Namų ūkių skaičius (2011 m. gyventojų ir būstų surašymas)

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Gyventojų surašymų ir apklausų organizavimo skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Vanda Vaitekūnienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

vanda.vaitekuniene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4921

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4978

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2013-06-14

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-11-30
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-11-27
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Surašymas yra valstybės mastu atliekamas statistinis tyrimas, kuriuo siekiama surinkti išsamius statistinius duomenis apie visus Lietuvos Respublikos statistinio stebėjimo vienetus.

Surašymo metu renkami duomenys ir apie namų ūkių tipą, dydį, sudėtį, struktūrą, būsto valdos statusą.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos adresų registro, įsteigto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ klasifikatoriai (administracinių vienetų, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių).

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Namų ūkį neretai sudaro daugiau negu viena šeima, taip pat – giminystės ryšiais nesusiję asmenys.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Namų ūkis

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visi šalies namų ūkiai.

3.7 Geografinė aprėptis

Lietuvos Respublika, savivaldybės.

3.8 Laiko aprėptis

Ankstesnių surašymų duomenys: 1959 m., 1970 m., 1979 m., 1989 m., 2001 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Vienetai

5 Ataskaitinis laikotarpis

Surašymo data (2011 m. kovo 1 d.).

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų (OL 2008 L 218, p. 14);

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1201/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų nuostatos dėl temų techninių specifikacijų ir jų suskirstymo (OL 2009 L 329, p. 29);

2010 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 519/2010, kuriuo patvirtinama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 763/2008 numatyta gyventojų ir būsto surašymų statistinių duomenų ir metaduomenų programa (OL 2010 L 151, p. 1);

2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1151/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų nuostatos, susijusios su kokybės ataskaitų teikimo būdais, struktūra ir techniniu duomenų perdavimo formatu (OL 2010 L 324, p. 1);

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimas Nr. 80 „Dėl Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Kas dešimt metų.

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Skelbiami pagal patvirtintą informacinių pranešimų spaudai kalendorių.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama leidiniuose „Lietuvos gyventojai 2011 metais“; „Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai“, „Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo ataskaita“. 

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika –> Gyventojų ir būstų surašymai -> Namų ūkiai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Gyventojų ir būstų surašymai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Surašymo rezultatai lyginami su ankstesnių surašymo rezultatais, skaičiuojami rodiklių pokyčiai. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės, identifikuojamos išsiskiriančių reikšmių priežastys. Esant galimybei, duomenys lyginami su administracinių šaltinių duomenimis. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės, savivaldybių ir mokslo institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 27 mėn. pasibaigus surašymui.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Palyginama.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Statistinė informacija suderinama su kita Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija.

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodikliai yra suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutiniškai vieno būsto gyventojų apklausa truko 10–15 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltiniai yra 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo metu surinkti ir administracinių šaltinių duomenys: Lietuvos Respublikos adresų registro; Lietuvos Respublikos gyventojų registro.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Gyventojų ir būstų surašymai atliekami kartą per dešimtmetį. Tokia praktika jau apie šimtmetį taikoma Europos ir pasaulio valstybėse.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys buvo renkami namų ūkius lankant surašinėtojams, gyventojams susirašant el. būdu (e. surašymas), naudojant administraciniais duomenų šaltiniais.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Atliekama gautų rezultatų pokyčių analizė, nustatomos reikšmingų pokyčių priežastys. Suvestiniai statistiniai duomenys lyginami su praėjusio surašymo, Lietuvos statistikos departamento atliekamų statistinių tyrimų  ir administraciniais duomenimis. Vykdyta pirminių statistinių duomenų loginė ir aritmetinė kontrolė, duomenys palyginti su administracinių šaltinių duomenimis.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Rengiama pagal 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo eigos aprašą.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija

Išsamesnė informacija apie gyventojų ir būstų surašymus skelbiama Oficialiosios statistikos portale (Oficialios statistikos portalas –> Visi rodikliai –> Visuotiniai surašymai –> Gyventojų ir būstų surašymai).