Krovinių vežimas krovininėmis kelių transporto priemonėmis

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Irina Kočergienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

irina.kocergiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4996

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-06-28

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-12-19
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-12-17
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinio tyrimo tikslas – parengti ir skelbti statistinę informaciją apie Lietuvoje registruotų krovininių transporto priemonių krovinių vežimo keliais apimtį, jų ridą ir tonkilometrius (apyvartą) pagal krovinių klasifikacijas, Europos Sąjungos pakrovimo ir iškrovimo regionus (NUTS 3 lygiu) ir šalis. Pagrindiniai statistiniai rodikliai: vežtas krovinių svoris, krovinių vežimo apyvarta, krovinių kelių transporto priemonių rida.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius

Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra (NST 2007)

Pavojingų krovinių kategorijų klasifikacija

 

3.3 Sektorinė aprėptis

Krovinių vežimas keliais Lietuvoje registruotomis krovininėmis transporto priemonėmis, išskyrus vežimą žemės ūkio, karinėmis transporto priemonėmis ir centrinės arba vietinės valdžios institucijoms bei valstybinio pašto ir geležinkelio įmonėms priklausančiomis transporto priemonėmis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Krovinių vežimas kelių transportu – visoks krovinių vežimas krovininėmis kelių transporto priemonėmis.

Krovinių vežimas už atlyginimą – krovinių vežimas transporto priemonėmis iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą už atlyginimą.

Krovinių vežimas savo sąskaita – vežėjui priklausančio krovinio vežimas iš vienos paskirties vietos į kitą vežėjo transporto priemonėmis ir sąskaita.

Kelių transportu vežto krovinio svoris – bendras krovinio su bet kokiu įpakavimu svoris, išskyrus konteinerių, palečių svorį.

Krovinių vežimo keliu transportu apyvarta – krovinių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas tonos kilometrais, gautais sudėjus visų krovinių svorius, padaugintus iš nuvežtų atstumų.

Krovininių kelių transporto priemonių rida – krovininės kelių transporto priemonės nuvažiuotas atstumas su kroviniu ar be jo, išskyrus atstumą, kai krovininė transporto priemonė buvo transportuota kito tipo transportu.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Krovininė transporto priemonė, registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Krovinių vežimai keliais Lietuvoje registruotomis krovininėmis transporto priemonėmis, išskyrus vežimą žemės ūkio, karinėmis transporto priemonėmis ir centrinės arba vietinės valdžios institucijoms bei valstybinio pašto ir geležinkelio įmonėms priklausančiomis transporto priemonėmis

3.7 Geografinė aprėptis

Visi vežimai, atliekami Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų šalyje registruotomis krovininėmis kelių transporto priemonėmis

3.8 Laiko aprėptis

Krovinių vežimas kelių transportu – nuo 1995 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Vežtas krovinių svoris – tūkst. tonų;

Krovinių vežimo apyvarta – tūkst. t/km, mln. t/km;

Rida – tūkst. km., mln. km.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Savaitė

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2012 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) NR. 70/2012 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų (OL 2012 L 32, p. 1);

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL 2008 L 260, p. 13);

2004 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2004 dėl duomenų, surinktų pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų, tikslumui taikomų reikalavimų (OL 2004 m. specialus leidimas, 7 skyrius, 8 tomas, p. 63).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis/metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie krovinių vežimą krovininėmis kelių transporto priemonėmis skelbiamas ne vėliau kaip 82 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama leidinyje Lietuvos statistikos metraštis.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Transportas ir ryšiai -> Kelių transporto rodikliai -> Krovinių vežimas kelių transportu)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Kelių transportas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal  Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas yra atliekamas taikant imčių metodus. Imties ėmimo sąrašui sudaryti naudojamos Lietuvos respublikos kelių transporto priemonių registre registruotos krovininės transporto priemonės. Imties dydis per ketvirtį yra 3900 krovininių transporto priemonių, tyrimo savaitės imtis – 300 krovininių transporto priemonių. Skaičiuojant rodiklio įverčius statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami. Variacijos koeficientas (santykinė standartinė paklaida), pasirinktas pagrindiniu paklaidos matu, neviršija 3 proc.

2019 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2

Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Kelių transportu vežtų krovinių svoris

Krovinių vežimo apyvarta kelių transportu

Krovininių kelių transporto priemonių rida (su kroviniu)

Krovininių  kelių transporto priemonių rida (be krovinio)

 

2,2

2,1

2,4

 

1,9

1,9

1,8

 

1,6

1,6

1,5

 

3,3

3,1

3,1

 

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

-

-

-
14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

-

-

-
14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

19,7

19,9

19,9

 

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

-

-

-
15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 83 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Krovinių vežimas kelių transportu – nuo 1995 m. Duomenys yra palyginami ir atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 70/2012 reikalavimus pagrindiniams rodikliams nuo 2000 m.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2000 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

Ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderinta.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondentų skirtas statistinei ataskaitai pildyti, – 61 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinis tyrimas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Savaitinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistinės ataskaitos reguliariai testuojamos ir,  prireikus, tobulinamos, siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams. Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinės ataskaitos forma TKR-01 skelbiama šiuo adresu: http://estatistika.stat.gov.lt/statistiniu-ataskaitu-formos.html. Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika ir paštu, faksu, el. paštu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Duomenų įvedimo bazėje yra parengta programinė įranga statistiniams duomenims įvesti ir patikrinti. Ši programa įvedant duomenis atlieka klaidų paiešką. Tikrinamas loginis ryšys tarp reikšmių, ieškoma aritmetinių klaidų ir praleistų reikšmių. Statistinių duomenų įvedimo ir kontrolės reikalavimai pateikiami programavimo darbo techninėje užduotyje. Statistinių duomenų įvedimo ir kontrolės programoje yra numatyta statistinių ataskaitų nepateikusių respondentų sąrašo formavimo funkcija.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinė informacija rengiama taikant imčių metodus. Imties planas yra sluoksninė imtis su paprastąja atsitiktine imtimi sluoksniuose. Populiacijos išrikiavimas yra atsitiktinis. Imties dydžiui sluoksniuose nustatyti taikomas optimalusis Neimano paskirstymas. Pagrindinis statistinių duomenų šaltinis – krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis statistinis tyrimas. Tyrimo duomenys įvedami į parengtą programinę įrangą. Yra tikrinamas įvestų duomenų išsamumas ir patikimumas, atliekamas pirminis duomenų bazės patikrinimas (pakartotinis redagavimas, statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas). Gavus suvestinius rezultatus, atliekama analizė. Statistiniai rezultatai lyginami su atitinkamo praėjusių metų laikotarpio duomenimis, o išskirtims sluoksniuose surasti taikomas kvartilių metodas. Esant reikšmingiems nukrypimams, aiškinamasi, kokios jų priežastys, jeigu reikia, skambinama respondentams. Išaiškėjusios statistinių duomenų klaidos taisomos. Kai gauti rezultatai laikomi priimtinais, skaičiuojami rodiklių įverčiai: taikomas Horvico ir Tompsono populiacijos sumos įvertinys. Vertinama kiekvieno įvertinio santykinė standartinė paklaida (variacijos koeficiento įvertis).

Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-