Kelių eismo įvykių statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Marija Gulbicka

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

marija.gulbicka@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4668

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-01-22

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-03-20
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-03-18
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Tikslas – skelbti duomenis apie šalies teritorijoje įvykusius kelių eismo įvykius, kurių metu nukentėjo žmonės.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Kelių eismo įvykis – įvykis kelyje, viešoje arba privačioje teritorijoje, per kurį, judant transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas.

Sužeistas žmogus – asmuo, eismo įvykyje patyręs kūno sužalojimų, nustatytų sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią buvo pristatytas (kreipėsi) nukentėjusysis, arba teismo eksperto.

Žuvęs žmogus – asmuo, miręs dėl eismo įvykyje patirtų kūno sužalojimų vietoje arba per 30 parų po įvykio.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Kelių eismo įvykis

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Kelių eismo įvykiai, kurių metų nukentėjo žmonės

3.7 Geografinė aprėptis

Savivaldybė, apskritis, regionas, visa šalies ekonominė teritorija.

 

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2000 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Kelių eismo įvykių skaičius – vnt.;

Žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius – asmenys.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai / mėnuo / ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1993 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. 93/704/EB dėl Bendrijos duomenų bazės apie kelių eismo įvykius sukūrimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 2 tomas, p. 207) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1882/2003 (Ol 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 4 tomas, p. 447).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis /mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

„Lietuvos statistikos metraštis“.  

10.3 Duomenų bazės

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje (Transportas ir ryšiai -> Kelių transporto rodikliai -> Kelių eismo įvykių rodikliai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Transporto statistikos glosarijusKelių transportas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

 Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Vertinant rodiklius analizuojama gautų duomenų kokybė. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesnių laikotarpių ir praėjusių metų to paties laikotarpio statistiniais duomenimis. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Prireikus statistiniai duomenys taisomi ir tikslinami.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Mėnesinė statistinė informacija apie kelių eismo įvykius, žuvusių ir sužeistų žmonių ir vaikų skaičių skelbiama 21 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, ketvirtinė statistinė informacija apie kelių eismo įvykius, žuvusių ir sužeistų žmonių skaičių – 52 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, metinė statistinė informacija apie kelių eismo įvykius, žuvusių ir sužeistų žmonių skaičių pagal vietą, įvykio rūšį, pagal amžių ir lytį – 8 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2000 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Išimtis - tik atsiradus reikšmingoms klaidoms.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Naudojami administracinių šaltinių duomenys: Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos mėnesiniai ir metiniai statistiniai duomenys apie kelių eismo įvykius.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis / mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys gaunami paštu, elektroniniu paštu arba faksu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Rezultatai lyginami su ankstesnių laikotarpių rezultatais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių laikotarpių ir praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys, klaidos taisomos.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-