Mineralinės trąšos panaudotos žemės ūkyje

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Snieguolė Bieliauskienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė 

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

snieguole.bieliauskiene@stat.gov.lt 

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4941

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4971

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-09-30

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-09-30
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-09-24
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinio tyrimo (toliau – tyrimas) tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie mineralinių trąšų panaudojimą žemės ūkyje, pagal žemės ūkio augalų rūšis ir pagal pagrindinių maistinių medžiagų elementus – azotą, fosforą ir kalį. Tyrimo metu renkami duomenys apie žemės ūkio augalų tręšimui panaudotas mineralines trąšas, nurodant apdorotą plotą.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

_

3.3 Sektorinė aprėptis

Ne finansų bendrovės (žemės ūkio bendrovės ir įmonės) ir namų ūkiai (ūkininkų ir šeimos ūkiai).

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Mineralinės trąšos – trąšos, kurias sudaro pramoniniu būdu gaminami neorganiniai junginiai, turintys augalų mitybai reikalingų elementų.

Tręštas plotas – pasėlių plotas, kuriame bent vieną kartą per ataskaitinį laikotarpį buvo naudotos mineralinės trąšos.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Žemės ūkio bendrovė ar įmonė bei ūkininko ar šeimos ūkis, užsiimantis augalininkyste.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų teisinių ir nuosavybės formų žemės ūkio bendrovės ir įmonės bei ūkininkų ir šeimos ūkiai.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2016 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Tręštas plotas – ha;

Mineralinės trąšos panaudotos žemės ūkyje – tonomis

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ūkiniai metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL 2013 L 39, p. 12) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1951 (OL 2017 L 284, p. 1).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

„Žemės ūkis ir aplinkosauga“

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė -> Žemės ūkis -> Agrarinė aplinka -> Mineralinės trąšos panaudotos žemės ūkyje)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė 

11 Metodologiniai dokumentai

Žemės ūkis

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Prieš pateikiant tyrimo rezultatus vartotojams atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo. 

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Skelbiami rodikliai pagal pagrindines mineralinių trąšų veikliąsias medžiagas.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas atliekamas taikant: ištisinę žemės ūkio bendrovių ir įmonių apklausą, imčių metodus ūkininkų ir šeimos ūkiams. Skaičiuojant rodiklių įverčius, neatsakymai į apklausą įvertinami naudojant persvėrimo įvertinius, t. y. iš naujo perskaičiuojant imties plano svorius. Statistiniai duomenys analizuojami lyginant juos su pasėlių deklaracijų duomenimis, vertinant išskirtis, duomenys redaguojami.

14.2 Imties paklaida

2016 m. pagrindinio statistinio rodiklio (visų tirtų žemės ūkio augalų tręšto ploto) variacijos koeficientas – 1,21 proc.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

Paklaida nereikšminga.

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

2016 m. žemės ūkio bendrovių ir įmonių  neatsiskaitymo lygis buvo 1,01 proc., ūkininkų ir šeimos ūkių neatsiskaitymo lygis – 1,72 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 9 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2016 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodiklių reikšmės derinamos su žemės ūkio augalų plotų ir derliaus statistinio tyrimo bei pasėlių deklaracijų duomenimis.

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

2016 m. vidutinis visų respondentų skirtas laikas statistinei ataskaitai apie mineralinių trąšų panaudojimą žemės ūkyje užpildyti buvo 1 val. 36 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinio tyrimo (statistinė ataskaita MTP-01 ir statistinė anketa MTPŪ-01) ir administracinių šaltinių duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis (kas 3 metai).

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Duomenys pateikiami naudojantis elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistemomis e.Statistika gyventojams (ūkininkų ir šeimos ūkiams), e.Statistika  (žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms) arba el. paštu.

Žemės ūkio bendrovių ir įmonių Tyrimo klausimynas

Ūkininkų ir šeimos ūkių  Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Pirminių statistinių duomenų įvedimo kontrolė atliekama naudojant Oracle programą, kuri atlieka klaidų paiešką įvedant statistinius duomenis. Tikrinamas loginis ryšys tarp reikšmių, aritmetinės klaidos.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinei informacijai rengti yra naudojami Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinio tyrimo (statistinė ataskaita MTP-01 ir statistinės anketos MTPŪ-01) duomenys. Žemės ūkio bendrovėse bei įmonėse atliekamas ištisinis statistinis tyrimas. Duomenis 2016 m. pateikė 632 respondentai. Ūkininkų ir šeimos ūkiams taikoma paprastoji atsitiktinė sluoksninė imtis. 2016 m. buvo atrinkta 7 005 ūkiai, tai sudarė 6 proc. visos populiacijos. Statistinio tyrimo rodiklių skaičiavimams ūkininkų ir šeimos ūkiuose, remiantis imčių metodais, taikomas populiacijos sumos vertinimas. Statistinės analitinės sistemos (SAS) programine įranga suskaičiuojami suvestiniai statistiniai duomenys šalies lygiu. Apskaičiuojami mineralinių trąšų  pagrindinių maistinių medžiagų elementų – azoto, fosforo ir kalio panaudojimo atskiriems augalams vidutiniai kiekiai. Tais metais, kai duomenys iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių bei ūkininkų ir šeimos ūkių nėra renkami, taikomas duomenų vertinimas. Auginamų žemės ūkio augalų plotai padauginami iš atskiriems augalams sunaudotų trąšų pagrindinių maistinių medžiagų kiekių vidurkio, kuris nustatomas naudojant kas trejus metus daromos ūkininkų ir šeimos ūkių bei žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių apklausos rezultatus. Sudedant gautas reikšmes nustatomas visas panaudotas mineralinių trąšų kiekis.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija