Vežimo jūrų transportu, jūrų laivų skaičiaus ir avarijų statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3

Kontaktinis asmuo

Dovilė Razbadauskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

dovile.razbadauskiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4676

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-01-22

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-11-21
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-11-14
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Vežimo jūrų transportu, jūrų laivų skaičiaus ir avarijų tyrimo tikslas – parengti ir pateikti vartotojams statistinę informaciją apie jūrų laivais, plaukiojančiais su Lietuvos vėliava, vežtų krovinių apimtį, keleivių skaičių, apie laivų skaičių, laivų avarijas ir incidentus.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Jūrų ir pakrančių keleivinio ir krovininio vandens transporto įmonės, kurių veikla pagal EVRK 2 red. priskiriama H sekcijai 50.1-50.2.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Jūrų laivų skaičius – metų pabaigoje Lietuvos Respublikos laivų registre registruotų laivų skaičius.

Jūrų laivų avarijų skaičius – laivų, registruotų Lietuvos Respublikos laivų registre, avarijų ir incidentų skaičius.

Keleivis – laivu vežtas asmuo, išskyrus laivo kapitoną, įgulos narius ir kitus asmenis, dirbančius laive, taip pat vaikus iki vienų metų amžiaus.

Keleivių vežimo apyvarta – keleivių vežimo jūrų laivais rodiklis, išreiškiamas keleivio kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus atstumus.

Krovinių vežimas – bet koks krovinys, vežtas jūra. Į vežtų krovinių apimtį įskaitomi visų rūšių supakuoti kroviniai ir tokie įrenginiai, kaip konteineriai, padėklai; kroviniai, vežti vagonuose, krovininiuose automobiliuose, priekabose ir puspriekabėse bei paštas. Į vežtų krovinių apimtį neįskaitomos keleivinės kelių transporto priemonės su vairuotoju, kuro cisternos ir laivo atsargos.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Įmonės, teikiančios vežimo jūrų transportu paslaugas.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies ekonominė teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1993 m. - vežta keleivių ir keleivių apyvarta;

Nuo 1995 m. - vežta krovinių;

Nuo 2000 m. – jūrų laivų skaičius;

Nuo 2002 m. – įvykiai su jūrų laivais.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Vežta krovinių – tūkst. t;

Keleivių skaičius - tūkst. keleivių;

Keleivių apyvarta – tūkst. keleivio km;

Jūrų laivai, jūrų laivų avarijos ir incidentai – vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai / ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (nauja redakcija) (OL 2009 L 141, p. 29);

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas krovinių vežimas – 82 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

„Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje (Transportas ir ryšiai -> Jūrų transporto rodikliai -> Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais su Lietuvos vėliava rodikliai; Transportas ir ryšiai -> Jūrų transporto rodikliai -> Jūrų laivų skaičiaus rodikliai; Transportas ir ryšiai -> Jūrų transporto rodikliai -> Jūrų laivų avarijų rodikliai).

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

-

11 Metodologiniai dokumentai

Jūrų transporto rodikliai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Prieš pateikiant tyrimo rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė. Statistinio tyrimo duomenys palyginami su ankstesnio laikotarpio duomenimis ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų rodikliais. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Statistinis tyrimas yra ištisinis.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 52 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, metinė - 7 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1993 m. - vežta keleivių ir keleivių apyvarta;

Nuo 1995 m. - vežta krovinių;

Nuo 2000 m. – jūrų laivų skaičius;

Nuo 2002 m. – įvykiai su jūrų laivais.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

-

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas statistinei ataskaitai užpildyti, ? 1 val.

LSD skiria daug dėmesio respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimui. Jo įsipareigojimai įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą ir mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą, apibrėžti Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politikoje. Daugiau informacijos naštos mažinimo tema galima rasti čia.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Išimtis - tik atsiradus reikšmingoms klaidoms.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra ištisinis krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinis tyrimas ir administraciniai duomenys. Administracinius duomenis apie jūrų laivų skaičių teikia Lietuvos transporto saugos administracija, informacijai apie jūrų laivų avarijas ir incidentus - naudojama Lietuvos Teisingumo ministerijos skelbiama informacija.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistinės ataskaitos ir anketos formos reguliariai testuojamos ir, prireikus, tobulinamos, siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams. Tyrimo duomenims rinkti naudojama krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais ketvirtinė statistinė ataskaita (TJ-02). Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e.Statistika, paštu, faksu, el. paštu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Kokybei užtikrinti atliekama pirminių duomenų bazės patikra (statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas, redagavimas, lyginimas su ankstesniais metais). Dėl išskirčių ar trūkstamų reikšmių aiškinamasi su respondentais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Patikrinti statistiniai duomenys agreguojami iki reikiamo detalumo. Išsamiau statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Jūrų transporto statistinių tyrimų metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-