Nusikalstamumas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Informacijos apdorojimo ir statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Gelena Nedoltovskaja

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Šventaragio g. 2, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

gelena.nedoltovskaja@vrm.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  271 8959

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-02-28

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-03-22
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-03-21
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistinės informacijos rengimo tikslas – rengti ir skelbti statistinę informaciją apie nusikalstamumą.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytos nusikalstamų veikų rūšys.

3.3 Sektorinė aprėptis

-

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Užregistruotos nusikalstamos veikos – Nusikalstamų veikų žinybiniame registre įrašyti duomenys apie nusikalsta­mas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, dėl kurių pradėtas, atliekamas ar nutrauktas ikiteisminis tyrimas.

Nusikaltimas yra pavojinga ir Baudžiamajame kodekse uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta laisvės atėmimo bausmė.

Baudžiamasis nusižengimas yra pavojinga ir Baudžiamajame kodekse uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu, išskyrus areštą.

Ištirtos nusikalstamos veikos – Nusikalstamų veikų žinybiniame registre įrašyti duomenys apie nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, dėl kurių, atlikus ikiteisminį tyrimą, priimtas procesinis sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos.

Ištirtų nusikalstamų veikų dalis – ataskaitiniu laikotarpiu ir iki ataskaitinio laikotarpio užregistruotų nusikalstamų veikų ir ištirtų ataskaitiniu laikotarpiu nusikalstamų veikų santykis, išreikštas procentais.

Užregistruoti įtariami (kaltinami) asmenys – Nusikalstamų veikų žinybiniame registre įrašyti duomenys apie fizinius ir juridinius asmenis, įtariamus (kaltinamus) padarius nusikalstamas veikas, dėl kurių yra baigtas ikiteisminis tyrimas.

Užregistruoti nukentėję asmenys – Nusikalstamų veikų žinybiniame registre įrašyti duomenys apie fizinius asmenis, kuriems nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar neturtinės žalos, ir juridinius asmenis, dėl nusikalstamos veikos faktiškai patyrusius turtinės ar neturtinės žalos.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas, asmuo, įtariamas (kaltinamas) nusikalstamos veikos padarymu, asmuo, nukentėjęs nuo nusikalstamų veikų, užregistruotas ikiteisminio tyrimo įstaigų.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, asmenys, įtariami (kaltinami) nusikalstamų veikų padarymu, asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų, užregistruoti Nusikalstamų veikų žinybiniame registre.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija. Užregistruoti nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, asmenys, įtariami (kaltinami) nusikalstamų veikų padarymu, rengiami ir skelbiami apskričių ir savivaldybių lygmeniu.

3.8 Laiko aprėptis

Užregistruoti nusikaltimai šalies lygmeniu – nuo 1993 m., apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 1995 m. Baudžiamieji nusižengimai šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 2003 m.;

Ištirti nusikaltimai šalies lygmeniu – nuo 2000 m., apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 2004 m. Ištirti baudžiamieji nusižengimai šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 2004 m.;

Ištirti nusikaltimai, padaryti nepilnamečių, neblaivių asmenų, pakartotinai nusikaltusių asmenų ir grupėse, šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 1995 m., baudžiamieji nusižengimai – nuo 2004 m.;

Užregistruoti asmenys, iš jų vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, šalies lygmeniu – nuo 2004 m.;

Asmenys, iš jų nepilnamečiai, įtariami (kaltinami) nusikaltimų padarymu, šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 1995 m., baudžiamųjų nusižengimų – nuo 2004 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Užregistruoti nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai – skaičius;

Užregistruoti asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų, asmenys, įtariami (kaltinami) nusikalstamų veikų padarymu,– asmenys.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Užregistruoti nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, užregistruoti asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų, asmenys, įtariami (kaltinami) nusikalstamų veikų padarymu – ataskaitiniai metai;

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1V-657.

Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1V-758.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Bendrieji duomenų saugos nuostatai – Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, naudotojų administravimo taisyklės ir veiklos tęstinumo valdymo planas, patvirtinti vidaus reikalų ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-871.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis   Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

-

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena –> Nusikalstamumas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

-

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Rengiant statistinę informaciją, atliekamas statistinių duomenų tikrinimas ir tinkamumo patvirtinimas – palyginamos tiriamojo ir ankstesnio laikotarpio statistinių rodiklių reikšmės, tikrinamas statistinių rodiklių tarpusavio suderinamumas, analizuojami statistinių rodiklių loginiai ryšiai. Nustačius statistinių rodiklių netikslumus, aiškinamasi, kokios yra šių netikslumų priežastys, nustatyti netikslumai yra ištaisomi.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinė informacija vertinama kaip patikima, yra gaunama iš Nusikalstamų veikų žinybinio registro.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Atsiliepimai apie suteiktas Informatikos ir ryšių departamento paslaugas.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi pagrindiniai nusikalstamumo rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį  parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Užregistruotų ir ištirtų nusikalstamų veikų, pagal nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų rūšis, asmenų, įtariamų (kaltinamų) nusikalstamų veikų padarymu, užregistruotų asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, statistiniai rodikliai skelbiami po 2 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Užregistruotų nusikalstamų veikų, pagal nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų rūšis, asmenų, iš jų nepilnamečių, įtariamų (kaltinamų) nusikalstamų veikų padarymu, skaičius tenkantis 100 tūkst. gyventojų – po 7 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Šalies nusikalstamumo statistiniai duomenys, parengti naudojant Tarptautiniame nusikaltimų klasifikatoriuje nustatytų nusikalstamų veikų klasifikaciją, skelbiami Eurostato ir UNODC duomenų bazėse ir palyginami tarp šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Duomenys apie užregistruotas ir ištirtas nusikalstamas veikas (nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus) asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu, ir asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų, palyginami su ankstesnių metų laikotarpiu.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Užregistruoti nusikaltimai šalies lygmeniu – nuo 1993 m., apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 1995 m. Baudžiamieji nusižengimai šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 2003 m.;

Ištirti nusikaltimai šalies lygmeniu – nuo 2000 m., apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 2004 m. Ištirti baudžiamieji nusižengimai šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 2004 m.;

Ištirti nusikaltimai, padaryti nepilnamečių, neblaivių asmenų, pakartotinai nusikaltusių asmenų ir grupėse, šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 1995 m., baudžiamieji nusižengimai – nuo 2004 m.;

Užregistruoti asmenys, iš jų vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, šalies lygmeniu – nuo 2004 m.;

Asmenys, iš jų nepilnamečiai, įtariami (kaltinami) nusikaltimų padarymu, šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu – nuo 1995 m., baudžiamųjų nusižengimų – nuo 2004 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodikliai suderinti tarpusavyje.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

Nustačius statistinių rodiklių netikslumus iš išsiaiškinus šių netikslumų priežastis, nustatyti netikslumai yra ištaisomi.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinė informacija rengiama naudojant Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenis.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

-

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti duomenys lyginami su ankstesnių metų duomenimis. Atliekama statistinių duomenų analizė. Analizuojamos laiko eilutės tendencijos, nustatomos išsiskiriančios statistinių rodiklių reikšmės, žymesni tendencijų pokyčiai ir jų priežastys, taip pat rodiklių tarpusavio sąsajos ir esant reikšmingiems nukrypimams, aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys, nustatytos klaidos taisomos.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų pagrindu pagal statistinių ataskaitų skaičiavimui sukurtus skaičiavimo algoritmus formuojamos statistinės ataskaitos apie užregistruotas nusikalstamas veikas, priimtus procesinius sprendimus dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu asmenis ir asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų, kurios skelbiamos Informatikos ir ryšių departamento interneto svetainėje: www.ird.lt

Nusikalstamumo statistinė informacija rengiama vadovaujantis Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1V-758.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Statistinės informacijos koregavimas atliekamas tuo atveju, jei buvo patikslinti Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys.

21

Pastabos ir kita informacija

Tarptautinė nusikalstamumo klasifikacija statistikos tikslams