Prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta ir indeksas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Alina Ramaškevičienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

alina.ramaskeviciene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4994

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4697

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-02-27

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-07-28
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-07-27
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Apyvartos (be PVM) indekso paskirtis – parodyti trumpalaikius prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos (be PVM) pokyčius.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Nefinansinės įmonės, kurių ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 45, 46, 47 skyriuose (Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas), I sekcijos 56 skyriuje (Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla).

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Apyvarta (be PVM) – ūkio subjekto per ataskaitinį laikotarpį pripažintos arba gautos pajamos pardavus prekes ir (arba) suteikus paslaugas (neįskaitant PVM), iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos. Neįskaitomos pajamos, kurios pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos, kaip kitos veiklos rezultatas, taip pat finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Apyvartos indeksas – santykinis rodiklis, išreiškiantis apyvartos pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį.

Skaičiuojama apyvarta (be PVM) to meto kainomis ir apyvartos indeksai to meto ir palyginamosiomis kainomis.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų rūšių ir dydžių veikiančios įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 45, 46, 47 skyriuose ir I sekcijos 56 skyriuje.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1998 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

Indeksas – procentais;

Apyvarta – EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informaciniai pranešimai apie mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartą skelbiami 28 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama leidiniuose „Lietuvos statistikos metraštis“, „Lietuva skaičiais“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika ->Vidaus prekyba -> Mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvarta ir indeksai)

Rodiklių duomenų bazė (Verslo statistika->Vidaus prekyba -> Didmeninės prekybos įmonių apyvarta ir indeksai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė, statistinė informacija gali būti rengiama pagal individualias užklausas (daugiau informacijos Oficialiosios statistikos portale).

11 Metodologiniai dokumentai

Vidaus prekyba

 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio bei praėjusių metų atitinkamo laikotarpių įverčiais. Pagrindiniu galutinio įverčio tikslumo matu pasirinktas variacijos koeficientas (santykinė standartinė paklaida) neviršija 3 proc.

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta (be PVM) to meto kainomis Eurais ir apyvartos indeksai to meto ir palyginamosiomis kainomis procentais yra skelbiami EVRK 2 red. klasių (4 ženklų) lygiu. Rodiklio turinys ir detalumas atitinka ES reikalavimus.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas atliekamas imčių metodu. Imties planas sudaromas remiantis Statistinio ūkio subjektų registro informacija apie įmonės ekonominės veiklos rūšį, dirbančių asmenų skaičių bei metinę apyvartą. Įmonės suskirstomos į sluoksnius pagal veiklos rūšį ir dirbančių asmenų skaičių. Neatsiskaitymo lygis žemas. Duomenys tikslinami kiekvieną mėnesį (gaunama nauja informacija – administracinių šaltinių duomenys, respondentai patikslina pateiktas ataskaitas). Duomenų apdorojimo klaidų išvengiama analizuojant pirminę informaciją, bendraujant su respondentais. Bendras rodiklio tikslumas yra aukštas. Rezultatų tikslumui įvertinti naudojamas variacijos koeficientas yra žemesnis už rekomenduojamą verslo statistikai.

2020 m. mėnesiai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.2

Imties paklaida pagal EVRK 2 red.

Variacijos koeficientas, proc.

Apyvarta (be PVM)

 

45 sk.

46 sk.

47 sk.

47 sk. - 4730

Maistas, gėrimai, tabakas

Ne maisto prekės

56 sk.

 

0,5

1,3

0,7

0,5

0,6

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

 

 

 

 

 

 

0,1

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

1,3

2,1

1,6

1,7

1,0

3,6

 

 

 

 

 

 

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

Paklaidos, nesusijusios su imtimi reikšmingos įtakos rezultatams neturi. Pasitaiko per mažos aprėpties atvejų dėl Statistinio ūkio subjektų registro duomenų atnaujinimo arba naujų įmonių atsiradimo (jeigu įmonė yra reikšminga arba joje dirba 50 ir daugiau dirbančiųjų, metų pabaigoje duomenys perskaičiuojami). Duomenų negavimo iš respondentų atvejų nėra daug. Neatsiskaitymo lygis žemas.

