Nuolatinių gyventojų skaičius ir sudėtis

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Demografinės ir migracijos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Vilma Malinauskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

vilma.malinauskiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4918

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4845

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-05-23

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-05-28
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-05-13
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Rengti statistinę informaciją apie Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų skaičių ir sudėtį pagal lytį, amžių, pilietybę, gimimo valstybę, santuokinę padėtį, teritorijos administracinius vienetus.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ataskaitiniu laikotarpiu yra Lietuvos Respublikoje.  

Nuolatinė gyvenamoji vieta – vieta, kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui skirtą paros dalį, nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas.

Nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik asmenys, kurie: 

 • iki ataskaitinės datos savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje nenutrūkstamai gyveno mažiausiai 12 mėn., arba
 • per paskutinius 12 mėnesių iki ataskaitinės datos atvyko į savo nuolatinę gyvenamąją vietą ketindami joje pasilikti mažiausiai vienus metus.

Nuolatinių gyventojų skaičius yra išvestinis demografinių procesų (gimstamumo, mirtingumo, migracijos) rodiklis. Tiksliausiai nuolatinių gyventojų skaičius tam tikroje teritorijoje nustatomas visuotinių gyventojų ir būstų surašymų metu.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Lietuvos Respublikos nuolatinis gyventojas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visi Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1959 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Asmuo

5 Ataskaitinis laikotarpis

Nuolatinių gyventojų skaičius laikotarpio (mėnuo, metai) pradžioje, vidutinis ataskaitinių metų gyventojų skaičius.

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1260/2013 dėl Europos demografinės statistikos (OL 2013 L 330, p. 39);

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 763/2008 dėl  gyventojų ir būstų surašymų (OL 2008 L 218, p. 14);

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL 2007 L 199, p. 23);

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas;

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas;

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1017 „Dėl 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius nuostatų įgyvendinimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Išankstinis nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje skelbiamas sausio 13 d.

10.2

Leidiniai

„Lietuvos gyventojai“, „Lietuvos statistikos metraštis“,  „Lietuvos regionai“ ir kt.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Gyventojai -> Gyventojų skaičius ir sudėtis)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Gyventojai 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Atlikus visuotinį gyventojų ir būstų surašymą, nustatytas nuolatinių gyventojų skaičius palyginamas su statistikos įvertintu nuolatinių gyventojų skaičiumi ir, esant neatitikimui, – perskaičiuojamas. Nuolatinių gyventojų skaičius ir sudėtis perskaičiuojama ir tarp visuotinių gyventojų ir būstų surašymų.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos (Eurostatas, Jungtinių Tautų Organizacija ir kiti), žiniasklaida, verslo, mokslo visuomenės atstovai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti nuolatinių gyventojų skaičiaus ir sudėties rodikliai (Reglamentas (ES) Nr. 1260/2013, Reglamentas (EB) Nr. 862/2007) yra rengiami ir skelbiami. Teikiama ir papildoma statistinė informacija apie nuolatinių gyventojų skaičių šalies mastu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinis mėnesinis nuolatinių gyventojų skaičius pateikiamas 9, išankstinis nuolatinių gyventojų skaičius liepos 1 d. – 23, galutinis nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje – 149 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus (kartu skelbiamas galutinis praėjusių metų nuolatinių gyventojų skaičius kiekvieno mėnesio pradžioje). Galutinis nuolatinių gyventojų skaičius t metų liepos 1 d. skelbiamas t+1 metais gegužės pabaigoje.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrintas palyginamumas. Remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais bei gimimų, mirimų, gyventojų tarptautinės migracijos ir 2006–2010 m. atliktų nedeklaruotos emigracijos tyrimų vertinimais, buvo perskaičiuotas ir paskelbtas 2002–2012 m. nuolatinių gyventojų skaičius.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Šalies nuolatinių gyventojų skaičiaus laiko eilutė palyginama nuo 1959 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Mėnesiniai ir metiniai rodikliai tarpusavyje suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Revizijos atliekamos pagal statistinės informacijos revizijų kalendorių. Statistinės informacijos revizijų kalendorius skelbiamas Oficialiosios statistikos portale.

Remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais bei gimimų, mirimų, gyventojų tarptautinės migracijos ir 2006–2010 m. atliktų nedeklaruotos emigracijos tyrimų vertinimais, buvo perskaičiuotas 2002–2012 m. nuolatinių gyventojų skaičius. Paskelbus galutinę demografinę ir migracijos statistinę informaciją, patikslinamas praėjusių metų nuolatinių gyventojų skaičius kiekvieno mėnesio pradžioje, taip pat tikslinamas praėjusių metų nuolatinių gyventojų skaičius liepos 1 d. savivaldybėse.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Tiksliausiai nuolatinių gyventojų skaičius ir sudėtis nustatoma visuotinių gyventojų ir būstų surašymų metu. Visuotiniai gyventojų ir būstų surašymai paprastai atliekami kartą per dešimtmetį. Tarp surašymų nuolatinių gyventojų skaičius ir sudėtis nustatoma naudojant komponenčių metodą (remiantis visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, statistiniais duomenimis apie gimusiuosius, mirusiuosius ir asmenis, keičiančius nuolatinę gyvenamąją vietą, teritorijos administracinių vienetų pakeitimais). Statistiniai duomenys apie gimusiuosius, mirusiuosius ir asmenis, pakeitusius nuolatinę gyvenamąją vietą, gaunami iš Valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis, metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Gyventojų registro duomenys gaunami tiesioginio prisijungimo (on-line) būdu pagal sutartį dėl asmens duomenų teikimo, pasirašytą tarp Valstybės įmonės Registrų centro ir Lietuvos statistikos departamento.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Apie statistinių duomenų tinkamumą sprendžiama pagal gautos informacijos kokybę.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Nuolatinių gyventojų skaičiaus ir sudėties nustatymo metodika

Ataskaitinių metų statistinė informacija lyginama su praėjusių metų statistine informacija ir tikrinama naudojant MS Excel programą. 

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija