Pramonės įmonės investicijos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos syrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Rima Pieviškienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

rima.pieviskiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4644

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4872

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-12-14

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-12-17
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-12-17
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Pramonės įmonės investicijų statistinio tyrimo tikslas – parengti statistinę informaciją apie įvykusius ir (ar) prognozuojamus investicijų pokyčius pramonės įmonėse, investavimo kryptis ir investicijoms įtakos turinčius veiksnius bei palyginti verslo tendencijas su ES šalimis. Tai pusmetinis (atliekamas du kartus per metus – kovo–balandžio ir spalio–lapkričio mėn.) įmonių vadovų nuomonių statistinis tyrimas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Investicijų apklausa (A-05) apima apdirbamosios gamybos veiklos įmones.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Pramonės įmonių investicijų statistinio tyrimo rezultatas – investicijų pasikeitimo ir veiksnių, ribojančių investicijas, balansas bei investavimo kryptys.

Balansas – rodiklis, skaičiuojamas kaip teigiamų ir neigiamų atsakymų į anketoje pateiktus klausimus skirtumas.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų nuosavybės formų įmonės, vykdančios pramoninę veiklą (EVRK 2 red. C sekcija, išskyrus 19 skyrių).

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2003 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1997 m. liepos 15 d. Europos Komisijos sprendimas (E/97/1419-C(97)2241) dėl suderintos ES verslo ir vartotojų tyrimų programos.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie investicijų tendencijas pramonėje skelbiamas ataskaitinių metų gruodžio 10–20 dieną.

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Verslo tendencijos -> Metiniai investicijų tendencijų tyrimo rezultatai -> Investicijų tendencijų tyrimo rezultatai pramonėje)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Europos Komisijos Verslo ir vartotojų tyrimų duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Verslo tendencijos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Esant išsiskiriančioms reikšmėms, nustatoma neatitikties priežastis ir duomenys redaguojami įmonių lygmeniu: su įmonėmis išsiaiškinamas duomenų teisingumas ir duomenys patvirtinami.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Rodikliai yra skelbiami EVRK 2 red. C sekcijos lygiu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

2018 metai

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

12,3

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama kartą per metus, gruodžio mėn. 

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2003 m. – bendra pramonės sektoriaus (EVRK 2 red. C sekcija) investicijų laiko eilutė.

 

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Pramonės investicijų tyrimo rodikliai yra suderinti su kitomis ES valstybėmis pagal ES teisės aktų reikalavimus. Tyrimo metodika parengta vadovaujantis suderinta ES verslo ir vartotojų tyrimų programa.

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas visiškas suderinamumas.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, skirtas pramonės įmonės investicijų statistinio tyrimo anketai A-05 pildyti, – 30 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra "Pramonės įmonės investicijų statistinis tyrimas (A-05), atliekamas nupjautinės atrankos metodu. 

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Pusmetis (kovo–balandžio ir spalio–lapkričio mėn.)

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e Statistika., el. paštu, faksu, paštu, telefonu. Atrinktos įmonės pildo pramonės įmonės investicijų statistinio tyrimo anketą A-05.

Tyrimo klausimynas

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekamas jų tikrinimas ir tinkamumo patvirtinimas. Tikrinimo metu nustatoma ar duomenys atitinka matematines bei logines kontrolės sąlygas. Nustačius neatitikimus, statistiniai duomenys ištaisomi atsižvelgiant į klaidos pobūdį. Ignoruotinos klaidos taisomos, atsižvelgiant į respondento nurodytą klaidos priežastį. Privalomos taisyti klaidos visada ištaisomos. Surinkus visus duomenis, pakartojamas duomenų tikrinimas: nustatomos išskiriančios reikšmės, įvertinamas suvestinių duomenų palyginamumas, tarpusavio suderinamumas ir patvirtinamas statistinių duomenų tinkamumas. 

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų įvedimas, redagavimas, suvestinių duomenų apskaičiavimas ir analizė vadovaujantis Pramonės įmonių investicijų statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

 

The Joint Harmonised EU Programme Of Business and Consumer Surveys, User Guide, DG ECFIN, European Commission, 2017.