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.3.1.1

Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

45 sk.

46 sk.

47 sk.

47 sk. - 4730

Maistas, gėrimai, tabakas

Ne maisto prekės

56 sk.

0,2

0,4

0,2

0,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

0,7

0,8

0,6

 

 

 

 

 

 

 

0,8

1,1

1,1

0,8

0,9

2,7

 

 

 

 

 

 

0,8

1,1

1,1

0,9

1,0

2,7

 

 

 

 

 

 

1,8

1,5

1,1

1,2

1,2

3,0

 

 

 

 

 

 

0,6

1,0

1,1

0,8

0,9

2,7

 

 

 

 

 

 

0,3

1,0

0,5

0,8

0,3

4,9

 

 

 

 

 

 

14.3.1.2

Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

Apyvarta (be PVM)

45 sk.

46 sk.

47 sk.

47 sk. - 4730

Maistas, gėrimai, tabakas

Ne maisto prekės

56 sk.

0,2

0,4

0,2

0,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

0,7

0,8

0,6

 

 

 

 

 

 

 

0,8

1,1

1,1

0,8

0,9

2,7

 

 

 

 

 

 

0,8

1,1

1,1

0,9

1,0

2,7

 

 

 

 

 

 

1,8

1,5

1,1

1,2

1,2

3,0

 

 

 

 

 

 

0,6

1,0

1,1

0,8

0,9

2,7

 

 

 

 

 

 

0,3

1,0

0,5

0,8

0,3

4,9

 

 

 

 

 

 

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama 28 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (EVRK 2 red. G 47 skyrius, I sekcijos 56 skyrius), 58 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (EVRK 2 red. G sekcijos 45 ir 46 skyriai).

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m. sausio mėn.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklio „Apyvarta“ reikšmės yra suderinamos su verslo struktūros (SBS) statistiniais tyrimais.

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodiklio „Apyvarta“ reikšmės suderintos. Agreguotos rodiklio reikšmės yra apskaičiuojamos iš žemesnio lygmens reikšmių.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas statistinei ataskaitai užpildyti, 2019 m. – 24 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Statistinio rodiklio revizijos atliekamos pagal planinį statistinių rodiklių revizijų kalendorių, vadovaujantis Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos indekso revizavimo tvarka.

19.2.1
Revizijos metu gauto pokyčio 2019 m. vidurkis

Augimo tempas

45 sk.

47 sk.

56 sk.

 

Vidutinė revizija

Vidutinė absoliuti revizija

Nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos*

Pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką*

Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką**

Nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos*

Pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką*

Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką**

0,3

0,2

–0,1

1,6

1,9

1,9

-0,1

-0,2

-0,01

0,3

0,3

0,5

0,5

-0,6

0,1

0,7

1,5

1,1

*Mėnuo, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu

**Mėnuo, palyginti su ankstesniu laikotarpiu
20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra mėnesinis statistinis prekybos ir maitinimo įmonių tyrimas (mėnesinė prekybos ir maitinimo įmonių statistinė ataskaita PR-01), atliekamas naudojant imčių metodus.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu.

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama pirminių duomenų bazės patikra. Tikrinamas įvestų statistinių ataskaitų užpildymas, susisiekus su respondentais atliekamas duomenų tikslinimas, nustatomas respondentų neatsiskaitymo lygis. Suvestiniai rezultatai lyginami su ankstesnio laikotarpio ir su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis, analizuojamos reikšmingų pokyčių priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Įverčiai skaičiuojami naudojant įprastas sluoksninės atsitiktinės imties formules (santykinis įvertinys). Įrašant praleistas reikšmes naudojami įmonės ankstesnio laikotarpio duomenys arba sluoksnio pajamų vidurkis. Apyvartos (be PVM) indeksui skaičiuoti palyginamosiomis kainomis naudojamas prekių vartojimo kainų indeksas. Statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas Prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinio statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Siekiant pašalinti sezono ir dirbtų dienų skaičiaus įtaką, atliekamas rodiklio laiko eilutės išlyginimas TRAMO/SEATS metodu.

21

Pastabos ir kita informacija