Kelių transporto priemonių statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Laima Niaurienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus  patarėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

laima.niauriene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4686

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-01-22

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-03-20
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-03-17
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Rengti ir teikti vartotojams statistinę informaciją apie šalyje įregistruotų kelių transporto priemonių skaičių, jų pasiskirstymą pagal gamintojus, automobilių tipus, naudojamus degalus bei jų amžių.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Autobusas – daugiau nei 9 asmenims (įskaitant vairuotoją) vežti skirta keleivinė variklinė kelių transporto priemonė, kurioje keleiviai gali sėdėti ar stovėti.

Kelių transporto priemonė – ratais važiuojanti ir skirta naudoti kelyje transporto priemonė (automobilis).

Krovininis automobilis (sunkvežimis) – nelanksti kelių transporto priemonė, sukonstruota tiktai arba visų pirma kroviniams vežti.

Lengvasis automobilis – keleiviams vežti skirta variklinė kelių transporto priemonė, turinti ne daugiau kaip 9 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą.

Mopedas – mažesnio kaip 50 cm3 (3,05 kub. colio) darbinio cilindro tūrio variklį turinti dviratė arba triratė kelių transporto priemonė, kurios didžiausias leidžiamasis konstrukcinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h.

Motociklas – dviratė, triratė arba keturratė variklinė kelių transporto priemonė, kurios svoris be krovinio neviršija 400 kg. Apimamos visos transporto priemonės, kurių cilindro darbinis tūris yra 50 cm3 arba didesnis, ir tos, kurių cilindro darbinis tūris mažesnis nei 50 cm3, tačiau jos neatitinka mopedo apibrėžties.

Priekaba – kelių transporto priemonė kroviniams vežti, sukonstruota taip, kad ją galėtų vilkti kelių transporto priemonė.

Puspriekabė – kelių transporto priemonė kroviniams vežti be priekinės ašies, sukonstruota taip, kad transporto priemonės dalis arba didesnė jos bendrojo svorio dalis remtųsi ant vilkiko.

Puspriekabių vilkikas – kelių transporto priemonė, sukonstruota tiktai arba visų pirma kitoms, varomosios galios neturinčioms, transporto priemonėms (puspriekabėms) vilkti.

Specialusis automobilis – ne keleiviams ar kroviniams vežti, o kitiems tikslams skirta variklinė kelių transporto priemonė.

Troleibusas – daugiau nei 9 asmenims (įskaitant vairuotoją) vežti skirta keleivinė kelių transporto priemonė, prijungta prie elektros laidų ir nevažiuojanti bėgiais, kurioje keleiviai gali sėdėti ar stovėti.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Kelių transporto priemonė, įregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos šalyje įregistruotos kelių transporto priemonės.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Kelių transporto priemonių skaičius – nuo 1995 m., pirmą kartą šalyje įregistruotų kelių transporto priemonių skaičius – nuo 2004 m., įregistruotų naujų transporto priemonių skaičius – nuo 2012 m. 

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Kelių transporto priemonių skaičius – vnt.;

Kelių transporto priemonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo (pirmą kartą ir naujų šalyje įregistruotų kelių transporto priemonių skaičius pagal tipus ir naudojamus degalus);

Metai (įregistruotų kelių transporto priemonių skaičius pagal apskritis ir savivaldybes, pasiskirstymas pagal gamintojus, tipus, naudojamus degalus bei amžių).

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2012 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 70/2012 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų (OL 2012 L 32, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1);

Bendrasis transporto klausimynas pagal džentelmenišką susitarimą su Eurostatu, Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (UNECE) ir Tarptautiniu transporto forumu (ITF);

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis / mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

„Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje (Transportas ir ryšiai -> Kelių transporto rodikliai -> Transporto priemonių skaičiaus rodikliai).

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Transporto statistikos glosarijus

Kelių transportas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesnių laikotarpių ir praėjusių metų to paties laikotarpio statistiniais duomenimis. Analizuojamos kelių transporto priemonių laiko eilučių tendencijos. Esant reikšmingiems nukrypimams, aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys. Prireikus statistiniai duomenys taisomi ir tikslinami.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė mėnesinė informacija apie pirmą kartą ir naujas šalyje įregistruotas kelių transporto priemones pagal tipus ir naudojamus degalus skelbiama 21 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, metinė – apie įregistruotas kelių transporto priemones pagal apskritis ir savivaldybes, jų pasiskirstymą pagal gamintojus, automobilių tipus, naudojamus degalus bei jų amžių – 6 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Kelių transporto priemonių skaičius – nuo 1995 m., pirmą kartą šalyje įregistruotų kelių transporto priemonių skaičius – nuo 2004 m., įregistruotų naujų transporto priemonių skaičius – nuo 2012 m. 

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas visiškas rodiklių suderinamumas.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Naudojami administracinių šaltinių duomenys: valstybės įmonės „Regitra“ kelių transporto priemonių registro duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis / mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Pagal sutartį su VĮ „Regitra“ teikiamas dbf failas, https serveriu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Rezultatai lyginami su ankstesnių laikotarpių rezultatais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių laikotarpių ir praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys, klaidos taisomos.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija