Ištuokų statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Demografinės ir migracijos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Polina Burbaickaja

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

polina.burbaickaja@stat.gov.lt
 

 

 

 

 

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4810

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4845

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-09-19

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-04-03
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-03-12
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Rengti ir teikti vartotojams statistinę informaciją apie ištuokų ir išsituokusiųjų skaičių pagal lytį, amžių, buvusios santuokos trukmę, bendrų vaikų skaičių, pilietybę ir kt.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius (kartu su valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro duomenimis) ;

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK)

3.3 Sektorinė aprėptis

-

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Ištuoka (nutraukta santuoka) įstatymų nustatyta tvarka nutraukta santuoka.

Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos, pažymėtos santuokos nutraukimo įraše.

Išsituokęs vyras ar moteris – asmuo, kuriam teismo sprendimu nutraukta santuoka, įrašius civilinės metrikacijos įstaigoje santuokos nutraukimo įrašą.

Bendrasis ištuokų rodiklis – per metus įregistruotų ištuokų ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis, skaičiuojamas 1 tūkst. gyventojų.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Nutraukta santuoka, išsituokusieji

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Tyrimas apima nutrauktas santuokas Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, kai bent vienas iš išsituokusiųjų yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1950 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Ištuokų skaičius – vnt;

Išsituokusieji – asmenys;

Bendrasis ištuokų rodiklis – 1 tūkst. gyventojų.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo, metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;

Civilinės metrikacijos taisyklės, patvirtintos 2016 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-334.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinė, metinė

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Metinė statistinė informacija apie ištuokas ir išsituokusiųjų skaičių skelbiama informaciniame pranešime kovo mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus Oficialiosios statistikos portale (OSP). 

10.2

Leidiniai

„Demografijos metraštis“; „Lietuvos statistikos metraštis“, „Lietuva skaičiais“ ir „Moterys ir vyrai Lietuvoje“ (metiniai).

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Gyventojai -> Ištuokos)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Gyventojai

 

 

 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Esant reikšmingiems nukrypimams, nagrinėjamos nukrypimo priežastys.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

 

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinė mėnesinė statistinė informacija skelbiama 9, metinė – pagal statistinės informacijos skelbimo kalendorių.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1950 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

Mėnesiniai ir metiniai rodikliai tarpusavyje suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Revizijos atliekamos pagal statistinės informacijos revizijų kalendorių. Remiantis 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, ištuokų skaičiaus rodikliai perskaičiuojami. Paskelbus galutinę demografinę ir migracijos statistinę informaciją, patikslinami mėnesiniai ištuokų statistinio tyrimo rodikliai.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Pagrindinis duomenų šaltinis ištuokų statistikai rengti yra Valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) centrinės bazės duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis, metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Gyventojų registro duomenys gaunami tiesioginio prisijungimo (on-line) būdu pagal sutartį dėl asmens duomenų teikimo, pasirašytą tarp valstybės įmonės Registrų centro ir Lietuvos statistikos departamento.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Techninei užduočiai nustatyti naudojama ištuokų specifikacija, parengta pagal ištuokų tyrimo metodiką ir kitus nacionalinius teisės aktus, taikant atrankos kriterijus bei statistines taisykles. Bendrasis ištuokų rodiklis savivaldybėse skelbiamas, jei jo statistinio vertinimo tikslumas pakankamas, t. y. įregistruotų ištuokų skaičius savivaldybėse yra didesnis nei 50.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Ataskaitinių metų statistinė informacija lyginama su praėjusių metu statistine informacija ir tikrinama naudojant MS Excel priemones. Atsiradus praleistoms reikšmėm klaidos taisomos.

Daugiau informacijos yra Ištuokų statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-