Gyventojų užimtumo statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Dainius Vyšniauskas

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausiasis specialistas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

dainius.vysniauskas@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4706

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-05-10

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-08-09
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-08-08
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Rengti ir skelbti statistinę informaciją apie gyventojų užimtumą. Įvertinti užimtų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą, ekonominės veiklos rūšis, pagrindines profesijų grupes,  išsilavinimą, darbo jėgos aktyvumo, užimtumo ir nedarbo lygius. Užimtumo statistiniai rodikliai reikalingi pokyčiams šalies darbo rinkoje vertinti, socialinei ir ekonominei politikai formuoti, socialiniams sprendimams priimti, šalies ūkio išsivystymo lygiui įvertinti, ūkio plėtros prognozėms rengti, darbo rinkos rodikliams palyginti tarp šalių.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK 2012)
Lietuvos švietimo klasifikatorius (LŠK 2014)
Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti (LSŠPK 2014)
Tarptautinis užimtumo statuso klasifikatorius (ISCE-93) (tik anglų kalba)
Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018)
Bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

3.3 Sektorinė aprėptis

Šalis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.

Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai – nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių

Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra arba turintys pajamų ar pelno. Tyrime užimtais gyventojais laikomi 15 metų ir vyresni gyventojai, tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra ar iš kurio turėjo pelno ar pajamų, taip pat gyventojai, kurie turėjo darbą, bet tiriamąją savaitę laikinai nedirbo.

Darbo jėga – užimti gyventojai ir bedarbiai.

Darbo jėgos aktyvumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės darbo jėgos ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Privataus namų ūkio narys

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai

3.7 Geografinė aprėptis

Savivaldybė, apskritis, regionai, visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1998 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Bedarbiai – tūkst.

Ilgalaikiai bedarbiai – tūkst.

Užimti gyventojai – tūkst.

Darbo jėga – tūkst.

Darbo jėgos aktyvumo lygis – proc.

Nedarbo lygis – proc.

Užimtumo lygis – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis.

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 3 tomas, p. 273) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 545/2014 (OL 2014 L 163, p. 10);

2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1897/2000, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje, apibrėžiant nedarbo sąvoką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 32);

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo (OL 2008 L 114, p. 57) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 317/2013 (OL 2013 L 99, p. 1).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis, ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie užimtumą ir nedarbą skelbiamas ne vėliau kaip 43 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Vadovaujantis Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir finansų, ūkio bei socialinės apsaugos ir darbo ministrams ir jų įgaliotiems asmenims yra sudaryta galimybė gauti informacinį pranešimą 0,5 val. anksčiau nei ši statistinė informacija yra oficialiai paskelbiama. Išvardyti asmenys yra įsipareigoję neskleisti gautos statistinės informacijos anksčiau, nei ji bus oficialiai paskelbta.

10.2

Leidiniai

„Darbo rinkos metraštis“, „Lietuvos statistikos metraštis“

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika –> Gyventojų užimtumas ir nedarbas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Gyventojų užimtumas ir nedarbas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Vertinant statistinius rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinių rodiklių įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais, kitų šaltinių statistine informacija ir administracinių šaltinių duomenimis.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Parengta statistinė informacija skelbiama pagal Oficialiosios statistikos darbų programą.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas atliekamas imčių metodu, taikant paprastąją atsitiktinę imtį. Kas ketvirtį apklausiama apie 8 tūkst. namų ūkių. Tyrimo imties elementai yra visi į imtį išrinkto namų ūkio nario adresu gyvenantys namų ūkio nariai arba į imtį išrinkto namų ūkio nario adresu gyvenančio kito namų ūkio nariai, jei išrinktas namų ūkis šiuo adresu negyvena. Vertinami pagrindinių parametrų įverčių variacijos koeficientai ir pasikliautinieji intervalai.

2019 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2

Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Bedarbių skaičius

Ilgalaikių bedarbių skaičius

Darbo jėga

Užimti gyventojai

Nedarbo lygis

Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis

0,95 lygmens pasikliautinasis intervalas

Bedarbių skaičius, tūkst.

Ilgalaikių bedarbių skaičius, tūkst.

Darbo jėga, tūkst.

Užimti gyventojai, tūkst.

Nedarbo lygis

Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis

 

6,19

7,31

 

 

10,46

11,70

 

 

1,47

1,40

 

 

1,51

1,42

 

 

5,96

7,02

 

 

19,39

19,74

 

 

0,69

0,67

 

 

0,80

0,80

 

 

[84;107]

[77;103]

 

 

[21;32]

[21;33]

 

 

[1427;1511]

[1432;1513]

 

 

[1333;1415]

[1344;1421]

 

 

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

20,9

23,2

 

 
14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Ketvirtinė ir metinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 43 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, mėnesinė – ne vėliau kaip 31 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Statistinių rodiklių rinkinio elementai yra suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas statistinei ataskaitai užpildyti, 2018 m. – 12 min.

LSD skiria daug dėmesio respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimui. Jo įsipareigojimai įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą ir mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą, apibrėžti Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politikoje. Daugiau informacijos naštos mažinimo tema galima rasti adresu https://osp.stat.gov.lt/statistines-atskaitomybes-nastos-mazinimas.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai ketvirtinės ir metinės statistinės informacijos rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Mėnesinė statistinė informacija yra revizuojama kas ketvirtį, metams pasibaigus.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Ketvirtinei statistinei informacijai rengti yra atliekamas gyventojų užimtumo statistinis tyrimas (statistinė ataskaita GU-01), naudojami administracinių šaltinių duomenys (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) ir Gyventojų registro).

Metinė statistinė informacija rengiama ketvirtinės statistikos pagrindu (aritmetinis ketvirtinės statistinės informacijos vidurkis).

Mėnesinė statistinė informacija rengiama naudojant gyventojų užimtumo statistinio tyrimo ir Lietuvos darbo biržos (registruotų bedarbių skaičius) duomenis.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami respondentams pildant anketą internete arba specialistams (klausėjams) apklausiant respondentus.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra. Tikrinamas klaidų protokolas, įvestų statistinių duomenų išsamumas, analizuojami rodiklių ryšiai. Gauti įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais, kitų šaltinių statistine informacija ir administracinių šaltinių duomenimis. Esant nukrypimams, aiškinamasi jų priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Ketvirtinės statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo metodikoje.

Mėnesinei statistinei informacijai rengti atliekami tiesioginiai ir netiesioginiai vertinimai.

 

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Mėnesinės statistinės informacijos sezoniškumo ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimui taikomi ekonometriniai modeliai.

21

Pastabos ir kita informacija