apie sertifikuotą ekologinės gamybos subjektų skaičių, naudojamų ekologinės gamybos naudmenų plotą, ekologinio žemės ūkio augalų derlių, ekologinės gamybos ūkiuose auginamų gyvulių skaičių atsiunčia el. paštu.

Ekologiškų gyvūninės kilmės ir akvakultūros produktų gamybos duomenys teikiami Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui naudojant interaktyviąją duomenų įvesties sistemą IDIS ar el. paštu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Kokybei užtikrinti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atlieka pirminių duomenų patikrą. Lyginami duomenys su ankstesniais metais. Esant reikšmingiems netikslumams, susisiekiama su sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Atitinkamus statistinius duomenis koreguoja sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“.

Duomenys apie ekologiškų gyvūninės kilmės ir akvakultūros produktų gamybą pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui po pirminės specialistų patikros patvirtinami duomenų sistemoje.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Gauti duomenys išanalizuojami ir agreguojami pagal poreikį. Esant reikalui, pakoreguojami ir pateikiami vartotojams.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija