Karjeros ir šeimos derinimas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Violeta Skamaročienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

violeta.skamarociene@stat.gov.lt

 

 

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4958

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-10-26

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-10-26
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-10-25
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Karjeros ir šeimos derinimo statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie galimybes derinti karjerą ir šeimos gyvenimą: įvertinti, kaip vaikų ar sergančių, neįgalių, pagyvenusių asmenų priežiūros paslaugų prieinamumas veikia asmens dalyvavimą darbo rinkoje, galimybę dirbti pagal lankstų darbo grafiką, pasiimti laisvų dienų kitų asmenų priežiūrai. Nustatyti, kokios karjeros pertraukos, daromos dėl vaikų ar kitų asmenų priežiūros, išnagrinėti jų trukmę.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.),

Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK),

Lietuvos švietimo klasifikatorius (LŠK),

Tarptautinis užimtumo statuso klasifikatorius;

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius.

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Vaikų iki 15 metų priežiūra – asmens priežiūra, pagalba ruošiant namų darbus, žaidimas kartu, skaitymas, ėjimas pasivaikščioti, pavėžėjimas ir pan.

15 metų ir vyresnių sergančių, neįgalių, pagyvenusių giminaičių ar vaikų priežiūra – asmens priežiūra (aprengimas, nuprausimas, pamaitinimas), fizinė pagalba (padėjimas išeiti pasivaikščioti), pagalba tvarkant dokumentus ar finansinius reikalus, pagalba namuose (namų ruoša, skalbimas, draugijos palaikymas) ir pan.

Reguliari priežiūra – bent keletą valandų per savaitę.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Privataus namų ūkio narys.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

18–64 metų amžiaus gyventojai.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

2018 m. II ketv.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Asmenų dalis, proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2013 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 318/2013, kuriuo priimama Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2016–2018 m. ad hoc modulių programa (OL 2013 L 99, p. 11), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1397/2014 (OL 2014 L 370, p. 42).

2016 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2236, kuriuo nustatomos karjeros ir šeimos derinimo 2018 m. ad hoc modulio techninės charakteristikos (OL 2016 L 337, p. 6).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Vienkartinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas „Karjeros ir šeimos derinimas“, paskelbtas 2018 m. spalio 26 d.

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika –> Gyventojų užimtumas ir nedarbas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/duomenys-mokslo-tikslams.

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/viesos-duomenu-rinkmenos.

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Vertinant statistinius rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinių rodiklių įverčiai palyginami su kitų šaltinių statistine informacija ir administracinių šaltinių duomenimis.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Pagrindiniai rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Parengta statistinė informacija skelbiama pagal Oficialiosios statistikos darbų programą.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Didesnio tikslumo siekiama mažinant su imtimi nesusijusias paklaidas.

14.2 Imties paklaida

Rodiklio „18-64 metų amžiaus respondentų turimi įsipareigojimai prižiūrėti kitus asmenis“ variacijos koeficientas – 1,35 proc.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Neatsakymo lygis – 24,7 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija paskelbta 118 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas statistinei anketai užpildyti, 6 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinei informacijai parengti buvo atliktas karjeros ir šeimos derinimo statistinis tyrimas. Tyrimas atliktas imčių metodu, taikant paprastąją atsitiktinę imtį. Apklausta 9,9 tūkst. 18–64 metų amžiaus gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems šio amžiaus gyventojams.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Vienkartinis.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami respondentams pildant anketą KŠD-02 internetu arba specialistams (klausėjams) apklausiant respondentus.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti papildomai atlikta pirminių duomenų bazės patikra. Patikrintas klaidų protokolas, įvestų statistinių duomenų išsamumas, analizuoti rodiklių ryšiai. Gauti įverčiai palygti su kitų šaltinių statistine informacija.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Įvertinti pagrindinių parametrų įverčių variacijos koeficientai. Gauti įverčiai palyginti su kitų šaltinių statistine informacija.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija