Vežimo oro transportu, orlaivių skaičiaus ir avarijų statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Dovilė Razbadauskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

dovile.razbadauskiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4676

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-01-22

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-01-22
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-01-15
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Vežimo oro transportu, orlaivių skaičiaus ir avarijų tyrimo tikslas – parengti ir pateikti vartotojams statistinę informaciją apie Lietuvos oro linijų bendrovių orlaiviais vežtų keleivių skaičių ir krovinių apimtį, Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruotų orlaivių skaičių, orlaivių avarijas ir incidentus. Statistinė informacija apie vežtų keleivių skaičių, keleivių vežimo apyvartą, vežtų krovinių ir pašto svorį, krovinių ir pašto apyvartą pagal vežimo rūšį rengiama šalies lygmeniu.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Pagal EVRK 2 red. sekcija H 51 - Oro transportas.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Vežtų keleivių skaičius gaunamas sudėjus visus konkrečiais skrydžiais (vienas skrydžio numeris) skridusius keleivius. Jeigu skrydis susideda iš vietinio ir tarptautinio skrydžio etapų, keleiviai apskaičiuojami vieną kartą.

Keleivių vežimo apyvarta oro transportu – keleivių vežimo oro linijų bendrovių orlaiviais rodiklis, išreiškiamas keleivio kilometrais. Apskaičiuojamas kiekviename skrydžio etape vežtų keleivių skaičių dauginant iš nuvežto atstumo ir sudedant gautus skrydžių etapų keleivio kilometrus. Gautas skaičius nurodo, kiek kilometrų buvo vežti visi keleiviai.

Vežtų krovinių ir pašto svoris gaunamas sudėjus visų konkrečiais skrydžiais (vienas skrydžio numeris) vežtų krovinių svorį tonomis  Jeigu skrydis susideda iš vietinio ir tarptautinio skrydžių etapų, vežtų krovinių svoris pagal atskirus nurodyto skrydžio etapus įskaičiuojami tik vieną kartą.

Krovinių ir pašto vežimo apyvarta oro transportu – krovinių ir pašto vežimo oro linijų bendrovių orlaiviais rodiklis, išreiškiamas tonos kilometrais. Apskaičiuojamas kiekviename skrydžio etape vežtų krovinių ir pašto svorį tonomis dauginant iš nuvežto atstumo ir sudedant gautus skrydžių etapų tonos kilometrus. Gautas skaičius nurodo, kiek kilometrų buvo vežti visi kroviniai ir paštas.

Skrydis – orlaivio eksploatavimas vieną ar kelis skrydžio etapus, nesikeičiant skrydžio numeriui.
Skrydžio etapas – orlaivio skrydis nuo pakilimo iki nusileidimo momento, neįskaitant techninių sustojimų.

Orlaivių skaičius – metų pabaigoje Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruotų orlaivių skaičius.

Avarijų ir incidentų skaičius – orlaivių, registruotų Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, avarijų ir incidentų skaičius.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė (oro linijų bendrovė), atliekanti keleivių, krovinių ir pašto vežimus.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Įmonės, turinčios Civilinės aviacijos administracijos išduotą licenciją teikti vežimo oro transportu paslaugas.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies ekonominė teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1995 m. – vežta keleivių, keleivių apyvarta, vežta krovinių ir pašto, krovinių ir pašto apyvarta;

Nuo 2000 m. – orlaivių skaičius;

Nuo 2002 m. – avarijų ir incidentų skaičius.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Vežta keleivių – tūkst. keleivių;

Keleivio apyvarta – tūkst. keleivio km;

Vežta krovinių – t;

Krovinių apyvarta – tūkst. tkm;

Skrydžiai, orlaiviai, orlaivių avarijos ir incidentai – vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai / mėnuo / ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies pakeičiantis jo I ir II priedus (OL 2003 specialus leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 355) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 158/2007 (OL 2007 L 49, p. 9);

2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu (OL 2003 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 223).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis /mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas krovinių vežimas – 82 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

„Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje (Transportas ir ryšiai -> Oro transporto rodikliai -> Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais rodikliai; Transportas ir ryšiai -> Oro transporto rodikliai -> Orlaivių skaičiaus rodikliai; Transportas ir ryšiai -> Oro transporto rodikliai -> Orlaivių avarijų rodikliai).

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Oro transporto rodikliai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Prieš pateikiant tyrimo rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė. Statistinio tyrimo duomenys palyginami su ankstesnio laikotarpio duomenimis ir atitinkamais rodikliais mėnesiniame (TO-01), ketvirtiniame (TO-02), metiniame (TO-04) keleivių ir krovinių vežimo oro transportu statistiniuose tyrimuose.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Statistinis tyrimas yra ištisinis.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Mėnesinė statistinė informacija skelbiama 21 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, ketvirtinė - 52 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, metinė - 7 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1995 m. – vežta keleivių, keleivių apyvarta, vežta krovinių ir pašto, krovinių ir pašto apyvarta;

Nuo 2000 m. – orlaivių skaičius;

Nuo 2002 m. – avarijų ir incidentų skaičius.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

Mėnesinė, ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderinta.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas mėnesinei statistinei ataskaitai pildyti yra 1 val. 16 min., ketvirtinei – 1 val. 46 min., metinei – 5 val. 38 min.

LSD skiria daug dėmesio respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimui. Jo įsipareigojimai įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą ir mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą, apibrėžti Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politikoje. Daugiau informacijos naštos mažinimo tema galima rasti čia.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Išimtis - tik atsiradus reikšmingoms klaidoms.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra ištisinis statistinis tyrimas ir administraciniai duomenys. Administracinius duomenis apie orlaivių skaičių ir apie orlaivių avarijas ir incidentus teikia Civilinės aviacijos administracija.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis / mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistinės ataskaitos ir anketos formos reguliariai testuojamos ir, prireikus, tobulinamos, siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams (statistinės ataskaitos TO - 01, TO - 02, TO - 04). Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e.Statistika, paštu, faksu, el. paštu.

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Įvedant statistinius duomenis, naudojama programa, atliekanti klaidų paiešką. Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Tikrinamas loginis ryšys tarp reikšmių, aritmetinės klaidos, ieškoma, ar nurodytos visos reikšmės. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio statistiniais duomenimis. Dėl išskirčių ar trūkstamų reikšmių aiškinamasi su respondentais. Išaiškėjusios statistinių duomenų klaidos taisomos.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Patikrinti statistiniai duomenys agreguojami iki reikiamo detalumo. Išsamiau statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Oro transporto statistinių tyrimų metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-