Gyvulių skaičius ir gyvulininkystės produktų gamyba

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Diana Juknevičiūtė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

diana.jukneviciute@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4972

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4971

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-06-21

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-07-31
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-07-31
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinio tyrimo tikslas – nustatyti gyvulių, paukščių, triušių, brangiakailių žvėrelių, bičių šeimų skaičių, realizuotų skersti gyvulių ir paukščių skaičių ir svorį, primelžto pieno, prikirptos vilnos, surinktų kiaušinių kiekį. Rodiklis reikalingas gyvulininkystės raidai analizuoti, analitiniams ir prognozavimo tikslams.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.);

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK)

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

3.3 Sektorinė aprėptis

-

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Galvijai – bendras visų amžiaus grupių galvijų skaičius.

Melžiamos karvės – karvės, auginamos pirmiausia tik dėl maistui skirto pieno arba jo perdirbimo į pieno produktus.

Kiaulės – visi paršeliai, penimos kiaulės ir kiaulės veislei.

Avys – bendras turimų avių, avinų ir ėriukų skaičius.

Ožkos – bendras turimų ožkų, ožių ir ožiukų skaičius.

Arkliai – bendras turimų arklių, kumelių ir kumeliukų skaičius.

Paukščiai – bendras visų rūšių naminių paukščių skaičius.

Triušiai – bendras triušių skaičius.

Bičių šeimos – medaus gamybai laikomų bičių šeimų skaičius.

Brangiakailiai žvėreliai – bendras visų rūšių brangiakailių žvėrelių skaičius.

Mėsos gamyba – gyvulių ir paukščių, parduotų mėsos perdirbimo įmonėms ar paskerstų ūkyje gyvasis svoris, nustatomas prieš skerdžiant gyvulius. Skerdenos nustatomas su I (liežuviai, smegenys, kepenys, širdys) ir II (inkstai, plaučiai, galvos, ausys, tešmenys) kategorijos subproduktais, atėmus kanopų, odų, ragų ir vidurių svorį.

Gyvulių ir paukščių išauginimas – auginamų ir penimų gyvulių svorio padidėjimas per metus, skaičiuojamas gyvuoju svoriu.

Pieno primilžis – karvių ir ožkų primelžto pieno faktinis svoris.

Kiaušiniai – iš visų laikomų paukščių (vištų, kalakutų, ančių, žąsų) surinkti kiaušiniai.

Vilna – prikirptas avių vilnos svoris per metus.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Žemės ūkio ar kita įmonė, ūkininkų ir šeimos ūkis, užsiimantis gyvulininkyste

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų teisinių ir nuosavybės formų žemės ūkio bendrovės ir įmonės, ūkininkų ir šeimos ūkiai, turintys gyvulių, paukščių, triušių, bičių šeimų, brangiakailių žvėrelių ir gaminantys gyvulininkystės produkciją.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija, regionai, apskritys bei savivaldybės.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1950 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Gyvulių skaičius – vnt., tūkst. vnt.,

kiaušiniai – mln. vnt.,

gyvulininkystės produktai – kg, t, tūkst. t.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Gyvulių ir paukščių skaičius – metų pradžioje (sausio 1 d.). Žemės ūkio bendrovės ir įmonės atsiskaito ir ketvirčiais (gyvulių ir paukščių skaičius ketvirčio pradžioje).

Gyvulininkystės produkcija – kalendoriniai metai.

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB (OL 2008 L 321, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1350/2013 (OL 2013 L 351, p. 1).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis ir ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie gyvulininkystės produkciją šalyje skelbiamas 174 dieną, apie gyvulininkystės produkciją apskrityse ir savivaldybėse – 209 dieną ataskaitiniams metams pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama statistikos leidiniuose „Lietuva skaičiais“, „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Gyvulininkystė)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

10.5 Kita

Informacija yra siunčiama Eurostatui, FAO ir yra prieinama jų duomenų bazėse. Taip pat statistinė informacija gali būti rengiama pagal individualias užklausas (daugiau informacijos Lietuvos statsitkos departamento interneto svetainėje).

11 Metodologiniai dokumentai

Žemės ūkis 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygmeniu. Statistiniai rodikliai palyginami su ankstesnio laikotarpio ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų rodikliais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Parengta informacija skelbiama pagal Oficialiosios statistikos programą.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Ūkininkų ir šeimos ūkiams statistinis tyrimas atliekamas taikant imčių metodus. Žemės ūkio bendroviėms ir įmonėms atliekamas ištisinis statistinis tyrimas. Skaičiuojant rodiklio įverčius statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami. Skaičiuojant rodiklių įverčius, įvertinami neatsakymai į apklausą, t. y. naudojami persvėrimo įvertiniai, iš naujo perskaičiuojant imties plano svorius.

14.2 Imties paklaida

Pagrindinių statistinių rodiklių variacijos koeficientai 2018 m.:

galvijų skaičius šalies mastu – 1,28 proc.,

melžiamos karvės – 1,07 proc.,

galvijų skerdimas – 2,52 proc.,

pieno primilžis – 1,47 proc.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Žemės ūkio bendrovės ir įmonės atsiskaito 100 proc. 2018 m. ūkininkų ir šeimos ūkių neatsiskaitymo lygis – 6,06 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija apie gyvulių, paukščių, triušių, bičių šeimų, brangiakailių žvėrelių skaičių skelbiama 137 dieną, apie gyvulininkystės produktų gamybą ir gyvulių bei paukščių produktyvumą – 174 dieną ataskaitiniams metams pasibaigus. Regioninė statistinė informacija apie gyvulininkystės produktų gamybą ir gyvulių bei paukščių produktyvumą skelbiama 209 dieną ataskaitiniams metams pasibaigus. Ketvirtinė statistinė informacija apie gyvulininkystės produktų gamybą skelbiama 25 dieną ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 1990 m., ketvirtinė – nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Pagrindinės gyvulių skaičiaus kategorijos yra suderinamos su ūkių struktūros statistiniu tyrimu.

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

2018 m. vienai gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse metinei statistinei ataskaitai ŽŪM-24 užpildyti vidutiniškai skirta 2 val., gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos (sutrumpintai metinei) ŽŪP-24 - 49 min., gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse ataskaitai (ketvirtinei) ŽŪ-24 - 43 min., brangiakailių žvėrelių skaičiaus ŽŪ-26 – 22 min., gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos ūkininkų ir šeimos ūkiuose ŽŪŪ-02 – 20 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistiniai tyrimai: gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinis tyrimas (statistinė ataskaita ŽŪM-24 (metinė), gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos (ŽŪP-24 (sutrumpinta metinė), gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produkcijos gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse (ŽŪ-24 (ketvirtinė), brangiakailių žvėrelių skaičiaus (ŽŪ-26 (metinė), gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos ūkininkų ir šeimos ūkiuose (ŽŪŪ-02 (metinė).

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis ir ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Duomenys iš ūkininkų ir šeimos ūkių renkami tiesioginės apklausos būdu, klausėjams užpildant anketą ŽŪŪ-02, gyventojai anketas gali teikti internetu, bendrovių ir įmonių ataskaitas ŽŪM-24, ŽŪP-24, ŽŪ-26 metines ir ŽŪ-24 ketvirtinę užpildo atsakingi darbuotojai ir pateikia per statistinių ataskaitų elektroninio surinkimo sistemą e. Statistika. Visų ataskaitų duomenys tiesiogiai patenka į pirminių statistinių duomenų bazę.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Duomenys patikrinami lyginant juos su administracinių šaltinių duomenis – Ūkinių gyvūnų registru, ankstesniais to paties tyrimo duomenimis. Duomenų palyginimai vykdomi tiek mikro-, tiek makrolygmeniu, siekiant nustatyti išskirtis ir neatitikimus, užtikrinti duomenų kokybę, patvirtinti jų tinkamumą. Atliekamas duomenų redagavimas, svorių perskaičiavimas atsižvelgiant į neatsakymus, pakartotinis duomenų taisymas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija