Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas (GKI)

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Kainų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Regina Burneikienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

regina.burneikiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4732

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4791

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-02-19

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-01-10
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-01-09
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

GKI sudarymo tikslas – surinktų statistinių duomenų apie reprezentatyviųjų produktų kainas pagrindu skaičiuoti GKI, t. y. nustatyti Lietuvos gamintojų parduotos pramonės produkcijos bendrąjį kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį. GKI reikalingas skaičiuojant įvairius rodiklius palyginamosiomis kainomis, analizuojant ekonomikos raidą ir rengiant prognozes.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK 2016); Pasaulio šalių ir teritorijų.

3.3 Sektorinė aprėptis

Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (EVRK 2 red. B–E sekcijos).

3.4 Apibrėžtis (-ys)

GKI – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas Lietuvos gamintojų parduotos pramonės produkcijos bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Kainų indeksas – santykinis rodiklis, rodantis kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį.

Indekso bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio indeksas prilyginamas 100. Turint kainų indeksų, apskaičiuotų su vienu baziniu laikotarpiu, laiko eilutę, galima nustatyti įvairių laikotarpių GKI.

Kainų bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio kainų lygio atžvilgiu matuojamas bendrasis kainų pokytis.

Svorių bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio duomenimis remiantis apskaičiuojami indekso svoriai. Svoris – tam tikro klasifikavimo lygio produktų apimties, palygintos su aukštesnio lygio produktų apimtimi, vertinė išraiška svorių baziniu laikotarpiu. Kuo didesnis svoris, tuo didesnė tam tikro klasifikavimo lygio  pramonės produktų kainų pokyčio įtaka aukštesnio lygio pramonės produktų kainų pokyčiui.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Atrenkamos įvairių nuosavybės formų įmonės, kurios vykdo pramoninę veiklą.Tai įmonės gamintojos, kurių parduotos Lietuvos ir ne Lietuvos rinkoje pramonės produkcijos apimtis sudaro didelę atitinkamos gaminių kategorijos (10 ženklų lygiu pagal PGPK 2016) parduotos produkcijos dalį.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1992 m. sausio mėn.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas;

Kainų pokyčiai, svoriai – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius skelbiamas 7 darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama  metiniuose leidiniuose „Lietuva skaičiais“ ir „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos -> Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas (GKI), kainų pokyčiai ir svoriai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Kainų indeksai pokyciai ir kainos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinių rezultatų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo kriterijus..Ataskaitinio mėnesio reprezentatyviųjų produktų kainos lyginamos su ankstesnio mėnesio, su praėjusių metų atitinkamo mėnesio ir su praėjusių metų gruodžio mėnesio kainomis. Gavus išsiskiriančius rezultatus, pirminiai kainų statistiniai duomenys dar kartą tikslinami su įmonėmis.

Periodiškai atliekamas statistinio tyrimo vadovo savęs vertinimas statistinio tyrimo atlikimo procesams įvertinti ir statistinės ataskaitos formos kontrolinis testavimas statistinio tyrimo kokybei įvertinti.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra Lietuvos bankas, Eurostatas, valstybės institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

GKI skelbiamas EVRK 2 red. sekcijų, 2 ženklų lygiu ir pagal pagrindines pramonės grupes (PPG) šalies mastu pagal rinkas: visa, Lietuvos, ne Lietuvos (euro zona, ne euro zona)

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta statistinė informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Pramonės gaminių kategorijoms (kodams) atrinkti taikomas tikslinės atrankos metodas. Atrenkamos dešimties ženklų pramonės gaminių kategorijos (kodai), kurių parduotos pramonės produkcijos apimtis sudaro didelę atitinkamos ekonominės veiklos rūšies produkcijos dalį (daugiau kaip 50 proc.). Gauti GKI rezultatai analizuojami, ieškoma klaidų, galinčių turėti įtakos galutiniams rezultatams. Skaičiuojami mėnesiniai kainų pokyčiai, didesnis dėmesys skiriamas tiems reprezentatyviųjų prekių kainų pokyčiams, kurie yra - 10 ir - –10 proc., taip pat kurių kainos pasikeitė dėl kokybės, sezono pasikeitimo. Atkreipiamas ypatingas dėmesys į kainų pokyčiams, kurių įtaka bendrajam GKI pokyčiui yra didžiausia.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Atsiskaitymas sudaro 100 proc.

2019 m. mėnesiai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.3.1.2

Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Statistiniai vienetai nepateikė kainų

iš jų

dėl sezoniškumo

dėl kitų priežasčių

3,6

2,9

5,8

3,8

4,0

4,9

5,0

5,6

3,6

 

 

2,3

1,9

3,4

1,7

1,7

2,3

2,2

2,7

2,1

 

 

1,3

1,0

2,4

2,1

2,3

2,6

2,8

2,9

1,5

 

 

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 7 darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

GKI gali būti iš dalies palyginamas su kitų ES valstybių narių skaičiuojamais GKI, nes taikomos 6.1 punkte įvardinto teisės akto nuostatos.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

