Laisvų darbo vietų statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Darbo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Dalia Lukšienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyresnioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

dalia.luksiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4865

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4860

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-09-06

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-02-21
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-02-21
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Laisvų darbo vietų statistinio tyrimo tikslas – įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžių grupes. Laisvų darbo vietų statistika reikalinga priimant sprendimus, susijusius su struktūriniais užimtumo rodikliais (užimtumo politikos srityje), naudojama siekiant įvertinti padėtį darbo rinkoje. Taip pat ši informacija reikalinga darbuotojų pasiūlai ir paklausai darbo rinkoje įvertinti bei silpnosioms darbo rinkos vietoms nustatyti.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

3.3 Sektorinė aprėptis

Šalies ūkis pagal ekonominės veiklos rūšis (A–S sekcijos, EVRK 2 red.).

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Laisva darbo vieta – naujai sukurta, neužimta arba artimiausiu metu tapsianti laisva mokamo darbo vieta, dėl kurios darbdavys imasi ir yra pasirengęs toliau imtis aktyvių veiksmų ieškodamas tinkamo kandidato ne iš tos pačios įmonės ir į kurią darbdavys iš karto ar per tam tikrą laikotarpį ketina priimti kandidatą.

Užimta darbo vieta – darbo vieta, kurioje mokamą darbą dirba priimtas samdomasis darbuotojas.

Laisvų darbo vietų lygis – rodiklis, išreiškiamas laisvų ir visų darbo vietų santykiu.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Bet kokios nuosavybės formos įmonė, įstaiga ar organizacija, turinti juridinio asmens statusą.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Apimamos EVRK 2 red. A–S sekcijų ekonominės veiklos rūšių visų nuosavybės formų įmonės, įstaigos ir organizacijos.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija, regionai.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2004 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Laisva, užimta darbo vieta – vnt.

Laisvų darbo vietų lygis – proc.

 

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2009 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 19/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 453/2008 dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas nuostatos dėl laisvos darbo vietos apibrėžties, duomenų rinkimo ataskaitinių datų, duomenų perdavimo reikalavimų ir ekonominio pagrįstumo tyrimų (OL 2009 L 9, p. 3);

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 453/2008 dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas (OL 2008 L 145, p. 234);

2008 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1062/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 453/2008 dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas nuostatos dėl sezoninio išlyginimo tvarkos ir kokybės ataskaitų (OL 2008 L 285, p. 3).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie laisvas darbo vietas skelbiamas ne vėliau kaip 53–58 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama statistikos leidiniuose „Darbo rinkos metraštis“, „Lietuvos statistikos metraštis“, „Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija“,  iki 2018 m. – „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida" .

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika –> Laisvos ir užimtos darbo vietos)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Laisvos ir užimtos darbo vietos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Vertinant statistinius rodiklius, analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinių rodiklių įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais ir administracinių šaltinių duomenimis.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas atliekamas imčių metodu. 2019 m. tyrimui sudaryta 7 175 vieneto imtis, reprezentuojanti šalies ūkį pagal ekonominės veiklos rūšis. Statistinių įverčių tikslumui įvertinti skaičiuojama santykinė standartinė paklaida (SSP).

2019 m. ketvirčiai
I II III IV
14.2

Imties paklaida

Variacijos koeficientas, proc.

Laisvos darbo vietos

 

5,4

5,5

5,8

6,2

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

2,1

2,4

2,8

3,6

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 53–58  dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Ketvirtinės ir metinės – nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderintos.

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Statistinei informacijai rengti naudojami darbo apmokėjimo tyrimo ir administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinė informacija rengiama remiantis ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimo (statistinė ataskaita DA-01) ir administracinių duomenų šaltinių – Valstybinio socialinio fondo valdybos (Sodros) ir Lietuvos darbo biržos – duomenimis.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu.

Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Gauti ataskaitinio ketvirčio įverčiai lyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais ir administraciniais duomenimis, esant nukrypimams, aiškinamasi jų kilmės priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas  Laisvų darbo vietų statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Siekiant pašalinti sezono ir dirbtų dienų skaičiaus įtaką, atliekamas laisvų darbo vietų ir užimtų darbo vietų skaičiaus rodiklių laiko eilutės išlyginimas TRAMO/SEATS metodu. Išlyginimo modelis nustatomas vieneriems metams ir atnaujinamas vieną kartą per metus, kai gaunami ketvirtojo ketvirčio duomenys.

21

Pastabos ir kita informacija