Ketvirtinės materialinės investicijos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Statybos ir investicijų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Vilija Bačianskaitė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

vilija.bacianskaite@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4672

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4689

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-03-01

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-11-27
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-11-26
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Tikslas – įvertinti šalies investicijas į ilgalaikį materialųjį turtą, rengti ir skelbti statistinę informaciją, apimančią visas ūkio subjektų investicijas: valstybės investicijas, šalies ir užsienio privačios nuosavybės ūkio subjektų investicijas bei įvertintas fizinių asmenų investicijas į gyvenamųjų namų statybą. Statistinė informacija naudojama nacionalinių sąskaitų sistemoje bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui įvertinti.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Šalies ūkis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Materialinės investicijos – išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, sukurti ir esamam materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti). Įskaitomas ir finansinės (išperkamosios) nuomos būdu įsigytas ilgalaikis materialus turtas.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Bet kokios teisinės ir nuosavybės formos įmonė, įstaiga, organizacija

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visi veikiantys ūkio subjektai

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1996 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Tūkst. EUR, proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. 569 „Dėl Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas skelbiamas 55 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Materialinės investicijos -> I–IV ketvirčių rodikliai: materialinės investicijos, indeksai ir struktūra)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Materialinės investicijos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Prieš pateikiant tyrimo rezultatus vartotojams atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės makroduomenų kontrolė. Tiriamojo laikotarpio statistinių rodiklių reikšmės lyginamos su praėjusių metų ir praėjusių ketvirčių rezultatais (pagal ekonominės veiklos rūšis, paskirtį, finansavimo šaltinius), tikrinamas tarpusavio rodiklių suderinamumas. Variacijos koeficientas  (santykinė standartinė paklaida) neviršija rekomenduojamo investicijų tyrimui.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, Lietuvos statistikos departamento Nacionalinių sąskaitų skyrius. Vartotojų poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi rengiami materialinių investicijų statistiniai rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal  pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį  parengta informacija skelbiama 100 proc.

 

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Įverčio tikslumo matu pasirinktas variacijos koeficientas (santykinė standartinė paklaida). Vertinant paklaidą atsižvelgta į respondentų neatsakymus, trūkstamų reikšmių įrašymo ir klaidingo klasifikavimo įtaką įverčių tikslumui. Trūkstamoms reikšmėms įrašyti naudojamas persvėrimo metodas.

14.2

Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Materialinės investicijos

0,95 lygmens pasikliautinasis intervalas

Materialinės investicijos

1,92

2,4

2,5

 

 

[878807;948911]

 

[1127631;1241141]

[1250435;1382320]

 
14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

 –

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

 –

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

0,83

0,57

0,39

 

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

0,83

0,57

0,39

 

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinė statistinė informacija skelbiama 55 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1996 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Metinio ir ketvirtinio tyrimo rodiklio, taip pat verslo struktūros tyrimo atitinkamo rodiklio sąvoka ir apibrėžtys visiškai suderintos. I–IV ketvirčių valdžios institucijų, finansinių bendrovių, namų ūkių sektorių duomenys suderinami su metinio investicijų tyrimo duomenimis.

17.2 Vidinis suderinamumas

Tyrimo rodikliai yra visiškai suderinti tarpusavyje.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, skirtas duomenims parengti ir statistinei ataskaitai KS-02 pildyti - 19 min. per ketvirtį.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Revizijos atliekamos atsiradus reikšmingoms klaidoms.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Investicijų statistinis tyrimas (ataskaita KS-02), atliekamas ištisiniu ir imčių metodais. Ištisinis metodas taikomas valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms (asignavimų valdytojams). Imčių metodai taikomi tiriant kitus ūkio subjektus – renkama paprastoji atsitiktinė sluoksninė imtis (apie 12 proc. tyrimo visumos). Naudojant naujų pastatų statybos statistinio tyrimo duomenis, įvertinamos fizinių asmenų investicijos gyvenamųjų namų statybai.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu.

Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas atliekamas analizuojant pirminių duomenų masyvus ir agreguotus duomenis, nustatomos išskirtys, nesuderinamumai tarp rodiklių. Suvestiniai rezultatai lyginami su ankstesniu laikotarpiu ir praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami arba, jei duomenų reikšmės yra teisingos, esant didelei jų įtakai galutiniams rezultatams, koreguojami jų svoriai. Ataskaitų nepateikusių įmonių tyrimo kintamųjų reikšmės yra vertinamos koreguojant imties plano svorius.

Investicijų statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-