GKI pradėti skaičiuoti 1992 m. Nuo 1996 m. papildomai pradėti skaičiuoti elektros, dujų ir vandens tiekimo (EVRK 1.1 red. E sekcija) ir bendrasis C–E sekcijų GKI. Kainų indeksams skaičiuoti buvo pradėta naudoti Laspeireso formulė, į kainas neįskaičiuojami PVM ir akcizai. 1998–2002 m. GKI laiko eilutės buvo perskaičiuotos. Nuo 2009 m. GKI ir kainų pokyčiai skelbiami pagal EVRK 2 red.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m. sausio mėn.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Elementarieji kainų indeksai yra nuosekliai agreguojami į aukštesnio lygmens kainų indeksus ir bendrąjį GKI pagal nustatytas procedūras.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų skirtas laikas statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai KA-09 (metinei) pildyti sudaro 2 val., KA-08 (mėnesinei) – 30 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Revizijos atliekamos pagal statistinės informacijos revizijų kalendorių. Ataskaitinio mėnesio GKI gali būti tikslinamas dėl įmonių pateiktų statistinių duomenų taisymo. Ataskaitinio mėnesio GKI yra negalutiniai. Skelbiant ataskaitinio mėnesio statistinę informaciją, ataskaitinio mėnesio GKI yra išankstiniai, ankstesnio mėnesio – patikslinti.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

2017 m. mėnesinio ir metinio GKI pokyčio reikšmės vidurkis – po 0,1 procentinio punkto.

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Svorių šaltiniai – statistiniai duomenys apie parduotos pramonės produkcijos apimtį vertine išraiška be PVM ir akcizų. Atrinktos tyrimui įmones kiekvieną mėnesį teikia statistinius duomenis apie Lietuvos ir ne Lietuvos rinkoje parduodamų pramonės produktų kainas. Surinktų reprezentatyviųjų pramonės produktų kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuojami GKI ir jų pokyčiai.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys apie reprezentatyviųjų pramonės gaminių metinę pardavimo apimtį vertine išraiška gaunami iš anketų KA-09 (metinių). Kainų statistikos skyriaus specialistai surenka ir atlieka duomenų kontrolę ir ištaiso rastas klaidas. LSD teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojai renka statistinius duomenis apie reprezentatyviųjų pramonės produktų kainas statistinėje ataskaitoje KA-08 (mėnesinėje). Ataskaitų pateikimo būdai: elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e. Statistika, faksu, el. paštu. Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Iš rastų klaidų sudaromas klaidų protokolas, kuriame yra klaidų kodas, klaidos tekstas, klaidos požymis, nurodantis, ar klaidą privaloma ištaisyti ar galima ignoruoti, klaidos kilmės požymis. Klaidos gali būti loginės ir aritmetinės; jos gali būti padarytos respondento, atsiradusios įvedimo ar apdorojimo metu.  Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra (pakartotinis redagavimas, statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas). Tikrinamas klaidų protokolas, įvestų statistinių duomenų išsamumas ir patikimumas, analizuojami rodiklių ryšiai ir pan. Statistiniai duomenys taisomi atsižvelgiant į klaidos rūšį – ignoruotina ar privaloma taisyti.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

GKI skaičiuojamas nuo žemiausio lygmens, tai yra reprezentatyviųjų prekių, iki aukščiausio lygmens – bendrojo GKI. Taikant Laspeireso formulę elementarieji reprezentatyviųjų prekių kainų indeksai yra agreguojami į aukštesnio lygmens kainų indeksus pagal EVRK 2 red. skyrių (2 ženklai), sekcijų (1 raidė) ir apie bendrąjį GKI bei pagal pagrindines pramonės grupes šalies mastu. Agreguoti naudojami pastovūs baziniai svoriai. Ataskaitinių metų GKI susiejami su ankstesnių metų GKI, taikant grandininį susiejimo metodą. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indekso sudarymo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Kainų koregavimą atlieka Kainų statistikos skyriaus specialistai. Kainų pirminiai statistiniai duomenys koreguojami dėl reprezentatyviojo pramonės produkto kokybės pasikeitimų. Kai atrinkto pakeičiančio reprezentatyviojo pramonės produkto kokybė labai skiriasi nuo pakeičiamo, įvertinama kokybės pasikeitimo įtaka kainos padidėjimui arba sumažėjimui tam, kad būtų išlaikytas palyginamumas tarp pakeičiamo ir pakeičiančio reprezentatyviojo pramonės gaminio kainų. Tai atliekama koreguojant pakeičiamo reprezentatyviojo pramonės produkto kainų bazinio laikotarpio kainą – pašalinant kokybės pasikeitimo įtaką. Taikomi keli kainos perskaičiavimo pasikeitus kokybei metodai: jungiamosios grandies, produkto priedų kainų įvertinimo, eksperto vertinimo, kiekio suderinimo.

Kainų indeksų sezoninis išlyginimas neatliekamas.

Trūkstamos kainos įvertinamos.

21

Pastabos ir kita informacija

Producer Price Index Manual: Theory and Practice, 2004 (ILO, IMF, OECD, UNECE and World Bank); Handbook on industrial producer price indices (PPI): Methodologies and Working papers, 2012; IMF Special Data Dissemination Standard (SDDS)