Kultūros palydovinės sąskaitos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Juras Naudžius

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausiasis specialistas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

juras.naudzius@stat.gov.lt 

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4738

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-12-12

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-12-12
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-12-12
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Kultūros palydovinių sąskaitų (ekonominių sąskaitų) sudarymo tikslas – įvertinti kultūros sektoriaus ekonominę reikšmę – kultūros sektoriuje sukurtą pridėtinę vertę, produkciją ir užimtų gyventojų skaičių.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Institucinių sektorių ir subsektorių klasifikatorius (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedas)

Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK)

Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti (LSŠPK)

3.3 Sektorinė aprėptis

Instituciniai sektoriai pagal ESA 2010:

S.11 – Ne finansų bendrovės;

S.12 – Finansų bendrovės;

S.13 – Valdžios sektorius;

S.14 – Namų ūkiai;

S.15 – Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Kultūros sektoriaus bendroji pridėtinė vertė – rinkos ir ne rinkos sektoriuose naujai sukurta vertė.

Kultūros sektoriaus produkcija – kultūros sektoriuje sukurtų prekių ir paslaugų verčių suma.

Kultūros sektoriuje užimti gyventojai – asmenys, kultūros sektoriuje dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Visa kultūrai priskiriama skirtingų institucinių vienetų, įmonių ir įstaigų ekonominė veikla.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų rūšių ir nuosavybės formų įmonės ir organizacijos, valstybės institucijos, namų ūkiams paslaugas teikiančios, ne pelno institucijos ir kiti instituciniai vienetai susiję su kultūros veikla.

Statistinės (tiriamosios) visumos sąvoka nėra griežtai apibrėžiama kultūros sąskaitų kontekste, nes kultūros sąskaitos apima įvairių šaltinių, būdingų ir susijusių su kultūros veikla, statistinius duomenis.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

2014 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Kultūros sektoriaus produkcija – mln. EUR;

Kultūros sektoriaus bendroji pridėtinė vertė – mln. EUR;

Kultūros sektoriuje užimti gyventojai – tūkst.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2014 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

-

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika > Kultūra, spauda, sportas > Kultūros sąskaitos)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

-

11 Metodologiniai dokumentai

-

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinių rezultatų kokybė tobulinama kad visiškai atitiktų tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus regiant kultūros ekonominių rodiklių skaičiavimo metodiką. Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų bei administracinių šaltinių rodikliais. 

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi rodikliai, išvardinti Oficialiosios statistikos programoje, yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiąją statistikos programą parengta statistinė informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija apie kultūros bendrąją pridėtinę vertę, produkciją ir užimtų gyventojų skaičių skelbiama kartą per ataskaitinius metus (12 mėn.).

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinės informacijos palyginamumas tarp ES valstybių narių yra ribotas, nes bendra metodika dar kuriama.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2015 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodikliai yra suderinami tarpusavyje ir su kita analogiška Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija bet nėra tapatūs rodikliams skaičiuojamais remiatis verslo statistikos tyrimo duomenimis, skiriasi apibrėžtys ir skaičiavimo metodikos.

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas suderinamumas.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

-

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Naudojami šie administracinių šaltinių duomenys ir statistinė informacija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pateikiama statistinė informacija; Lietuvos statistikos departamento, valdžios sektoriaus, verslo struktūros tyrimo, švietimo, kultūros, nacionalinių sąskaitų, pramonės, transporto, paslaugų sričių statistiniai duomenys; Švietimo valdymo informacinės sistemos informacija.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

-

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Gavus rezultatus, statistiniai duomenys lyginami su praėjusių metų duomenimis.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinei informacijai (apie produkciją, pridėtinę vertę) rengti naudojami statistinių tyrimų, nacionalinių sąskaitų ir kitų šaltinių duomenys. Remiantis pridėtinės vertės santykiu, palyginti su šalies pridėtine verte yra vertinamas kultūros sektoriuje užimtų gyventojų skaičius.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

European Commission (2012): ESSnet-Culture Final Report. 

Institucinių sektorių ir subsektorių klasifikatorius (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedas)

Eurostat (2008): Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables. Eurostat Methodologies and Working Papers, Luxembourg.