Įmonių, teikiančių turizmo paslaugas, statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Dovilė Razbadauskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

dovile.razbadauskiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4676

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-03-22

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-03-23
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-03-17
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Įmonių, teikiančių turizmo paslaugas, statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie turizmo paslaugų teikėjų skaičių, dirbančių asmenų skaičių, teikiamų turizmo paslaugų pobūdį (išvykstamojo, atvykstamojo ir vietinio), atvykusių užsieniečių ir išvykusių Lietuvos gyventojų (turistų) skaičių, jų kelionės trukmę, pasiskirstymą pagal šalis ir pajamas už suteiktas turizmo paslaugas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius

3.3 Sektorinė aprėptis

EVRK 2 red. N sekcijos 79.1 kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla ir 79.9 kitų išankstinių užsakymų ir susijusių paslaugų veikla

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama kelionių organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, turistų informavimo, pramogų ar kita paslauga.

Atvykstamasis turizmas apima užsieniečių, atvykstančių į Lietuvą ir laikinai čia apsistojančių, keliones, kurias organizuoja Lietuvos įmonės, teikiančios turizmo paslaugas.

Išvykstamasis turizmas apima Lietuvos gyventojų, vykstančių į užsienį ir laikinai ten apsistojančių, keliones, kurias organizuoja Lietuvos įmonės, teikiančios turizmo paslaugas.

Vietinis turizmas apima Lietuvos gyventojų, keliaujančių į vietoves, esančias Lietuvoje, ir laikinai ten apsistojančių, keliones, kurias organizuoja Lietuvos įmonės, teikiančios turizmo paslaugas.

Turizmo paslaugų paketas – iš anksto parengtas kelionės paslaugų rinkinys, kurį sudaro transporto ir apgyvendinimo paslaugos arba viena iš jų ir kitos turizmo paslaugos.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė, teikianti turizmo paslaugas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Tiriamos įmonės, turinčios pažymėjimą, patvirtinantį, kad kelionių organizatorius ar kelionių agentūra turi teisę teikti turizmo paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar tai ūkio subjekto pagrindinė, ar papildoma veikla.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1995 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Dirbančių asmenų, įmonių skaičius, turistų išbūta dienų, turistų ir vienadienių lankytojų skaičius – vnt.;

Turistų išbūta dienų, turistų ir vienadienių lankytojų skaičius – tūkst. vnt., pajamos – tūkst. EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L 192, p. 17);

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

„Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika -> Turizmas -> Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių rodikliai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Turizmas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Gavus suvestinius rezultatus, atliekama statistinių duomenų analizė. Statistiniai duomenys lyginami su tų pačių metų ankstesniu laikotarpiu ir su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Esant reikšmingiems neatitikimams, tikrinami pirminiai statistiniai duomenys, ieškoma juos nulėmusių kintamųjų reikšmių ir klaidos taisomos, daromi keitimai, prireikus skambinama ir įmonėms. Išaiškėjus statistinių duomenų klaidoms, jie taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas ištisinis. Apklausiamos turizmo įmonės, teikiančios kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų paslaugas.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 81 dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

Ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderinta

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondentų skirtas statistinei ataskaitai pildyti, - 45 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas statistinis tyrimas. Statistiniams duomenims rinkti naudojama įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, ketvirtinė statistinė ataskaita F-09, pateikiama iki 15 dienos ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e. Statistika, el.paštu, faksu, paštu.

Įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinė ataskaita (F-09).

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų įvedimas kontroliuojamas naudojant programą, kuri atlieka klaidų paiešką. Tikrinamas loginis ryšys tarp reikšmių, aritmetinės klaidos, ieškoma, ar nurodytos visos reikšmės. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio statistiniais duomenimis. Dėl klaidų ar praleistų reikšmių aiškinamasi su respondentais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Neatsiskaičiusiems respondentams įvertinti naudojami  to paties respondento ankstesnių metų atitinkamo laikotarpio duomenys. Patikrinti statistiniai duomenys agreguojami iki reikiamo detalumo.

Įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-