Mirusieji pagal mirties priežastis

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Higienos institutas (HI)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Sandra Mekšriūnaitė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vadovė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

sandra.meksriunaite@hi.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 277 3304

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 262 4663

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-04-23

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-04-29
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-04-29
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Rengti ir teikti vartotojams statistinę informaciją apie  mirusių gyventojų mirties priežastis pagal lytį, amžių, ligų grupes, administracinę teritoriją. Mirties priežasčių duomenys gaunami iš medicininių mirties liudijimų ir medicininių perinatalinės mirties liudijimų. Statistinė informacija skelbiama pagal pagrindinę mirties priežastį. Pateikiami absoliutūs skaičiai, bendrasis mirtingumo rodiklis, standartizuotas mirtingumo rodiklis.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija (TLK-10). Nuo 2011 m. – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM);

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;

Pasaulio valstybių ir teritorijų klasifikatorius;

Valstybės ir savivaldybių kodų klasifikatorius;

Civilinės metrikacijos įstaigų klasifikatorius.

3.3 Sektorinė aprėptis

Visuomenės sveikata.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Amžius – sukakusių pilnų metų skaičius.

Mirtis – negrįžtamas visų gyvybės požymių išnykimas bet kada po gimimo (gyvybinių funkcijų nutrūkimas be galimybės atgaivinti).

Pagrindinė mirties priežastis – liga arba sužalojimas, sukėlęs patologinių būklių grandinę, tiesiogiai lėmusią mirtį, arba nelaimingo atsitikimo ar smurto aplinkybės, sukėlusios mirtiną sužalojimą.

 

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Miręs asmuo.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Tyrimas apima mirusius Lietuvos Respublikos nuolatinius gyventojus ir Lietuvos Respublikoje negyvus gimusius kūdikius, kurių tėvai (ar bent vienas iš jų) yra Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai arba nežinomi.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1998 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Mirusiųjų skaičius asmenys;

Bendrasis mirtingumo rodiklis – 100 tūkst. gyventojų;

Standartizuotas mirtingumo rodiklis – 100 tūkst. gyventojų.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mėnuo, metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70);s sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70);

2011 m. balandžio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 328/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl mirties priežasčių statistikos (OL 2011 L 90, p. 22);

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymas;

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L87, p. 164);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenų saugos nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

 Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal  Oficialiosios statistikos kalendorių ir Higienos instituto interneto puslapyje.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Mėnesinis, metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

Metiniai leidiniai: „Mirties priežastys“; „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“; „Lietuvos sveikatos statistika“; „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Gyventojai -> Sveikata -> Mirusieji pagal mirties priežastis);

Sveikatos statistinių duomenų portalas;

Statistinių duomenų apie mirties priežastis paieškos priemonė;

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema;

Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas.

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Duomenys įrašo lygyje gali būti teikiami mokslo tikslams pagal vienkartinius paklausimus ar duomenų teikimo sutartis, vadovaujantis Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatais.

10.5 Kita

Duomenys (arba nuorodos į duomenis) apie mirties priežastis skelbiami Higienos instituto interneto puslapyje, dalyje Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro statistinė informacija.  Duomenys taip pat skelbiami Eurostato duomenų bazėje ir Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazėje.

11 Metodologiniai dokumentai

Mirties priežasčių registro metodinė informacija

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis.

Registre atliekama pirminė įvedamų duomenų kontrolė: privalomų duomenų užpildymas, duomenų atitikimas formatams ir apibrėžtai logikai.

Duomenų kokybės užtikrinimui atliekama duomenų įrašų patikra su Gyventojų registro ir Lietuvos statistikos departamento teikiama informacija apie mirusius asmenis. Apdorojus metinius mirties priežasčių duomenis, atliekama jų analizė. Lyginami Higienos instituto statistiniai duomenys su Lietuvos statistikos departamento duomenimis pagal mirusių asmenų buvusią nuolatinę gyvenamąją vietą, lytį, amžių. Esant neatitikimams ir nustačius neatitikimų priežastis, metiniai duomenys tikslinami ir koreguojami

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė vertinama pagal tarptautinius mirties priežasčių statistikos kokybės rodiklių pokyčius.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo įstaigos, mokslo atstovai ir studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

2016 m. atliktas Vartotojų pasitenkinimo tyrimas.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Ataskaitinio mėnesio išankstinė statistinė informacija skelbiama po 45 dienų ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, ataskaitinių metų išankstinė statistinė informacija skelbiama balandžio mėnesį, galutinė statistinė informacija – rugpjūčio mėnesio pradžioje.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių ir Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių. 

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1998 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Galutiniai mėnesiniai ir metiniai rodikliai tarpusavyje suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

19.2 Revizijos praktika

Apie planinius patikslinimus (revizijas) vartotojai informuojami iš anksto Planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų kalendoriujeKeičiantis teisės aktams, atsiradus reikšmingoms klaidoms atliekamos statistinių rodiklių revizijos. Apie jų rezultatus ir atliktus pakeitimus vartotojai nedelsiant informuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

Išankstiniai ir galutiniai rodikliai skiriasi nežymiai. Dažniausiai absoliutūs skaičiai nesiskiria, skiriasi tik tankio rodikliai dėl naudojamo išankstinio ar galutinio gyventojų skaičiaus.

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų apie mirusiųjų mirties priežastis ir negyvų gimusių kūdikių mirties priežastis šaltinis yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduodami medicininiai (perinatalinės) mirties liudijimai ir kiti dokumentai, nurodyti Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatuose.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Mėnesinis, metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenų teikėjai Higienos institutui teikia medicininius (perinatalinės) mirties liudijimus ir kitus dokumentus su juose nurodytais atitinkamais duomenimis. Elektroniniai medicininiai (perinatalinės) mirties liudijimai gaunami per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS). Užsienio valstybėse išduoti popieriniai medicininiai mirties liudijimai ir kiti asmens mirtį patvirtinantys dokumentai, kartą per mėnesį, paštu siunčiami Higienos institutui. Dauginių mirties priežasčių kodavimui naudojama Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“, (Australijos modifikacija, TLK-10-AM). Vadovaujantis Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (TLK-10) metodinėse rekomendacijose nurodytomis kodavimo taisyklėmis ir automatinio mirties priežasčių kodavimo sprendimų lentelių taisyklėmis, išrenkama pagrindinė mirties priežastis. Mirties atvejis ir jo priežastys laikomas įregistruotu, kai duomenys apie atvejį yra įrašomi į Registro duomenų bazę ir jam suteikiamas identifikavimo kodas.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro objektų registravimo taisyklėse. Atliekama duomenų įrašų patikra su Gyventojų registro ir Lietuvos statistikos departamento teikiama informacija apie mirusius asmenis. Įregistruoti Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre duomenys ir gauti iš Gyventojų registro ir Lietuvos statistikos departamento duomenys atitinka registrui pateiktuose medicininiuose mirties liudijimuose ir kituose dokumentuose esančius duomenis.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Mirties priežasčių statistinio tyrimo metodika.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-