Nesimokančių mokyklose asmenų statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Švietimo informacinių technologijų centras

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Administracija

1.3 Kontaktinis asmuo

Eduardas Daujotis

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Direktoriaus pavaduotojas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

eduardas.daujotis@itc.smm.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 235 6139

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-04-19

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-04-23
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-04-18
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinės informacijos apie nesimokančiuosius mokyklose tikslas – parengti ir pateikti vartotojams statistinę informaciją apie nesimokančius mokyklose vaikus pagal lytį, amžių, nesimokymo priežastis.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK);

Nesimokymo priežasčių klasifikatorius.

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Nesimokantis asmuo – neįregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra atitinkamoje savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurioje gyvena.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

7–16 metų amžiaus mokykloje nesimokantis asmuo.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visų nuosavybės formų bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos.

3.7 Geografinė aprėptis

Statistinė informacija rengiama šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2010 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Asmenų skaičius

5 Ataskaitinis laikotarpis

Mokslo metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 695 „Dėl statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“. 

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Švietimo informacinių technologijų centras, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta:

 • Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme;
 • Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme;
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme;
 • Lietuvos standarte LST ISO/IEC 27002:2009;

Lietuvos ir tarptautinių „Informacijos technologija. Saugumo technika“ grupės standartuose.

 

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-515.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos

 kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Švietimas ir gyventojų išsilavinimas -> Bendrieji švietimo rodikliai -> Mokyklinio amžiaus vaikai, nesimokantys mokykloje).

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti gauti duomenys lyginami su ankstesnių metų rezultatais, analizuojamos išsiskiriančios statistinės reikšmės, žymesni tendencijų pokyčiai ir jų priežastys, taip pat rodiklių tarpusavio sąsajos.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonių tyrimai neatliekami.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 4 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp savivaldybių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Laiko eilučių atžvilgiu statistiniai duomenys yra palyginami.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2010 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

-

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis – Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (NEMIS). NEMIS paskirtis – kaupti, saugoti ir teikti informaciją apie nesimokančius ir bendrojo lavinimo mokyklos nelankančius mokinius, nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis. Naudotis NEMIS gali tik registruoti vartotojai. NEMIS administruoja Švietimo informacinių technologijų centras.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys gaunami tiesiogiai iš NEMIS, kurioje kaupiami automatizuotai. Suvestiniai statistiniai duomenis kartą per metus teikiami Lietuvos statistikos departamentui.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Apie statistinių duomenų tinkamumą sprendžiama pagal gautos informacijos kokybę.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekama gautų suvestinių duomenų analizė. Gauti duomenys lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Analizuojamos laiko eilutės tendencijos

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija