Pramonės gaminių gamyba

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Žaneta Gold

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

zaneta.gold@stat.gov.lt

 

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4709

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4877

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-06-26

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-08-07
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-08-06
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Įmonės pramoninių gaminių gamybos tyrimo tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją apie pramoninių gaminių gamybą ir pardavimą natūrine ir vertine išraiška.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus (PGPK);

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.);

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018);

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

 

3.3 Sektorinė aprėptis

Nefinansinės įmonės

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Pagaminta produkcija – visa per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos teritorijoje pagaminta produkcija, įskaitant produkciją, pagamintą savo reikmėms (natūriniais vienetais).

Parduota produkcija – pagamintų gaminių pardavimas arba (ir) pagal užsakymą pagamintų gaminių pardavimas (natūrine ir vertine išraiška). Prekės, skirtos perparduoti, neįskaitomos.

Atliktų pramoninių darbų vertė – pajamos, kurias įmonė gavo arba gaus už atliktą darbą ar suteiktą paslaugą.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Pramonės įmonės (EVRK 2 red. B ir C sekcijos) ir nepramoninės įmonės, vykdančios pramoninę veiklą

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija, Sostinės regionas ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, apskritys

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1995 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Gaminių gamyba – EUR ir atitinkamu kiekio matu.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo, metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 11 tomas, p. 70), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL 2006 L 396, p 1);

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).;

2016 m. spalio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1872/2016, kuriuo sudaromas pramonės produktų, numatytų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 PRODCOM 2016 sąrašas;

Lietuvos statistikos departamento direktoriaus 2016 m., lapkričio 25d. įsakymas Nr. 252, kurio patvirtintas PGPK 2016

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

Mėsos ir pieno gaminių gamybos duomenys gaunami iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽUMPRIS).

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie gaminių gamybą skelbiamas 177 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Nuo 2017m. informacija skelbiama tik RDB (Rodiklių duomenų bazėje)

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Pramonė -> Gaminių gamyba)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazėje

Taip pat statistinė informacija gali būti rengiama ir teikiama pagal individualias užklausas (daugiau informacijos rasite Oficialiosios statistikos portale)

11 Metodologiniai dokumentai

Pramonės statistika

Įmonės pramoninių gaminių gamybos  ataskaita

 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinė informacija apie gaminių gamybą lyginama su ankstesniais laikotarpiais, kitų statistinių tyrimų rezultatais, kitų šalių gaminių gamybos tyrimų rezultatais. Gaminių vieneto kainos lyginamos su Europos šalių vieneto kainų mediana. Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Gaminių gamybos duomenys skelbiami pagal visus Lietuvoje gaminamus gaminius, koduojamus pagal PGPK (PRODCOM) kodus.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimo tikslumas vertinamas pagal 90 proc. taisyklę. Imtis sudaroma pagal EVRK 2 red. klasės lygmenį imant daugiausia pardavimų vertine išraiška turinčias įmones, kurių pardavimų suma sudarytų ne mažiau kaip 90 proc. visų šios klasės metinės pardavimų apimties.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

 2019 m. neatsiskaitymo lygis - 0,47%

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 30 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1995 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklių reikšmės derinamos su trumpojo laikotarpio pramonės įmonių tyrimo, užsienio prekybos, kuro ir energijos balanso duomenimis, Eurostato PRODCOM tyrimo vienetų atskirų gaminių kainų mediana.

17.2 Vidinis suderinamumas

Gaminių kodų suderinamumas tarp skirtingų PRODCOM versijų, gamybos ir pardavimų rodiklių reikšmės tikrinamos tarpusavyje, tikrinamos gaminių vieneto kainos.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondentų skirtas statistinei ataskaitai P-12 užpildyti 2019 m. – 45,9 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinis tyrimo (mėnesinė statistinė ataskaita P-12) ir administracinio duomenų šaltinio – VMI, Žemės ūkio informacinio verslo centro (ŽŪMPRIS) – duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnuo

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e.statistika, el. paštu, faksu.

Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Įvedant pirminius duomenis tikrinama pagal techninėje užduotyje aprašytas kontrolės procedūras. Statistinė informacija palyginama su kitų šalių ir kitų statistinių tyrimų informacija. Esant neatsakymams į apklausą, taikomas praleistų statistinių duomenų įrašymas. Neatsakiusių įmonių statistiniams duomenims įrašyti naudojami trumpojo laikotarpio statistikos duomenys ir šių įmonių ankstesnių laikotarpių duomenys. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų tikrinimas, redagavimas, neatsiskaičiusių įmonių duomenų įvertinimas, statistinių rodiklių skaičiavimas ir analizė. Statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Įmonės pramoninių gaminių gamybos metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

_

21

Pastabos ir kita informacija