Elektros energijos, tiekiamos galutiniams vartotojams, kainos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Kainų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Margarita Jakubelskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus patarėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

margarita.jakubelskiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 1415

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4791

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-04-02

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-04-02
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-04-02
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinio tyrimo tikslas – surinkti statistinius duomenis apie elektros energijos kainas galutiniams namų ūkių ir ne namų ūkių elektros energijos vartotojams, gautų statistinių duomenų pagrindu apskaičiuoti šalies vidutines elektros energijos kainas, išskaidant jas į komponentus ir subkomponentus, leidžiančius geriau analizuoti elektros energijos kainų struktūrą pagal namų ūkių ir ne namų ūkių vartotojų grupes, užtikrinti Europos Sąjungos valstybių narių informacijos apie elektros energijos kainas skaidrumą.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Verslo ir namų ūkių sektoriai (galutiniai namų ūkių ir ne namų ūkių elektros energijos vartotojai).

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Elektros energijos, tiekiamos galutiniams namų ūkių ir ne namų vartotojams, kainos – kainos, kuriomis galutiniai vartotojai – namų ūkiai ir ne namų ūkiai – elektros energiją pirko ir vartojo savo reikmėms, o ne perparduoti. Apskaičiuojama elektros energijos vieneto – kilovatvalandės (kWh) – kaina pagal tipinių elektros energijos vartotojų grupes. Kiekviena tipinių elektros energijos vartotojų grupė apibūdinama pagal mažiausią ir didžiausią per metus suvartotos elektros energijos kiekį, išreikštą kWh (namų ūkių vartotojams) arba MWh (ne namų ūkių vartotojams).

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė, tiekianti elektros energiją galutiniams namų ūkių ir ne namų ūkių vartotojams.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Įmonės, tiekiančios elektros energiją galutiniams namų ūkių ir ne namų ūkių vartotojams.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Sausio 1 d. ir liepos 1 d. galiojusios elektros energijos kainos - 2003-2008 m. sausio 1 d. vidutiniams ir stambiesiems vartotojams, 2004-2008 m. sausio 1 d. smulkiesiems vartotojams.

Ataskaitinio kalendorinio pusmečio vidutinės elektros energijos kainos pagal visas tipinių vartotojų grupes - nuo 2008 m. sausio 1 d.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

EUR už 1 kWh

5 Ataskaitinis laikotarpis

Pusmetis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1952 dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Direktyva 2008/92/EB (OL 2016 L 311, p. 1).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Pusmetis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė ( Ūkis ir finansai (makroekonomika) -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos -> Elektros energijos kainos)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistiniai duomenys apie šalies vidutines elektros energijos kainas pagal tipinių vartotojų grupes yra sudaromi pagal reglamento (ES) 2016/1952 reikalavimus. Statistinio tyrimo kokybei įvertinti periodiškai atliekamas tyrimo vadovo savęs vertinimas ir statistinės ataskaitos formos kontrolinis testavimas.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai – Europos Komisija, šalies valdžios  institucijos, įmonės, Tarptautinė energetikos agentūra, kitos tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Statistinė informacija apie ataskaitinio kalendorinio pusmečio 1 kWh elektros energijos kainas galutiniams vartotojams – įmonėms ir gyventojams – pagal tipinių vartotojų grupes pateikiama šalies lygmeniu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta statistinė informacija skelbiama 100 proc. 

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Įmonėms statistiniam tyrimui atrinkti taikomas tikslinės atrankos metodas.Analizuojami suvestiniai pramonės statistikos duomenys apie įmonių parduotos elektros energijos apimtį vertine išraiška. Atrenkamos elektros energijos perdavimo, skirstymo ir tiekimo įmonės, kurių lyginamoji dalis nuo viso parduotoelektros energijos kiekio vertine išraiška yra didžiausia. Atrinktų įmonių parduotos elektros energijos vertė turi sudaryti ne mažiau 70–80 procentų visų Lietuvoje per metus parduotos elektros energijos galutiniams vartotojams vertės. 

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Atsiskaito visos atrinktos įmonės.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Atsiskaitymas sudaro 100 proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija apie ataskaitinio kalendorinio pusmečio vidutines elektros energijos kainas pagal tipinių vartotojų grupes skelbiama ne vėliau kaip per 3 mėn. ataskaitiniam pusmečiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Nuo 2008 m.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Sausio 1 d. ir liepos 1 d. vidutiniams ir stambiesiems vartotojams galiojusios kainos palyginamos 2003–2008 m. sausio 1 d., smulkiesiems vartotojams – 2004–2008 m. sausio 1 d.; ataskaitinio pusmečio vidutinės elektros energijos kainos – nuo 2008 m. sausio 1 d. pagal visas tipinių vartotojų grupes.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Respondentai vienai pusmetinei statistinei ataskaitai užpildyti skyrė vidutiniškai 11,3 val.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Pagrindiniai Elektros energijos statistinio tyrimo duomenų šaltiniai yra įmonių, tiekiančių elektros energiją galutiniams namų ūkių ir ne namų ūkių elektros vartotojams, statistiniai duomenys apie elektros energijos kainas statistinėje ataskaitoje KA-07.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Statistinę ataskaitą respondentai pateikia kas pusmetį: iki rugpjūčio 15 d. – už ataskaitinių metų I pusmetį, iki vasario 15 d. – už praėjusių metų II pusmetį.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys pateikiami elektros energijos kainų statistinėje ataskaitoje KA-07 (pusmetinėje), naudojantis elektronine statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika, el. paštu.

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Surinkti statistiniai duomenys apie elektros energijos kainas tikrinami lyginant juos su prieš tai buvusio ir atitinkamu praėjusių metų pusmečio statistiniais duomenimis, analizuojant įmonių pateiktas pastabas, paaiškinimus. Dėl išsiskiriančių kainų ir jų pasikeitimo priežasčių konsultuojamasi su atsakingais įmonių darbuotojais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Elektros energijos kainos namų ūkių vartotojams  pateikiamos pagal penkias, ne namų ūkių vartotojams – pagal septynias tipinių elektros energijos vartotojų grupes. Kiekviena grupė apibūdinama pagal mažiausią ir didžiausią per metus suvartotos elektros energijos kiekį. Skaičiuojant šalies vidutinę elektros energijos kainą kiekvienai tipinių vartotojų grupei naudojama svertinio aritmetinio vidurkio formulė, kaip svorius imant elektros energijos suvartojimą kWh (namų ūkių vartotojams ) arba MWh (ne namų ūkių vartotojams) pagal įmones per ataskaitinį kalendorinį pusmetį. Apskaičiuojamos elektros energijos vieneto, t. y. kWh, kainos nacionaline valiuta: kaina be mokesčių, įmokų, rinkliavų ir išlaidų; kaina be pridėtinės vertės mokesčio ir susigrąžinamų mokesčių; kaina su mokesčiais, įmokomis, rinkliavomis ir išlaidomis.  Elektros energijos kainų statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/nrg_pc_204_esms.htm