Keleivių vežimo kelių transportu statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Marija Gulbicka

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

marija.gulbicka@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4686

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-05-29

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-05-22
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-05-18
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinės informacijos tikslas – įvertinti autobusais vežtų keleivių skaičių pagal reisų tipus (reguliarieji, užsakomieji, specialieji), susisiekimo maršrutus (vietinis, tolimasis, tarptautinis), apskaityti troleibusais vežtų keleivių skaičių, nurodyti autobusų ir troleibusų nuvažiuotą atstumą ir pateikti vartotojams keleivių vežimo statistinę informaciją.  

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius

3.3 Sektorinė aprėptis

Vežėjai, turintys licencijas (leidimus) vežti keleivius autobusais ir troleibusais.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Keleivis – keleivine transporto priemone vežtas asmuo, išskyrus vairuotoją bei kitą aptarnaujantį personalą.

Keleivių vežimas – vežimas autobusais, maršrutiniais taksi, troleibusais reguliariaisiais, specialiaisiais bei užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio), tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.

Keleivių vežimo apyvarta – keleivių vežimo transporto priemonėmis (autobusais ir troleibusais) apimties rodiklis, išreiškiamas keleivio kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus atstumus.

Rida – visi keleivinėmis transporto priemonėmis  (autobusais ir troleibusais) nuvažiuoti kilometrai per ataskaitinį laikotarpį.

Pardavimo pajamos (apyvarta) – įmonės veiklos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, pardavus prekes ar suteikus paslaugas pirkėjui (klientui). Į pardavimo pajamas įeina visi prekėms ir paslaugoms taikomi muitai ir mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį (PVM). Neįtraukiamos pajamos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, iš finansinės ir investicinės veiklos, dividendų ir pan.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Vežėjas (įmonė)

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Vežėjai, turintys licencijas (leidimus) vežti keleivius autobusais ir troleibusais.

3.7

Geografinė aprėptis

Savivaldybė, apskritis, visa šalies ekonominė teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Keleivių vežimas autobusais - nuo 2000 m., troleibusais – nuo 1995 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Vežta keleivių – tūkst. keleivių;

Keleivių apyvarta – tūkst. keleivio km;

Rida – tūkst. km;

Pardavimo pajamos (apyvarta) – tūkst. EUR..

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90);

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

 

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis / metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

„Lietuvos statistikos metraštis“

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Transportas ir ryšiai -> Kelių transporto rodikliai -> Keleivių vežimas kelių transportu)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Kelių transportas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių laikotarpių rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su respondentais ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Analizuojamos laiko eilutės tendencijos. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi. Esant rodiklio pokyčiams taip pat aiškinamasi jų priežastys.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo. 

 

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas yra ištisinis, apklausiami visi vežėjai, turintys licencijas (leidimus) vežti keleivius autobusais ir troleibusais.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 52 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Keleivių vežimo autobusais statistinių rodiklių eilutė palyginama nuo 2000 m., troleibusais - nuo 1995 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas visiškas rodiklių suderinamumas.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis  respondentų laikas, skirtas ketvirtinei keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinei ataskaitai užpildyti, – 91 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra ištisinis Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais transporto veiklos statistinis tyrimas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistinių ataskaitų formos reguliariai testuojamos ir, prireikus, tobulinamos, siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams. 

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje  e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu. 

Duomenys renkami Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinėje ataskaitoje TAE-01.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Pirminė duomenų kontrolė atliekama elektroninio klausimyno pildymo metu, o papildoma kontrolė – pagal aprašytas kontrolės sąlygas įvedimo programos techninėje užduotyje. Klaidos taisomos susisiekiant su respondentais. Duomenys analizuojami, lyginami su ankstesnių metų atitinkamo laikotarpio rezultatais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinės informacijos rengimo procesai aprašyti Keleivių vežimo kelių transportu statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija