Importuotų prekių kainų indeksas (IKI)

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Kainų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Aira Šakūrienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyresnioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

aira.sakuriene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4742

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4791

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-03-19

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-06-17
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-06-16
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

IKI skaičiavimo tikslas – nustatyti įvežamų į Lietuvos Respublikos teritoriją prekių bendrąjį kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį. Skelbiami importuotų prekių mėnesiniai, metiniai ir nuo metų pradžios kainų pokyčiai bei lyginamieji svoriai. Statistinė informacija skelbiama pagal Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriaus (CPA 2.1) skyrių (2 ženklų lygiu), sekcijų (1 raidės lygiu) ir apie bendrąjį IKI bei pagal pagrindines pramonės grupes šalies lygmeniu.

Įvairiose statistikos srityse (nacionalinių sąskaitų ir užsienio prekybos) IKI naudojamas kaip defliatorius. IKI reikalingas skaičiuojant šalies makroekonominius rodiklius palyginamosiomis kainomis, analizuojant ekonomikos raidą, rengiant prognozes.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Kombinuotoji nomenklatūra (KN);

Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA 2.1);

Šalių ir teritorijų nomenklatūra, skirta Europos Sąjungos išorės prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai rengti.

 

3.3 Sektorinė aprėptis

CPA 2.1 sekcijos

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Importuotų prekių kainų indeksas (IKI) – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas prekių ir paslaugų, kurias šalies rezidentai perka iš užsienio, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį. Šiuo metu skaičiuojamas tik įvežtų ir importuotų prekių kainų indeksas.

Kainų indeksas – santykinis rodiklis, rodantis kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį.

Indekso bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio indeksas prilyginamas 100. Turint kainų indeksų, apskaičiuotų su vienu baziniu laikotarpiu, laiko eilutę, galima nustatyti įvairių laikotarpių IKI.

Kainų bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio kainų lygio atžvilgiu matuojamas bendrasis kainų pokytis.

Svorių bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio duomenimis remiantis apskaičiuojami indekso svoriai.

Svoris – tam tikro klasifikavimo lygmens prekių apimtis vertine išraiška, palyginti su aukštesnio lygmens prekių apimtimi vertine išraiška baziniu laikotarpiu. Kuo didesnis svoris, tuo didesnė tam tikro klasifikavimo lygmens prekių kainų pokyčio įtaka aukštesnio lygmens prekių kainų pokyčiui.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Rezidentai (įvairių nuosavybės formų įmonės), kurie įveža ir importuoja prekes

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Atrenkamos įmonės, importuojančios atrinktas reprezentatyvių kategorijų prekes, kurių importo apimtis vertine išraiška per metus viršija 60 tūkst. EUR, o prekės importuojamos ne rečiau kaip 8 mėn. Importo apimtis turi sudaryti didelę atitinkamos kategorijos prekių importo apimties dalį. Pagal kiekvieną prekių kategoriją atrinktų įmonių importo apimties suma vertine išraiška turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visos atitinkamos prekių kategorijos importo apimties.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2006 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas;

Lyginamieji svoriai ir kainų pokyčiai – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26);

2006 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1503/2006, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos dėl rodiklių apibrėžimų, rodiklių sąrašų ir duomenų rengimo dažnumo (OL 2006 L 281, p. 15).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas spaudai apie eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčius skelbiamas 53–56 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama metiniuose leidiniuose „Lietuva skaičiais“ ir „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos -> Rodikliai -> Importuotų prekių kainų indeksas (IKI), kainų pokyčiai ir svoriai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Ataskaitinio mėnesio importuotų prekių kainos lyginamos su ankstesnio mėnesio, su praėjusių metų atitinkamo mėnesio ir su praėjusių metų gruodžio mėn. kainomis. Gavus išsiskiriančius rezultatus, pirminiai kainų statistiniai duomenys dar kartą tikslinami su įmonėmis.

Periodiškai atliekamas tyrimo vadovo savęs vertinimas, kurio metu įvertinami statistinio tyrimo atlikimo procesai bei statistinės ataskaitos formos kontrolinis testavimas.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra Europos Komisijos institucijos, tarptautinės organizacijos, šalies valstybės institucijos, verslo ir mokslo atstovai. IKI naudojamas nacionalinių sąskaitų, užsienio prekybos statistikos srityse.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Statistinė informacija atitinka reglamento reikalavimus ir skelbiama pagal klasifikatoriaus lygmenis pagal rinkas: bendrą, euro zoną ir ne euro zoną.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta statistinė informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

IKI skaičiuoti atrenkamos prekių kategorijos KN kodų 8 ženklų lygiu. Prekių kategorijoms atrinkti taikomas  nupjautinės atrankos metodas. Neatrenkamos prekės, kurioms taikomos specialiosios deklaravimo nuostatos.

Gauti IKI rezultatai analizuojami, ieškoma klaidų, galinčių turėti įtakos galutiniams rezultatams. Skaičiuojami mėnesiniai kainų pokyčiai, didesnis dėmesys skiriamas tiems reprezentatyviųjų prekių kainų pokyčiams, kurie yra - 10 ir - –10 proc., taip pat kurių kainos pasikeitė dėl kokybės, sezono pasikeitimo, taip pat tiems kainų pokyčiams, kurių įtaka bendrajam IKI pokyčiui yra didžiausia.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Atsiskaitymas sudaro 100 proc.

2020 m. mėnesiai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.3.1.2

Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Statistiniai vienetai nepateikė kainų

iš jų:

dėl sezoniškumo

dėl kitų priežasčių

22,5

21,9

29,4

 

 

 

 

 

 

 

 

15,8

15,0

22,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7

6,9

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 53–56 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Rodiklių apibrėžimai, taip pat jų paskirtis, charakteristikos bei atitinkamų indeksų skaičiavimas aprašyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1503/2006 I priede. Kiekviena valstybės narė Komisijos prašymu perduoda jai visą reikiamą informaciją apie tos valstybės narės statistinių duomenų atitiktį nurodyto reglamento I priede išdėstytiems apibrėžimams.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Nuo 1996 m. iki 2006 m. buvo skaičiuojami ketvirtiniai importuojamų prekių vieneto vertės indeksai (IVVI). Nuo 2006 m. skaičiuojami mėnesiniai IKI, todėl laiko eilutės žemesniu lygmeniu 1996–2006 m. nėra visiškai palyginamos.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Bendrųjų ketvirtinių IVVI laiko eilutės tiesiogiai susietos su IKI laiko eilutėmis. Nuo 2006 m. importuotos prekės klasifikuojamos ir kainų indeksai skaičiuojami bei skelbiami remiantis CPA vietoj KN, todėl detalesnio lygmens (sekcijų, skyrių ir pan.) vieneto vertės ir kainų indeksų laiko eilutės negali būti susietos. Detalesniu CPA lygmeniu IKI visiškai palyginami nuo 2006 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

IKI yra iš vidaus suderintas. Elementarieji reprezentatyviųjų prekių kainų indeksai yra agreguojami į aukštesnio lygio kainų indeksus pagal CPA 2.1 klasifikatoriaus lygius.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų skirtas laikas statistiniams duomenis rengti ir statistinei anketai KA-24 (metinei) pildyti sudaro 3 val., statistinei ataskaitai KA-25 (mėnesinei) – 1 val.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Ataskaitinių metų sausio–kovo mėn. IKI skaičiuojami kaip svorius naudojant negalutinius ankstesnių metų užsienio prekybos statistikos duomenis. Birželio mėn., gavus patikslintus užsienio prekybos statistikos duomenis, svoriai patikslinami ir naudojami balandžio–gruodžio mėn. IKI skaičiuoti. Birželio mėn., gavus patikslintus užsienio prekybos statistikos duomenis, svoriai patikslinami ir naudojami balandžio–gruodžio mėn. IKI skaičiuoti. Pagal patikslintus svorius perskaičiuojami skelbti sausio–kovo mėn. IKI. Revizijos atliekamos pagal statistinės informacijos revizijų kalendorių.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Pagrindinis statistinių duomenų šaltinis yra atrankinis importuotų prekių kainų statistinis tyrimas. Papildomas statistinių duomenų šaltinis yra užsienio prekybos statistikos duomenys apie importuotų prekių vertę ir kiekį.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniams duomenims surinkti naudojamos statistinės anketos KA-24 (metinės) ir statistinės ataskaitos KA-25 (mėnesinės) formos, perduodamos elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika arba paštu. Tyrimo klausimynai

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Iš rastų klaidų sudaromas klaidų protokolas, kuriame yra klaidų kodas, klaidos tekstas, klaidos požymis, nurodantis, ar klaidą privaloma ištaisyti ar galima ignoruoti, klaidos kilmės požymis. Klaidos gali būti loginės ir aritmetinės; jos gali būti padarytos respondento, atsiradusios įvedimo ar apdorojimo metu.  Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atliekama pirminių duomenų bazės patikra (pakartotinis redagavimas, statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas). Tikrinamas klaidų protokolas, įvestų statistinių duomenų išsamumas ir patikimumas, analizuojami rodiklių ryšiai ir pan. Statistiniai duomenys taisomi atsižvelgiant į klaidos rūšį: ignoruotina ir privaloma taisyti. Sprendimą taisyti ar netaisyti ignoruotiną klaidą priima ataskaitas tikrinantis darbuotojas, privalomos taisyti klaidos visada ištaisomos.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Kainų pirminiai statistiniai duomenys koreguojami dėl prekių kokybės pasikeitimų. Kai atrinktos naujos (pakeičiančios) reprezentatyviosios prekės kokybė labai skiriasi nuo buvusios (pakeičiamos), įvertinama kokybės pasikeitimo įtaka kainos padidėjimui arba sumažėjimui. Tam, kad būtų išlaikytas palyginamumas tarp pakeičiančios ir pakeičiamos prekės kainų, reikia suderinti prekių kokybę. Tai atliekama koreguojant pakeičiamos prekės bazinio laikotarpio kainą, pašalinant kokybės pasikeitimo įtaką. Kaina, pasikeitus prekių kokybei, gali būti perskaičiuojama naudojant persidengimo arba eksperto vertinimo metodus.

IKI skaičiuojamas nuo žemiausio lygmens, tai yra reprezentatyviųjų prekių, iki aukščiausio lygmens – bendrojo IKI. Taikant Laspeireso formulę elementarieji reprezentatyviųjų prekių kainų indeksai yra agreguojami į aukštesnio lygmens kainų indeksus pagal CPA klasifikatoriaus lygmenis: pakategorių (6 ženklai), kategorijų (5 ženklai), klasių (4 ženklai), grupių (3 ženklai), skyrių (2 ženklai), sekcijų (1 raidė) ir bendrąjį IKI. Agreguoti naudojami pastovūs baziniai svoriai. Ataskaitinių metų IKI susiejami su ankstesnių metų IKI, taikant grandininį susiejimo metodą. Susiejimo laikotarpis yra ankstesni metai.

Importo kainų indekso sudarymo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija

Export and Import Price Indices Manual: Theory and practice (tik anglų kalba);

Methodology of short-term business statistics. Interpretation and gudelines (tik anglų kalba).