Atvykusių ir išvykusių asmenų srautų statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Linas Naujanis

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausiasis specialistas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

linas.naujanis@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4984

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-09-28

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-03-08
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-03-07
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų lankytojų srautų statistikos rengimo tikslas yra įvertinti išvykstančių Lietuvos gyventojų ir atvykstančių į Lietuvą užsieniečių kelionių skaičių pagal lankytojų grupes ir naudojamo transporto rūšį. Ši statistinė informacija reikalinga turizmo statistinei informacijai rengti ir turizmo sąskaitoms sudaryti.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius

3.3 Sektorinė aprėptis

-

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Atvykstantis užsienietis – užsienyje gyvenantis asmuo, kai jis iš nuolatinės gyvenamosios vietos vyksta į Lietuvos Respubliką.

Išvykstantis gyventojasLietuvos Respublikos nuolatinis gyventojas, keliaujantis užsienyje.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Atvykstančio užsieniečio ar išvykstančio Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo kelionė, kurios metu asmuo kerta Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktą ar Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, oro erdvėje, vandenyse.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos kelionės, kai asmuo kerta Lietuvos respublikos teritorija, išskyrus pasienyje dirbančių darbuotojų kelionės.

3.7 Geografinė aprėptis

Visos Lietuvos Respublikos pasienio ribos

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2007 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Lankytojų srautų kelionių skaičius – tūkst. vnt.;

Lankytojų grupių struktūra – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo, metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L 192, p. 17).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnuo, metai

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama metiniame statistikos leidinyje „Turizmas Lietuvoje“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslas -> Turizmas -> Lankytojų srautų rodikliai )

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

-

11 Metodologiniai dokumentai

Turizmas

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais ir transporto statistinių tyrimų duomenimis.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi renkami rodikliai skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Gavus suvestinius rezultatus, atliekama statistinių duomenų analizė. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesniu laikotarpiu ir su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Nustačius didelius nukrypimus, pakartotinai tikrinami statistiniai duomenys ir, jei reikia, koreguojami.

2018 m. mėnesiai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.2
Imties paklaida
Varijacijos koeficiantas, proc. Išvykstančių lietuvos gyventojų kelionių skaičius
Atvykstančių užsieniečių kelionių skaičius

 

 
3,6 3,8 2,7 3,3 3,6 2,7 3,2 2,9 2,9 3,2 3,2 2,4
4,1 3,7 3,4 3,4 3,6 2,6 3,0 3,0 3,0 3,5 2,9 2,6

 

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 6 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2007 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Kelionių skaičiaus rodikliai naudojami atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo statistikoje.

17.2 Vidinis suderinamumas

-

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacija apie per pasienio kontrolės punktus atvykusių ar išvykusių asmenų skaičių, teikiama LSD kiekvieno mėnesio pabaigoje, transporto statistinių tyrimų duomenys, prie Lietuvos-Latvijos ir Lietuvos-Lenkijos sienų atliekamas įvažiuojančių transporto priemonių stebėjimas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacija apie per pasienio kontrolės punktus atvykusių ar išvykusių asmenų skaičių, prie Lietuvos-Latvijos ir Lietuvos-Lenkijos sienų kas mėnesį 2-3 dienas atliekamas įvažiuojančių transporto priemonių stebėjimas.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, taikomos tikrinimo procedūros: atliekamas klaidų taisymas pagal klaidų protokolą, patikrinamas duomenų išsamumas,  nustatomos ir ištaisomos išskirtys. Gavus suvestinius rezultatus, statistiniai duomenys lyginami su ankstesniu laikotarpiu ir su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Gauti duomenys tikrinami ir klaidos taisomos. Rezultatai yra palyginami su ankstesniais metais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Parametrai vertinami tikimybinių imčių metodais, parametrams vertinti taikomi atsitiktinės sluoksninės imties plano svoriai, rezultatams vertinti ir analizuoti naudojama programinė įranga, skirta įverčiams ir jų paklaidoms skaičiuoti.

Atvykusių ir išvykusių asmenų srautų statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-